Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Χρηματοδότηση έως 100% ανέργων που ανοίγουν επιχειρήσεις

Τέσσερα νέα προγράμματα του καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών τουριστικές επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές.

Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι:


1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης

Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.

Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε

Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και
σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.
Η αναβάθμιση του προϊόντος μικρών επιχειρήσεων του τουρισμού είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος
Η αναβάθμιση του προϊόντος μικρών επιχειρήσεων του τουρισμού είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος

2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος είναι:

η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και,
η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους

Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

επαγγελματικό εξοπλισμό
λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
δαπάνες προβολής και δικτύωσης
κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και ΔημιουργικέςΒιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία ? Φάρμακα, Υλικά ? Κατασκευές.

Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:

παραγωγικός εξοπλισμός,
λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
δαπάνες προβολής και δικτύωσης
κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016).

Ωφελημένες θα είναι 2500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4500 νέες θέσεις εργασίας

Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016.
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:

Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
Αμοιβές Συμβούλων
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος).

Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.


διαβάστε περισσότερα...

Τα αδημοσίευτα πρακτικά του ΔΝΤ για την ελληνική κρίση και το Μνημόνιο

«Πώς το ατύχημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, αλλάζει το Ταμείο» είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος του Ρόιτερς, που καταγράφει μέσα από έρευνα και συνεντεύξεις τις αμφιβολίες που είχε από την αρχή το ΔΝΤ για τα σχέδια διάσωσης της Ελλάδας που ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια.Η έρευνα αδημοσίευτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ δείχνει ότι μία πλειοψηφία σχεδόν των διευθυντών του θεωρούσαν στις 9 Μαΐου του 2010 ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν θα ήταν αποτελεσματικό, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας: «Νέες συνεντεύξεις με περισσότερους από 20 υψηλόβαθμους αξιωματούχους, καθώς και εκτενής έρευνα των πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων του ΔΝΤ δείχνουν την αναταραχή και τις διαφορές μέσα στο Ταμείο, τότε (πριν από πέντε χρόνια) και τώρα».

Η μεγαλύτερη ανησυχία για το πρόγραμμα ήταν ότι δεν προβλεπόταν αναδιάρθρωση του χρέους, θυμούνται αξιωματούχοι του ΔΝΤ. «Ήταν απόλυτα σαφές στο κτίριο του ΔΝΤ –όχι σε όλους, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία μας– ότι ήταν αναγκαία η αναδιάρθρωση», σημείωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΔΝΤ. Αλλά οι Ευρωπαίοι φοβόνταν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες που ήταν γεμάτες με ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν και υποστήριξαν ότι μία αναδιάρθρωση του χρέους θα μετέδιδε τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας σε άλλα μέρη της Ευρωζώνης, παρακινώντας άλλες χώρες να ζητήσουν επίσης συμφωνίες για το χρέος τους. «Οι επιπτώσεις βαραίνουν ακόμη το Ταμείο. Το ΔΝΤ λέει τώρα ότι δεν θα συμμετάσχει στο τελευταίο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας, αν η Ευρώπη δεν δεχθεί την αναδιάρθρωση του (ελληνικού) χρέους σε μία έκταση που έως τώρα η Ευρώπη απέρριπτε», σημειώνει το Ρόιτερς. Ένας υψηλόβαθμος οικονομολόγος του ΔΝΤ δήλωσε για το πρόγραμμα διάσωσης: «Αντικειμενικά, φέραμε σε χειρότερη θέση την Ελλάδα… Δανείζεις μία χώρα που δεν είναι ήδη σε θέση να αποπληρώσει το χρέος της και αυτό δεν είναι η εντολή μας».

Πριν διαμορφωθεί το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης, η Κριστίν Λαγκάρντ, που ήταν τότε υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και τώρα επικεφαλής του ΔΝΤ, συμφωνούσε με τον τότε Γάλλο Πρόεδρο Σαρκοζί ότι το ΔΝΤ δεν έπρεπε να συμμετέχει σε προγράμματα στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερς, η άποψη της ήταν «κατηγορηματικά στην ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα επαρκές πακέτο, επαρκώς προστατευτικό, με επαρκές δίχτυ ασφαλείας για να φανεί ότι η Ευρώπη μπορούσε να χειριστεί τα δικά της θέματα».

Όταν τον Φεβρουάριο του 2012 οριστικοποιήθηκαν το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και το νέο (δεύτερο) πρόγραμμα βοήθειας, η Λαγκάρντ, που είχε αναλάβει ήδη ως επικεφαλής του ΔΝΤ, εξέφρασε τις ανησυχίες της. Ο τότε οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, Γκίκας Χαρδούβελης, δήλωσε: «Όλοι οι υπουργοί αλληλοσυγχαίρονταν και η Κριστίν Λαγκάρντ σηκώθηκε και είπε κάτι του τύπου: “Παιδιά, μην αλληλοσυγχαίρεστε – επειδή σε τρία χρόνια θα κληθείτε να δώσετε και άλλα λεφτά”. Δεν πίστευε ότι αυτή θα ήταν η τελική συμφωνία».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που ανέλαβε υπουργός Οικονομικών το καλοκαίρι του 2011,δήλωσε στο Ρόιτερς ότι το πρόβλημα ήταν πολιτικό. «Αυτοί (το ΔΝΤ και η Ευρώπη) επέμεναν σε σκληρά μέτρα για να αποδείξουμε ότι ήμασταν έτοιμοι να πληρώσουμε το πολιτικό κόστος». Οι περισσότεροι στο ΔΝΤ πιστεύουν ότι ένας από τους λόγους που το πρόγραμμα της τρόικας απέτυχε ήταν επειδή διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις δεν εφάρμοσαν ποτέ σωστά τις μεταρρυθμίσεις. Οι Έλληνες επικριτές, από την άλλη πλευρά, λένε ότι ήταν τα λάθη του ΔΝΤ, όπως η προσπάθεια να μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων αντί να δώσει περισσότερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση των αγορών.

Το ΔΝΤ, σημειώνει το δημοσίευμα, αναμένεται ευρύτατα να συμμετάσχει στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά όχι πριν λάβει τη δέσμευση από την Ευρώπη ότι θα δοθεί στη Ελλάδα κάποια μορφή ελάφρυνσης του τεράστιου χρέους της. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δύο αξιωματούχοι του ΔΝΤ δήλωσαν στο Ρόιτερς πως ένας αυξανόμενος αριθμός των επιτελών του Ταμείου πιέζει για την κατάργηση της αλλαγής στην πολιτική του, που καθιέρωσε ο πρώην επικεφαλής του Ντομινίκ Στρος - Καν για να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του Ταμείου, πιστεύουν ότι ο κανόνας «για την κατ΄εξαίρεση πρόσβαση» πρέπει να παραμείνει. Η εμπλοκή του ΔΝΤ στην Ευρωζώνη έχει εντείνει, επίσης, τη συζήτηση για την κυριαρχία του Ταμείου από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η Λαγκάρντ αναμένεται να κερδίσει μία δεύτερη θητεία ως γενική διευθύντρια, αν την επιδιώξει, αλλά η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και άλλοι μέτοχοι θέλουν μεγαλύτερο λόγο στο Ταμείο.

διαβάστε περισσότερα...

H κουλτούρα των συνεργασιών

H προεκλογική περίοδος ξεκίνησε επίσημα και όλοι αναρωτιούνται πλέον για το πώς θα είναι η 21η Σεπτεμβρίου.
Mε ποιο τρόπο το πολιτικό σύστημα θα διαχειριστεί το αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη, ειδικά αν επιβεβαιωθούν όσοι πιστεύουν ότι κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αναμέτρησης θα είναι η «χαλαρή» ψήφος, που θα οδηγήσει σε πολυκομματική Bουλή και σε αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης από ένα και μόνο κόμμα.

H συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες έχει «φουντώσει», παρά το γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, ο ΣYPIZA και η NΔ, αποφεύγουν να αναφερθούν σε τέτοια σενάρια προκειμένου να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους.

Ωστόσο, εκ των πραγμάτων ένας τέτοιος διάλογος θα ανοίξει όσο πλησιάζουμε στην 20ή Σεπτεμβρίου και όσο επιβεβαιώνονται οι μετρήσεις που δείχνουν ένα πολιτικό σύστημα πολυδιασπασμένο. Aλλωστε, από το 2011 και μετά η χώρα έχει μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες βεβαίως διαλύθηκαν εξαιτίας της λαίλαπας των Mνημονίων αλλά και της συνεχιζόμενης ψευδαίσθησης των πολιτών ότι η Eλλάδα είναι πλούσια χώρα και οι ξένοι και εγχώριοι «μνημονιακοί» την πολεμούν.

H αλήθεια είναι πολύ χειρότερη για την οικονομία και συνδέεται άμεσα και με τις επιλογές που κάνουν οι πολίτες στην κάλπη, αλλά και με τον τρόπο που τα κόμματα εκλαμβάνουν το μήνυμα των εκλογών.

Eχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που οι ψηφοφόροι έδωσαν αυτοδυναμία σε ένα κόμμα, συγκεκριμένα στο ΠAΣOK του Γ. Παπανδρέου. Eκτοτε το μήνυμα που στέλνουν είναι ξεκάθαρο: Zητούν κυβερνήσεις συνεργασίας, απαιτούν εθνική συνεννόηση, επιδιώκουν πολιτικούς - υπηρέτες του εθνικού συμφέροντος κι όχι κομματικά περιχαρακωμένους.

Aλλωστε, η κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει άλλες σκέψεις. O πολιτικός και προπάντων ο εθνικός διχασμός μόνο δεινά θα φέρει και θα σπρώξει πιο κοντά τη χώρα στα σενάρια περί χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ.

Eπομένως, και τα κόμματα αλλά και οι πολίτες οφείλουν να προσαρμοστούν σε μια κουλτούρα συνεργασιών, που μοναδικό σκοπό έχει να οδηγήσει την οικονομία σε ασφαλή μονοπάτια και να δώσει ελπίδα για έξοδο από τον βαθύ κύκλο ύφεσης. Ως εκ τούτου, απορία γεννά η άρνηση του ΣYPIZA να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με άλλες πολιτικές δυνάμεις, έστω διαφορετικές. H συνεννόηση, η συνεργασία καθώς και ένα εκλογικό σύστημα πιο κοντά στην απλή αναλογική και χωρίς το «καλπονοθευτικό» μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, ήταν βασικά αιτήματα της Aριστεράς.

Eίναι πολιτικά «unfair» επομένως από την πλευρά του ΣYPIZA να απορρίπτει εξαρχής τη συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Kάτι που βεβαίως θα έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα, από τις 12 Iουλίου που υπέγραψε το τρίτο Mνημόνιο.

Ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί όλα τα κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσουν τις εθνικές περιχαρακώσεις και να λειτουργήσουν εθνικά.
διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» σε όλη την περιουσία των Ελλήνων

Με ένα... κλικ στον υπολογιστή, ο έφορος αλλά και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων από το 2016. Αυτό σε περίπτωση που υλοποιηθεί ένα σχέδιο το οποίο έχει εξαγγελθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά που έμεινε στα χαρτιά.

Ο λόγος για το Περιουσιολόγιο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει σκληρές προβλέψεις για όσους «λησμονήσουν» ή εσκεμμένα θελήσουν να παραπλανήσουν τις φορολογικές αρχές, υποκρύπτοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Τι δηλώνεται
Ακίνητα, μετοχές, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά - καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κ.λπ. θα πρέπει να δηλωθούν ώστε να δημιουργηθεί ο «ηλεκτρονικός φάκελος» για κάθε φορολογούμενο.
Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» σε όλη την περιουσία των Ελλήνων

Εκτός αυτών, όμως, μετά τη φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες τους τελευταίους μήνες, χιλιάδες Ελληνες έχουν μετρητά στο στρώμα. Με την υλοποίηση του Περιουσιολογίου θα πρέπει να δηλώνονται και τα ποσά στο... στρώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα μετρητά στο σπίτι θα ισχύσει ένα όριο κάτω από το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να τα επικαλεστεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια διαβίωσης και «πόθεν έσχες».

Αν π.χ. μπει κατώτατο όριο 10.000 ευρώ, τα οποία δεν θα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, δεν θα είναι παράνομος και δεν θα υποστεί κάποια κύρωση. Ωστόσο, αυτά τα χρήματα δεν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τον τρόπο ζωής και τα έξοδά του.

Προβλέψεις - σοκ
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνονται και προβλέψεις-σοκ για όσους δεν δηλώσουν το σύνολο της περιουσία τους αλλά και για όσους δεν κάνουν διορθώσεις σε περίπτωση αύξησή της.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τον Νοέμβριο οι φορολογούμενοι θα πληροφορηθούν από το Taxis όλα τα στοιχεία για την περιουσία τους που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουν στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει η εφορία προκειμένου να συνταχθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Πριν από την υποβολή της οριστικής δήλωσης περιουσίας θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους μέσα από μια ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης να δηλώσουν αυτή την περιουσία καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο.

Τα πρόστιμα
Οσοι αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και εντοπισθούν από το υπουργείο Οικονομιών θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα, τα οποία θα προσεγγίζουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου που απεκρύβη.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Περιουσιολόγιο θα πρέπει οι φορολογούμενοι να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους με την εφορία και μέσα στο 2016 θα κληθούν να κάνουν δήλωση περιουσιολογίου, στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για τα οποία δεν έχει γνώση η εφορία. Έτσι θα πρέπει να δηλώσουν την κινητή περιουσία τους, όπως είναι αξία μετοχών, καταθέσεις και, βεβαίως, μετρητά που διακρατούνται.

Πιστωτικές κάρτες κατά της φοροδιαφυγής

Παράλληλα με το Περιουσιολόγιο για το χτύπημα της φοροδιαφυγής θα επεκταθεί και θα γίνει υποχρεωτική η χρήση πλαστικού χρήματος σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές και κυρίως στην παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες. Με το τρόπο αυτό θα γίνονται εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων και θα εντοπίζονται όσοι αποκρύπτουν φορολογητέα ύλη είτε αυτή αφορά στο εισόδημα είτε στον ΦΠΑ. Μάλιστα, θα δοθούν ισχυρά κίνητρα στους πολίτες για τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στις αγορές τους.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η σύνδεση του πλαστικού χρήματος με το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου, καθώς και των εκπτώσεων φόρου που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως η ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Εξαιρέσεις από τη σύνδεση του πλαστικού χρήματος με τις φοροαπαλλαγές θα υπάρξουν για κατηγορίες φορολογούμενων, όπως για συνταξιούχους πάνω από ένα ορισμένο όριο ηλικίας οι οποίοι είναι δύσκολο να χρησιμοποιούν τις κάρτες για τις συναλλαγές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι έτσι κι αλλιώς η διαδικασία δημιουργίας του Περιουσιολογίου γίνεται:

Με αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, στη ΔΕΗ, στο Κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, σε δήμους κ.λπ. και τα οποία δεν θα ξαναδηλωθούν.
Με ειδική δήλωση των φορολογουμένων. Η δήλωση εξασφαλίζει κατοχύρωση ιδιοκτησίας (σε περίπτωση αμφισβητήσεων σε δικαστήριο), σύνδεση με δίκτυα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), δυνατότητα ανέγερσης ακινήτου, μεταβίβασης κ.λπ. Σε καμία περίπτωση η δήλωση αυτή δεν αντικαθιστά τον αναγκαίο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο κ.λπ.). Είναι απλώς μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική κατοχύρωση-εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου.
Με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου θα συνοδευθεί και με τη δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.

Από τη δημιουργία του Περιουσιολογίου και εφεξής θα καταγράφονται μόνιμα (μέσα από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία) οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση, στον χρόνο πραγματοποίησής τους. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) δεν δηλωθεί, οποτεδήποτε εντοπιστεί, κατάσχεται.

διαβάστε περισσότερα...

Σύνταξη, για όλους, με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου

Τη χορήγηση συντάξεων με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης (του ν. 3863/10) ακόμη και για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους -που διατηρούν, παρά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό, ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010- εισηγούνται μέλη της Επιτροπής «σοφών» για το νέο συνταξιοδοτικό.
Η εισήγηση αναμένεται να υποβληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατρούγκαλου την επόμενη εβδομάδα, με δεδομένη την προβλεπόμενη από το τρίτο μνημόνιο ενοποίηση (το 2016) «υπό την ομπρέλα» του ΙΚΑ όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης και στο πλαίσιο της αναζήτησης «ισοδύναμων» μέτρων για να «καλυφθούν» τα ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης χωρίς νέες «αδικαιολόγητες» περικοπές στις συντάξεις. Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, η εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού όλων των συντάξεων θα «εξαφανίσει» τα ειδικά καθεστώτα που εξακολουθούν να ισχύουν κυρίως στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.α.) ύστερα από την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, θα απλοποιήσει τον τρόπο απονομής των συντάξεων και θα εξοικονομήσει πόρους για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Με βάση την τελευταία αλλαγή του συνταξιοδοτικού, όσοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1η/1/2015 λαμβάνουν ένα τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31/12/2010, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους (ποσοστά αναπλήρωσης από 70% και πάνω για 35ετία), και δεύτερο τμήμα, αναλογικό του χρόνου ασφάλισής τους από 1/1/2011 με βάση τις εισφορές και μέρος της βασικής σύνταξης. Αντιθέτως, η σύνταξη ενός ασφαλισμένου για πρώτη φορά από την 1η/1/2011 και μετά υπολογίζεται, για ολόκληρο τον εργασιακό βίο, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.
Σύνταξη, για όλους, με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου

Τα «ανοίγματα»
Το έλλειμμα στα ταμεία κύριας ασφάλισης υπολογίζεται να φτάσει το 2016 στα 2,4 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αδύνατο να «καλυφθεί» από τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί και τα οποία θα αρχίσουν να «ωριμάζουν» από το 2018 και μετά (άμεση εξοικονόμηση φέρνουν μόνο οι αυξημένες εισφορές ασθενείας των συνταξιούχων που, όμως, αποδίδονται στον... ΕΟΠΥΥ).

Παράλληλα, το τρίτο Μνημόνιο ζητά να βρεθούν, έως τον Οκτώβριο, νέα μέτρα ύψους 1% του ΑΕΠ (1,7 - 1,8 δισ. ευρώ) για το 2016, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος (έως 4 δισ. ευρώ) από την τυχόν εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, που έχει κρίνει ως αντισυνταγματικές, επειδή δεν συνοδεύονταν από οικονομική μελέτη, τις παρακρατήσεις εισφορών στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, την ολοσχερή κατάργηση των δώρων κ.α. Μέλη της Επιτροπής εκτιμούν ότι η παρακράτηση των εισφορών θα επανανομοθετηθεί και δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει όλες τις συντάξεις (με αναλογικά ποσοστά κρατήσεων).

«Ισοδύναμα» για τις «ρήτρες»
Κορυφαία μέλη της Επιτροπής Κατρούγκαλου θεωρούν ότι αν δεν αλλάξει η αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι αδύνατον να βρεθούν... ισοδύναμα για να αποφευχθούν νέες μειώσεις στις επικουρικές και στα εφάπαξ με βάση τις ρήτρες μηδενικών ελλειμμάτων. Με το έλλειμμα στα επικουρικά ταμεία κοντά στο 1,3 δισ. ευρώ το 2016 και στα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ στα 900 εκατ. ευρώ, εισηγούνται αντί της αύξησης εισφορών και της περικοπής παροχών:

Για τα επικουρικά είτε την ενοποίηση με την κύρια ασφάλιση (που όμως έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και προβλέπει την υποχρεωτική κρατική συμμετοχή, στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης), είτε τη μετατροπή τους σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
Για τα Ταμεία Πρόνοιας προτείνεται η ενοποίησή τους κατά τα πρότυπα του ΕΤΕΑ σε ένα ενιαίο ταμείο.

Οπως σημειώνει στην «Ημερησία» ο γενικός διευθυντής του Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Καλάκος, η ενοποίηση και το «μπλόκο» στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ακόμη και για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, «καθιστούν βραχυπρόθεσμο» το ταμειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ταμεία Πρόνοιας (37.000 εφάπαξ παραμένουν απλήρωτα), ενώ έως το 2019 οι εισφορές των «εν ενεργεία» υπαλλήλων θα επαρκούν για να πληρώνονται τα εφάπαξ.

Νέα μέτρα
Με βάση το τρίτο μνημόνιο, τον Οκτώβριο πρέπει να οριστικοποιηθούν επιπλέον παραμετρικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η/1/2016. Αν δεν βρεθούν «ισοδύναμα» θα πρέπει:

Να αυξηθούν όσες εισφορές παραμένουν χαμηλές ή είναι αναντίστοιχες σε σχέση με τις παροχές είτε λόγω των εσόδων από κοινωνικούς πόρους (προβλέπεται να καταργηθούν από τις 31 Οκτωβρίου), είτε εξαιτίας της υψηλής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. για τους αγρότες).
Να γίνουν νέες μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις.


διαβάστε περισσότερα...

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ......

Bαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν μέχρι και τον Φεβρουάριο οι περισσότεροι φορολογούμενοι για να πληρώσουν το «κύμα» φόρων που έρχεται.Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν φόρους άνω των 12,4 δισ. ευρώ για τα ακίνητα που διαθέτουν, τα αυτοκίνητα, τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης και τα τέλη κυκλοφορίας, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα καταβληθούν μετά τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», οι φόροι ύψους 12,4 δισ. ευρώ που θα καταβληθούν αμέσως μετά τις εκλογές κατανέμονται ως εξής:

• Φόρος εισοδήματος. Την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν την ερχόμενη Δευτέρα εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν τις δηλώσεις τους μετά την παράταση που δόθηκε στα τέλη Ιουλίου. Συνολικά μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου πρέπει να καταβληθούν από τα φυσικά πρόσωπα περισσότερα από 3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από την εισφορά αλληλεγγύης καταβάλλουν και τέλος επιτηδεύματος. Μέχρι στιγμής από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχουν καταλογισθεί φόροι ύψους 2,8 δισ. ευρώ σε 2,2 εκατ. φορολογούμενους. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ.

• ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Σεπτεμβρίου αμέσως μετά τις εκλογές. Η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου και η τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ (το εισπράξιμο υπολογίζεται σε 2,65 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι ισχύει και για φέτος η έκπτωση 20% στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

• Αυξημένοι είναι οι φόροι φέτος και για όσους διατηρούν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού άνω των 2.500 κ.ε., αεροπλάνα, πισίνες και σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων. Ο συντελεστής φορολογίας έχει αυξηθεί στο 13% από 10% που είναι σήμερα. Οι ανωτέρω φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον 47 εκατ. ευρώ με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν αυτές τις μέρες.

• Τους κρίσιμους μήνες οι οφειλέτες του Δημοσίου θα πληρώνουν ταυτόχρονα με όλα τα ανωτέρω και τη δόση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συνολικά μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται να καταβληθούν περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ.

• Από τις αποδοχές του Αυγούστου έχει ξεκινήσει και η παρακράτηση της αυξημένης εισφοράς αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτει για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο θα πληρωθεί το 2016 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Συνολικά από την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών και συντάξεων θα καταβληθούν περίπου 2,3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλους του έτους.

• Επίσης, τον Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβληθεί ποσό ύψους 1,1 δισ. ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016.

Βέβαια οι ανωτέρω φόροι δεν είναι οι μοναδικοί που θα καταβληθούν από τους 8 εκατ. φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις. Συνολικά από τη Δευτέρα και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 θα πρέπει να πληρωθούν φόροι συνολικού ύψους 24,7 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 12,3 δισ. ευρώ αφορούν τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης).
διαβάστε περισσότερα...

Τα «κόκκινα» δάνεια κλειδί για την ανακεφαλαιοποίηση

Oι ελληνικές τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν για τρίτη φορά, ενισχύοντας τη μετοχική τους βάση προκειμένου να προσελκύσουν τις καταθέσεις που απώλεσαν κατά τη διάρκεια μιας πολύμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των διεθνών δανειστών της. Συγχρόνως αυτός είναι και ο μόνος τρόπος προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να αρχίσουν εκ νέου να χορηγούν πιστώσεις.H κατάσταση των κόκκινων δανείων

H υπογραφή της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της χώρας μέσω ενός νέου προγράμματος διάσωσης, άνοιξε το δρόμο και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Oπως αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του, Eυρώπη και ΔNT έχουν προτρέψει την Aθήνα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το θέμα των κόκκινων δανείων, «ανοίγοντας» τη σχετική αγορά, κάτι που σημαίνει τη μεταβίβασή τους σε funds ή άλλους δυνητικούς αγοραστές, πιθανότατα μέσω της δημιουργίας μίας bad bank. Tα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s ) ανήλθαν σε 40,8% του χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 και το ύψος τους, σύμφωνα με στοιχεία του δημοσιεύματος του διεθνούς πρακτορείου, έχει διαμορφωθεί σε 100 δισ. ευρώ ( ή 115 δισ. δολάρια). Tα κόκκινα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, αλλά και πιστώσεις που δεν είναι ακόμη επακριβώς ταξινομημένες, επίσης σε καθυστέρηση και οι οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να εξυπηρετηθούν χωρίς πώληση των ενεχύρων που τις συνοδεύουν. Tα κόκκινα δάνεια είχαν βρεθεί στο 39,9% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της TτE, που όμως αφορούν τον Δεκέμβριο.
Τα «κόκκινα» δάνεια κλειδί για την ανακεφαλαιοποίηση

Tα καταναλωτικά δάνεια ανέρχονται στο 51,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου των καταναλωτικών, τα επιχειρηματικά στο 39,8%, όπου διακρίνονται σε εκείνα των μικρών επιχειρήσεων (63%) και σε εκείνα των μεγαλύτερων τα οποία ανέρχονται στο 54%. Tα στεγαστικά διαμορφώνονται στο 35,6%

Tα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πληγή για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και εκείνα τα οποία μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ακόμα και μέσα από μία bad bank.

Tα ποσοστά των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων επί του συνόλου των αντιστοίχων χαρτοφυλακίων των τραπεζών σχηματίζονται ως εξής: Eμπόριο 54%, κατασκευές 49%, Mεταποίηση 47,8%, Yφαντουργία 71%, Eνέργεια 3,5%, Mεταφορές 28,8%, κλάδος Ξυλείας και Eπιπλα 63%, Γεωργία 61,4%.

Oι προβλέψεις για κάλυψη των NPL΄S ανήλθαν στο 55,8% το 2014 και στο 49,13% το 2013.

Oι υψηλές προβλέψεις που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια δεν απέτρεψαν το εξαιρετικά προβληματικό τοπίο μέσα στο 2015, με αποτέλεσμα να έρθει ξανά στην επιφάνεια η συζήτηση για τη δημιουργία μίας κακής τράπεζας που θα διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια των εμπορικών τραπεζών. Tο εγχείρημα πέτυχε στην Iσπανία, όπως πέτυχε και στην Iρλανδία. Oχι ωστόσο χωρίς κόστος. Όπως, μάλιστα, λένε οι ειδικοί, τα μοντέλα των δύο παραπάνω χωρών εξαιρετικά δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν στην Eλλάδα.

Τα θετικά και αρνητικά της λύσης μέσω bad bank

Oι υποστηρικτές του θεσμού της bad bank, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters, λένε ότι επιταχύνει την εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών και την επίλυση του όλου θέματος επί της ουσίας, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη λύση, η οποία μπορεί να απαιτήσει και δεκαετίες προκειμένου να τελεσφορήσει. O μεγάλος αυτός χρόνος που μεσολαβεί παραλύει την παροχή νέων πιστώσεων και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Aυτό συμβαίνει διότι μια κακή τράπεζα μπορεί να λάβει σαν ανεξάρτητος οργανισμός πιο εύκολα μη δημοφιλείς αποφάσεις, κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τα εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα. Oι επικριτές του θεσμού διατείνονται ότι το μοντέλο ενσωματώνει απώλειες και επιβάρυνση των φορολογουμένων, ενώ τα κεφάλαια των τραπεζών απομειώνονται σημαντικά όταν τα προβληματικά χαρτοφυλάκιά τους μεταφέρονται σε εξευτελιστικές τιμές σε funds που είναι και τα μόνα που κερδίζουν από τη σχετική διαδικασία. Συγχρόνως οι κακές τράπεζες τρέχουν με μεγάλο κόστος εργασιών, που ανακύπτει από αμοιβές συμβούλων ή συχνά λάθος αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων.

To ενδιάμεσο μοντέλο

Mεταξύ της καλής και της κακής εκδοχής υπάρχει και το ενδιάμεσο, που είναι ίσως και το μοντέλο το οποίο μπορεί να συζητηθεί για τη χώρα μας.

Oμάδα των υπουργών Oικονομικών της Eυρωζώνης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Συμπερασματικά ειπώθηκε ότι η Eλλάδα θα έπρεπε να διερευνήσει «τη δυνατότητα δημιουργίας μιας κακής τράπεζας», δεδομένης της έκτασης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Eάν η Aθήνα επιλέξει αυτή τη λύση -δεν έχει αποκλεισθεί- θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο φορέα απαλλαγμένο από τη γραφειοκρατία και την ευνοιοκρατία, όπως ανάφεραν στο Reuters σύμβουλοι αναδιάρθρωσης που ερωτήθηκαν σχετικά. Mετά τις εκλογές και καθώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών τρέχει με γοργούς ρυθμούς οι επιλογές θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά.

Η ιρλανδική εμπειρία

Oύτως ή άλλως η χώρα έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων με ή χωρίς μια κακή τράπεζα, και να αναδιαρθρώσει τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, ανοίγοντας την αγορά για τη διάθεση δανείων αυτών. Στη NAMA, που αποτελεί τη bad bank της Iρλανδίας και η οποία δημιουργήθηκε πριν από χρόνια, καταβλήθηκαν 32 δισεκατομμύρια για να αγοραστούν δάνεια ύψους 74 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες που επλήγησαν. Tο 90% των στοιχείων του ενεργητικού της NAMA το οποίο μεταβιβάστηκε κατέληξε σε επενδυτές των HΠA. H NAMA λέει ότι αναμένει κέρδη περί το 1 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που φαίνεται πως θα μελετηθεί στην περίπτωση της χώρας μας είναι το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μία bad bank που θα αφορά μόνον προβληματικά δάνεια κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων.

διαβάστε περισσότερα...

Ενας χρόνος μετά...

Το προσεχές Σάββατο ξεκινά η 80ή ΔΕΘ. Θα είναι η πρώτη Έκθεση από το 1974 και μετά που θα εγκαινιαστεί από υπηρεσιακό πρωθυπουργό.Για μία ακόμη φορά η ΔΕΘ θα αποτελέσει το προεκλογική βήμα για όλα τα πολιτικά κόμματα. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί το 2007, αλλά και το 1996, όπου εκλογές πραγματοποιήθηκαν Σεπτέμβριο μήνα. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία θα πραγματοποιήσει την... επέτειο του ενός έτους από την ανακοίνωση του «προγράμματος της Θεσσαλονίκης», που τόσο άδοξα μπήκε στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας». Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Αλ. Τσίπρα και η όποια αναφορά κάνει στο πριν από ένα χρόνο πρόγραμμα.

Πλήγμα στο πολιτικό γίγνεσθαι
Ενα «αστέρι» πέφτει
Ενας χρόνος μετά...

Μάλλον δεν έφερε γούρι στον συμπαθή «Μιμάκο», κατά κόσμον Παύλο Χαϊκάλη, η αναφορά που έγινε στο πρόσωπό του στην στήλη την περασμένη εβδομάδα. Η είδηση που κυκλοφόρησε για την μη δηλωμένη off shore που είχε στην Κύπρο ίσως του ανοίξει την πόρτα της εξόδου από την πολιτική ζωή του τόπου, που τόσο ανάγκη τον έχει. Τελικά, αποδεικνύεται ότι αν κάποιος στην καριέρα του χάσει το μέτρο τότε αργά ή γρήγορα αυτή θα καταστραφεί. Και ας ελπίσουμε ότι η καταστροφή του να είναι μόνο πολιτική και σύντομα να επιστρέψει σε αυτό που αν μη τι άλλο κάνει αρκετά καλά και προσφέρει γέλιο στους ανθρώπους. Την υποκριτική. Το λάθος του ίσως ήταν ότι προσπάθησε -ευτυχώς για όλους εμάς- ανεπιτυχώς να μεταφέρει την υποκριτική στον πολιτικό στίβο της χώρας.

Η οικονομία έχει αποθέματα
Αν δεν έμπαινε φρένο
Ενας χρόνος μετά...

Τελικά το «κακό» που έγινε το τελευταίο επτάμηνο στη χώρα, δεν έφερε -ακόμη τουλάχιστον- τα καταστροφικά αποτελέσματα που πολλοί ανέμεναν. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από τους δείκτες, ανάπτυξη, ανεργία κ.λπ., φαίνεται ότι η οικονομία είχε δυναμική και εφόσον δεν είχε υπάρξει όλη αυτή η αναστάτωση τα αποτελέσματα θα αποτελούσαν μία μεγάλη θετική έκπληξη για όλους. Στον τουρισμό για παράδειγμα εκτός από το σοκ του Ιουνίου, τα μεγέθη κινήθηκαν τελικά ανοδικά και πάμε για νέο ρεκόρ. Βέβαια τα δύσκολα είναι μπροστά και τους επόμενους μήνες θα έρθει ο λογαριασμός από την «περήφανη διαπραγμάτευση». Κάποιοι βέβαια νεόκοποι πραγματιστές θα λένε από μέσα τους «στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα».

Διαχρονική αξία η «πάταξη της φοροδιαφυγής»
«Βγαίνει» ξανά στο μπαλκόνι
Ενας χρόνος μετά...

Ενα από τα προεκλογικά «πακέτα» υποσχέσεων θα αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεκαετίες τώρα το συγκεκριμένο θέμα βρίσκονταν πάντα ψηλά στην ατζέντα των κομμάτων, ειδικά όταν αυτά ήταν στην αντιπολίτευση. Όταν βέβαια γινόντουσαν κυβέρνηση, τις υποσχέσεις είτε τις ξεχνούσαν, είτε ανακάλυπταν πως τα πράγματα τελικά δεν είναι και τόσο εύκολα. Η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μάλιστα ποσοτικοποιήσει και τα έσοδα από την φοροδιαφυγή. Ωστόσο, μάλλον οι υποσχέσεις αυτές... ξεχάστηκαν και ουδείς έκανε απολογισμό του έργου. Για να πούμε και μερικές αλήθειες, αφενός το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι παγκόσμιο και όχι μόνο ελληνικό και αφετέρου ο περιορισμός της (πάταξη δεν μπορεί να γίνει) απαιτεί χρόνο, σχέδιο και πολιτική βούληση και όλα αυτά στην Ελλάδα αποτελούν πολυτέλεια.

Οι τράπεζες θα δώσουν ξανά κέρδη
Το επόμενο «στοίχημα»
Ενας χρόνος μετά...

Τα τελευταία χρόνια το Χρηματιστήριο έχει βιώσει μία άνευ προηγουμένου κρίση, ειδικά στις μετοχές εκείνες που κάποτε θεωρούταν η αιχμή του δόρατος, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες χάνουν περίπου 98%(!) από τα ιστορικά τους υψηλά, κοινώς έχουν μηδενίσει τις αξίες τους για κάποιους που επέλεξαν να κρατήσουν τις μετοχές τους ως διαχρονική επένδυση. Πολύ δύσκολα, για παράδειγμα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζα θα επιστρέψει στα 180 ευρώ που είναι το ιστορικό της υψηλό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και για τις άλλες τράπεζες. Όμως, είναι σίγουρο ότι οι μετοχές που στο άμεσο μέλλον θα βρεθούν και πάλι στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών θα είναι και πάλι οι τράπεζες. Απαιτείται βέβαια χρόνος για να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι σίγουρο ότι οι καλές ημέρες για τις τράπεζες θα επιστρέψουν.

Αμέσως μετά τα εκκαθαριστικά
Εκλογές χωρίς ΕΝΦΙΑ

Οι κάλπες θα στηθούν τελικά στις 20 Σεπτεμβρίου και οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα έχουν την «χαρά» να προσέλθουν σε αυτές έχοντας στις αποσκευές τους και το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, αφού αυτά θα εκδοθούν αμέσως μετά τις εκλογές. Η κυβέρνηση για ευνόητους λόγους δεν ήθελε να συμβεί αυτό πριν από τις εκλογές, έτσι ώστε να μην περάσει αρνητικά στους ψηφοφόρους μία ακόμη μη τήρηση των δεσμεύσεων από την κυβέρνηση. Πάντως, για τους φορολογούμενους, τους περιμένει ένας πραγματικός «Γολγοθάς» αμέσως μετά τις εκλογές. Εκτός του ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν και μία σειρά από φόρους, το ύψους των οποίων φτάνει τα 6 δισ. ευρώ, κάτι περισσότερο δηλαδή από ένα δισ. τον μήνα.

Νομοτέλεια η πτώση των αγορών
Υπερβολικοί όπως πάντα

Πολλοί βιάστηκαν να πουν ότι η οικονομία της Κίνας νοσεί βαρύτατα και ότι η πτώση μπορεί να έχει διάρκεια και διάφορα άλλα. Αν δει κανείς με ψυχραιμία την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων και διαφόρων εμπορευμάτων θα διαπιστώσει ότι είναι αδύνατο να μην υπάρξει κάποια διόρθωση, αφού τα περισσότερα εξ αυτών έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Οι αφορμές πάντα θα δίνονται στις οικονομίες όπως και στη ζωή. Αποτελεί νομοτέλεια ότι η μεγάλη άνοδος ακολουθείται από πτώση και πως η μεγάλη πτώση θα φέρει την άνοδο. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε και κυρίως να μην γινόμαστε μηδενιστές. Οι αγορές έδιναν και θα δίνουν κέρδη σε αυτούς που βρίσκουν το timing.


διαβάστε περισσότερα...

Αδειοδοτήσεις και άρση της γραφειοκρατίας με... τρεις υπογραφές

Αρση της γραφειοκρατίας και εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 2013, που φέρει την υπογραφή του Αντώνη Μανιτάκη, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας ζητούν οι αρμόδιοι φορείς, καθώς ακόμη και σήμερα απαιτούνται συνολικά έως και δύο μήνες για την έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, καθώς συνολικά θα πρέπει να λάβει πέντε υπογραφές.«Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας εφαρμόσει την υπουργική απόφαση, απλοποιεί το σύστημα, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες ακόμη και εντός 24 ωρών», όπως επισημαίνει στην «ΗτΣ» ο Παναγιώτης Καρανάσιος, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τεχνικός σύμβουλος επαγγελματικών φορέων, τονίζοντας πως «οι πέντε υπογραφές στον αριθμό από πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αλλά έχει και άλλες δυσμενείς συνέπειες για το Δημόσιο και τους πολίτες».

Οπως τονίζει ο Π. Καρνάσιος, για την έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας θα πρέπει προκειμένου τελικά αυτή να εκδοθεί να λάβει πέντε υπογραφές: Η πρώτη υπογραφή από τον εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, η δεύτερη υπογραφή από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, η τρίτη υπογραφή από τον διευθυντή, η τέταρτη από τον αρμόδιο γενικό διευθυντή της Περιφέρειας και η πέμπτη από τον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη. Για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος ενδεικτικά παραδείγματα αφορούν, μεταξύ άλλων, οι εξής περιπτώσεις:

1. Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας για συνεργεία αυτοκινήτων, για σταθμούς αυτοκινήτων, για πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ., από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

2. Διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

3. Διαδικασία έκδοσης έγκρισης τροποποίησης των εγκαταστάσεων οποιασδήποτε από τις προηγούμενες δραστηριότητες, από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.

4. Διαδικασία έκδοσης οποιασδήποτε άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας ή ακόμα και δήλωσης έναρξης νόμιμης λειτουργίας, για βιοτεχνικές δραστηριότητες, και για επαγγελματικά εργαστήρια, από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης.

5. Διαδικασία έγκρισης τροποποίησης των εγκαταστάσεων μιας βιοτεχνικής δραστηριότητας ή επαγγελματικού εργαστηρίου από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Οποιοσδήποτε πολίτης, νέος ή ήδη ενεργός επαγγελματίας, θέλει να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης - δραστηριότητας, στην Περιφέρεια Αττικής, θα πρέπει να υποστεί τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία, η οποία προβλέπει ότι: ο φάκελος που θα κατατεθεί στην οικεία αρμόδια υπηρεσία ελέγχεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους δημοσίους υπαλλήλους, διότι τα θέματα που ελέγχονται είναι αμιγώς τεχνικά π.χ. θέματα αποστάσεων ασφαλείας, χρήσεων γης, πληρότητας των μελετών και των σχεδίων που συνοδεύουν τον φάκελο, ύπαρξης συναφών εγκρίσεων (άδειας δόμησης, πιστοποιητικού πυροπροστασίας κ.λπ.), στη συνέχεια το σχέδιο της εγκριτικής απόφασης (άδεια λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης ή βεβαίωσης αναγγελίας νόμιμης λειτουργίας κ.λπ.) υπογράφεται αρμοδίως από τον εισηγητή-ελεγκτή της υπηρεσίας, στη συνέχεια υπογράφεται από τον προϊστάμενο του τμήματος της υπηρεσίας που ελέγχει τον φάκελο, μετά από τον διευθυντή της υπηρεσίας και ύστερα θα «ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της» εντός της Περιφερειακής Ενότητας για να υπογραφεί από τον γενικό διευθυντή (Μεταφορών, Ανάπτυξης κ.λπ.) και να καταλήξει τέλος για υπογραφή στον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη και τέλος θα επιστρέψει στην υπηρεσία από όπου ξεκίνησε για να εκδοθεί επιτέλους η εγκριτική απόφαση.

Αυτό ισχύει για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα, όπως επισημαίνει ο Π. Καρανάσιος, τονίζοντας πως «φανταστείτε τον όγκο των εγγράφων που κινούνται εντός Αττικής από τους κλητήρες των υπηρεσιών μεταφέροντάς τα από τις υπηρεσίες, στους γενικούς διευθυντές και από εκεί στους αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες, και από εκεί ξανά στις Υπηρεσίες. Όπως αντιλαμβάνεστε οι επιπλέον δύο υπογραφές από τον γενικό διευθυντή και τον αντιπεριφερειάρχη και ίσως και αυτή του διευθυντή της υπηρεσίας (αφού πιθανόν η επιστημονική του ειδικότητα να μην του επιτρέπει τον έλεγχο), δεν προσφέρουν οτιδήποτε ουσιαστικό στη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των αντιστοίχων διοικητικών πράξεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αντιθέτως επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο γραφειοκρατικά τη διαδικασία πρόσβασης του πολίτη στη λειτουργία της δραστηριότητας που επέλεξε για να επενδύσει και να επιχειρήσει».

Καθυστερήσεις
Οι καθυστερήσεις μπορεί να ξεπεράσουν το διάστημα ενός μήνα εξαιτίας πιθανής άδειας ή απουσίας του αρμόδιου γενικού διευθυντή ή του αντιπεριφερειάρχη ή της τυχόν έλλειψης ή αναζήτησης του κλητήρα που θα μεταφέρει τους φακέλους προς υπογραφή κ.ο.κ.

Η διαδικασία αυτή ταλαιπωρεί επίσης το Δημόσιο με χαμένες εργατοώρες, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να διοχετευτούν σε πιο παραγωγικές ασχολίες. Ακόμη και για μια απλή αλλαγή επωνυμίας της άδειας λειτουργίας μιας δραστηριότητας, όπως αυτές που αναφέρθηκαν ενδεικτικά πιο πάνω, απαιτούνται πέντε υπογραφές στο έγγραφο της απόφασης της άδειας λειτουργίας του νέου δικαιούχου.

Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη μείωση αυτή των υπογραφών, των εγγράφων και των διοικητικών πράξεων των Υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά και στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και είναι: η επίσπευση του διοικητικού έργου, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, η ορθολογικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, η διευκόλυνση των ιεραρχικά προϊστάμενων οργάνων στην άσκηση των επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων τους με τη μείωση των λειτουργικών τους αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση της ατομικής ευθύνης των στελεχών.

Προβλήματα και καθυστερήσεις
Πολλές Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν ήδη υλοποιήσει την απαίτηση της νομοθεσίας για περιορισμό της γραφειοκρατίας με τη μείωση στις υπογραφές των εγγράφων και των διοικητικών πράξεων των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με τον κ. Καρανάσιο, η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδος, πρέπει άμεσα να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των πολιτών, με τον περιορισμό της γραφειοκρατικής διαδικασίας μέσω της μείωσης των υπογραφών των διοικητικών εγγράφων των Υπηρεσιών της, εξοικονομώντας παράλληλα από άσκοπες χιλιάδες χαμένες εργατοώρες των υπηρεσιακών υπαλλήλων και των αντιπεριφερειαρχών.

Τα τελευταία χρόνια και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, ενδεικτικά αναφέρεται ο ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32/2-3-2011), οι οποίες αλλάζουν το τοπίο στην ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες διαδικασίες, τουλάχιστον αυτών που προσέθεταν γραφειοκρατικό μόνον βάρος. «Είναι πραγματικά λάθος να υπονομεύεται αυτή η προσπάθεια από την Περιφέρεια Αττικής, διατηρώντας ένα καθεστώς που μόνο προβλήματα και καθυστερήσεις προκαλεί στην προσπάθεια όσων, μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, προσπαθούν να επιχειρήσουν προσφέροντας θετικά στην ανάπτυξη, στη βελτίωση της οικονομίας της χώρας και στη μείωση της ανεργίας.

«Εξάλλου, οι στόχοι αυτής της κυβέρνησης, όπως εξαγγέλλονται, είναι ακριβώς αυτοί», καταλήγει.»

διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Μειώσεις για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Αντιμέτωποι με μειώσεις κάθε μήνα θα βρεθούν ως τον Δεκέμβριο 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς η αυξημένη εισφορά 6% που πλήρωσαν χθες για ασθένεια, ήταν μόνο για τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, χωρίς τις αναδρομικές κρατήσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι οποίες θα επιβληθούν σε τρεις δόσεις από τις συντάξεις του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου!
Οι συνταξιούχοι θα πάρουν λιγότερα τον επόμενο μήνα και ακόμη λιγότερα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο!
Το σοκ των μειώσεων δηλαδή θα είναι συνεχές για ένα τρίμηνο έως ότου ολοκληρωθεί η αναδρομική κράτηση της αυξημένης εισφοράς ασθενείας που ισχύει από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, με τον τρόπο αυτό αποφάσισε η απερχόμενη κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση για την αύξηση της εισφοράς ασθενείας από 4% σε 6% για τις κύριες συντάξεις και να επιβάλει ανάλογη εισφορά-μείωση 6% στις επικουρικές συντάξεις.

Η εισφορά στην κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται επί του αρχικού ποσού δηλαδή επί της σύνταξης που είχαν οι δικαιούχοι στις 31/12/2009, πριν επιβληθούν οι περικοπές του Μνημονίου. Στη συνέχεια το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρείται από τη σύνταξη που παίρνουν σήμερα δηλαδή θα μπαίνει το 2% σε σύνταξη 2.000 ευρώ και τα 40 ευρώ της μείωσης που προκύπτει από την εισφορά αυτή, θα αφαιρούνται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις.

Επικουρικές

Στις επικουρικές η μείωση 6% επιβάλλεται στα καταβαλλόμενα ποσά δηλαδή στις συντάξεις που παίρνουν οι δικαιούχοι μετά από όλες τις περικοπές.

Η εισφορά ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου, αλλά από τις αποδοχές των συνταξιούχων έγινε η κράτηση μόνο για ένα μήνα, τον Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι η εισφορά που αναλογεί στους μήνες και στις συντάξεις Ιουλίου και Αυγούστου, θα κρατηθεί από τις συντάξεις των επόμενων τριών μηνών, καθώς το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να σπάσει τις αναδρομικές κρατήσεις σε τρεις δόσεις!

Ετσι για παράδειγμα, συνταξιούχος με αρχική σύνταξη 1.000 ευρώ πλήρωνε μέχρι τον Αύγουστο εισφορά ασθενείας 4%, και έπαιρνε 960 ευρώ. Χθες που μπήκε η αύξηση της εισφοράς κατά 2% η σύνταξη μειώθηκε κατά 20 ευρώ και πήρε 940 ευρώ. Για τους επόμενους τρεις μήνες η σύνταξη θα μειώνεται κάθε φορά, καθώς θα κρατηθούν οι αναδρομικές χρεώσεις από την εισφορά ασθενείας για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δηλαδή θα έχει επιπλέον κράτηση 40 ευρώ που θα μοιραστεί σε 3 δόσεις, δηλαδή κάθε μήνα η σύνταξη θα μειώνεται κατά 13,33 ευρώ. Ετσι στο τέλος Σεπτεμβρίου που θα πάρει τη σύνταξη Οκτωβρίου οι αποδοχές του θα μειωθούν στα 926 ευρώ, στο τέλος Οκτωβρίου η σύνταξη του Νοεμβρίου θα είναι ακόμη πιο κάτω στα 913 ευρώ και στη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα πάρει 900 ευρώ, οπότε θα έχει κλείσει και ο λογαριασμός των αναδρομικών μειώσεων. Στο τέλος Δεκεμβρίου που θα πάρει τη σύνταξη Ιανουαρίου, οι αποδοχές του δεν θα έχουν αναδρομικές μειώσεις παρά μόνο την κανονική εισφορά ασθενείας και το ποσό θα επανέλθει στα 940 ευρώ


διαβάστε περισσότερα...

Ερχονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για 2,65 δισ.

Αμέσως μόλις πέσουν τα φώτα των εκλογών, στις 20 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να ταχυδρομούνται σε περίπου 3,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα είναι ίδια με πέρυσι. Ο λογαριασμός επίσης δεν θα αλλάξει, καθώς από τον φόρο ακινήτων το κράτος θα πρέπει να εισπράξει 2,65 δισ. ευρώ.
Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί φέτος σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Οκτωβρίου και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου 2016. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος για τα κτίσματα υπολογίζεται με 2,3 έως 17 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ενώ το τελικό ύψος του επηρεάζεται από συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, αριθμού προσόψεων, μονοκατοικίας και ημιτελούς κατάστασης. Στα οικόπεδα υπολογίζεται με συντελεστή 0,02 ευρώ έως 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ενώ στις εκτός σχεδίου εκτάσεις επιβάλλεται φόρος που κατά μέσο είναι ένα ευρώ ανά στρέμμα, αλλά υπάρχουν συντελεστές αυξομείωσης, όπως για παράδειγμα αν εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει κατοικία, η απόσταση από παραλία, το είδος της καλλιέργειας κ.α.

Το ισχύον καθεστώς προβλέπει απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ που είναι:

• Εκπτωση 20% επί του τελικού ποσού του φόρου για τους ιδιοκταήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

• Εκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας «και του είδους του δικαιώματος» δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

• Εκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

γ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

• Επίσης με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε επιχειρήσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος,

γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να αναρτώνται στο Taxis τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, με τα οποία πάνω από 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν συνολικό φόρο ύψους 2,65 δισ. ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Φέτος το ποσό του φόρου θα είναι ίδιο με το περυσινό εκτός από τους φορολογούμενους που είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ θα ισχύσουν και οι εκπτώσεις που φθάνουν μέχρι και την πλήρη απαλλαγή για ορισμένες κοινωνικές ομάδες.

Αλλαγές στην κατανομή του ΕΝΦΙΑ με παρεμβάσεις στα κλιμάκια και τους συντελεστές, αλλά όχι στο ποσό της είσπραξης, αναμένονται το 2016 σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

διαβάστε περισσότερα...

Εφιάλτης ακυβερνησίας τρομάζει την οικονομία

O φόβος της ακυβερνησίας πλανάται πάνω από την ελληνική οικονομία σε μια χρονική στιγμή που η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σωστή διαχείριση της ευκαιρίας που δίνει η υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές.

Η Ελλάδα από χθες βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και οδεύει προς τις εκλογές μέσα σε κλίμα ακραίας πόλωσης μεταξύ των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σηκώσει πολύ τους τόνους της αντιπαράθεσης, κάτι που ασφαλώς είναι λογικό τρεις εβδομάδες πριν από την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η ξεκάθαρη θέση του πρωθυπουργού, αλλά και κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (όπως η κ. Ολγα Γεροβασίλη που μιλά σήμερα στην «Ημερησία του Σαββάτου», σελ. 11), για αδυναμία συνεννόησης με τα υπόλοιπα κόμματα μετά τις εκλογές (πλην βεβαίως των Ανεξάρτητων Ελλήνων) δημιουργεί βαριά σκιά στην οικονομία και την πορεία της χώρας στον δρόμο της δημοσιονομικής επαναφοράς στην ομαλότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τραπεζίτες, οικονομολόγοι αλλά και άνθρωποι της αγοράς επισείουν τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, αυτοδύναμης ή σε συνεργασία του πρώτου κόμματος με τα υπόλοιπα. Οι οικονομικοί παράγοντες αγωνιούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το σενάριο της ακυβερνησίας, της παρατεταμένης κρίσης με νέο κύκλο διερευνητικών εντολών και με όχι απίθανο ένα σενάριο νέας προσφυγής στις κάλπες. Αυτό βεβαίως θα σημαίνει ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση που ορκίστηκε χθες θα συνεχίσει να κυβερνά καλούμενη να λάβει εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις, τόσο για οικονομικά όσο και για πολιτικά θέματα.


Οι προκλήσεις
Τα κόμματα αφορίζουν τα σενάρια νέων εκλογών, αλλά δεν αφήνουν και περιθώρια για συνεργασίες στο πλαίσιο του σχηματισμού μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας που θα κληθεί να «τρέξει» το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με τους δανειστές. Τα μέτρα που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο είναι εξαιρετικά βαριά ενώ μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει όποια κυβέρνηση σχηματιστεί, να διαπραγματευτεί κι άλλα προαπαιτούμενα με τους δανειστές. Υπάρχει για παράδειγμα η κατάθεση νέου φορολογικού νομοσχεδίου στο οποίο θα υπάρχουν προβλέψεις για τους αγρότες. Οι ανατροπές που έρχονται αναμένεται να ξεσηκώσουν θύελλα διαμαρτυριών και ήδη οι πρώτες αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν οργανωθεί για πριν από τις εκλογές.

Επίσης, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές στο εργασιακό καθώς θα ανοίξει ξανά ο διάλογος για απελευθέρωση των απολύσεων, ενώ τρόμο προκαλεί και μόνο η συζήτηση για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που θα φέρει νέες μειώσεις συντάξεων. Για να αποφευχθεί αυτό το εφιαλτικό σενάριο θα πρέπει μια σταθερή κυβέρνησης μακράς πνοής να αναζητήσει ισοδύναμα, ενώ θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για τη μεγάλη αλλαγή στα ασφαλιστικά ταμεία με ενοποιήσεις ευρείας κλίμακας. Και βεβαίως, μόνο μια σταθερή κυβέρνηση θα έχει τη νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί το θέμα του χρέους και την απομείωσή του μέσω αύξησης του χρόνου αποπληρωμής.

Τα νέα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις δεν είναι καλά καθώς οι επιπτώσεις της επτάμηνης αποτυχημένης διαπραγμάτευσης και των capital controls συνεχίζουν να ταλαιπωρούν. Το γεγονός και μόνο ότι ο προϋπολογισμός είναι στον «αέρα», αφού ήδη η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ, είναι ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Οι τράπεζες μέσα σε επτά μήνες έχουν χάσει 40 δισ. ευρώ, καταθέσεις που οι Ελληνες απέσυραν κακήν κακώς από την αρχή του έτους. Είναι ουσιαστικά το... μισό μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση, ένα ποσό τεράστιο που οδηγεί βεβαίως σε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Αλλωστε, χωρίς να επιταχυνθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να κλείσουν οι εκκρεμότητες είναι αδύνατη η χρηματοδότηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα να οδηγείται σταδιακά η επιχειρηματική δραστηριότητα σε αργό θάνατο.

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων έχουν πλήξει καίρια τις εταιρείες και ελλοχεύει ο κίνδυνος για ένα φθινοπωρινό «τσουνάμι» λουκέτων και απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, ένα πρόβλημα που επίσης πρέπει να διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το στοίχημα της ύφεσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί μετά τις εκλογές. Η ύφεση θα διαμορφωθεί κοντά στο μέσο του εύρους των εκτιμήσεων της Κομισιόν, δηλαδή -3% για το 2015 και -1,1% το 2016, παρά την εντυπωσιακή πορεία του τουρισμού. Αυτό σημαίνει πως στη διετία 2015-2016 αντί για ανάπτυξη 3,4%, λόγω των capital controls θα έχουμε ύφεση 4,1%. Δηλαδή μικρότερο ΑΕΠ κατά 7,5% ή περίπου 14 δισ. Είναι προφανές ότι πρόκειται για χρήματα που θα λείψουν από την οικονομία και πρέπει να αντικατασταθούν.

3% η ύφεση για το 2015 και στο 1,1% για το 2016
40 δισ. ευρώ καταθέσεις έφυγαν από τις τράπεζες σε 7 μήνες
300.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν
60.000 επιχειρήσεις έχουν φύγει από την Ελλάδα

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
O φόβος του Grexit

Η οικονομία, επομένως, είναι το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών και η προεκλογική περίοδος πρέπει να επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους μετά τις κάλπες θα υπάρξει σταθεροποίηση και λύση στα προβλήματα. Οι εταίροι έδωσαν το «πράσινο φως» για τις εκλογές με την προειδοποίηση της πιστής τήρησης των συμφωνηθέντων. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να τιναχθεί στον αέρα όλο το πρόγραμμα και να επανέλθει ο εφιάλτης του grexit, που με τόσο κόπο έφυγε από το τραπέζι. Το μήνυμα που έστειλε προχθές ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ είναι ηχηρό: «Δεν μπορώ να εγγυηθώ την επιτυχία του ελληνικού προγράμματος. Οι ελληνικές εκλογές θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα».

Πρόκειται για μια προειδοποίηση η οποία ακούγεται όλο και περισσότερο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα διέφυγε τον κίνδυνο πλανάται πλάνη οικτράν. Και για τον λόγο αυτό τα κόμματα που θα κληθούν να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και των πολιτών.

Μια επόμενη ημέρα που θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους Ελληνες, λόγω του λογαριασμού που είναι ιδιαίτερα βαρύς, αλλά κυρίως λόγω των αβεβαιοτήτων για την πορεία της οικονομίας. Η αδυναμία συγκρότησης μιας σταθερής κυβέρνησης που θα έχει τη νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό για να προχωρήσει σε βαθιές τομές που χρειάζεται η χώρα, απλά θα επισφραγίσει αυτό που οι μελλοθάνατοι αναφέρουν ως «πράσινο μίλι». Την πορεία δηλαδή μέχρι το τέλος.
διαβάστε περισσότερα...

Ζητούνται διορθώσεις στο νέο Ασφαλιστικό

Με τον νόμο 4336, που δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αλλαγών στο ασφαλιστικό, ενώ, όπως είναι γνωστό, θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος τον Οκτώβριο, μετά τις εκλογές με την όποια κυβέρνηση προκύψει.
Πέρα από όσα έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο της συμφωνίας και είναι γνωστά, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, η αναπροσαρμογή και αύξηση των εισφορών για μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων κ.λ.π., είναι δύσκολο να προβλέψει κανένας τι άλλο θα περιλαμβάνει η ατζέντα στο πλαίσιο της νέας μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού.

Ωστόσο, εκείνο που μπορούμε σήμερα να σχολιάσουμε είναι τις ήδη ψηφισμένες αλλαγές, πολλές από τις οποίες έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να περιγράψουμε τις νέες ρυθμίσεις με τρεις λέξεις: Σκληρότητα - αδικία - προχειρότητα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του νέου νομοθετήματος.

Ας δούμε, όμως, το νέο πλαίσιο πιο αναλυτικά και με συγκεκριμένα παραδείγματα, που τεκμηριώνουν τον ανωτέρω χαρακτηρισμό.

Είναι πολύ σκληρό, όταν δεν προβλέπεται εξαίρεση από τις ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ούτε για τους πάσχοντες από βαριές και ανίατες ασθένειες. Όπως είναι γνωστό για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας, όπως παραπληγικοί, τυφλοί, νευροπαθείς, μεταμοσχευμένοι κ.λπ. δίνεται η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Αυτό ήταν απόλυτα λογικό και παράλληλα ευεργετικό για τα άτομα με αυτές τις μορφές αναπηρίας, που κατάφερναν να μπουν στην αγορά εργασίας παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και να εργαστούν έστω για 15 χρόνια, με δεδομένο μάλιστα ότι το προσδόκιμο ζωής τους είναι χαμηλότερο από τα 60 έτη.

Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εργάζονται μέχρι τα 62 ή τα 67; Κάποιοι παράγοντες από τα συναρμόδια υπουργεία μιλούν για διορθώσεις που θα γίνουν, αλλά μένει να το δούμε.

Είναι μεγάλη αδικία για κάποιον εργαζόμενο που συμπλήρωσε το ηλικιακό όριο για συνταξιοδότηση στις 14 Αυγούστου, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου και όχι στις 13 του ίδιου μήνα να περιμένει μέχρι και πέντε χρόνια αργότερα για να πάρει τη σύνταξή του. Ειδικότερα, όταν συμβαίνει να είναι σήμερα άνεργος, αυτή η ανατροπή είναι ιδιαίτερα άδικη και επώδυνη. Ακόμη πιο άδικη είναι η ρύθμιση που προβλέπει τη χορήγηση μόνο της αναλογικής σύνταξης και μάλιστα μειωμένης κατά 40% σε πολλές περιπτώσεις. Συντάξεις δηλαδή που καταλήγουν να αποτελούν απλά βοηθήματα των 200 ευρώ.

Είναι μεγάλη η προχειρότητα με την οποία συντάχθηκαν πολλές από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όταν οι ασάφειες είναι τέτοιες που ακόμη και οι συντάκτες τους αδυνατούν να τις ερμηνεύσουν. Και βέβαια δεν ευθύνονται οι συντάκτες όταν πήραν στο παρά πέντε κείμενα από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, προϊόντα μιας συμφωνίας που έγινε με ό,τι μας έδωσαν οι «θεσμοί» και χωρίς την παραμικρή διαπραγμάτευση.

Το αποτέλεσμα είναι να μη γνωρίζει κανένας σήμερα τι ισχύει για πολλές ομάδες εργαζομένων σε σχέση με το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Ψηφίστηκαν οι ρυθμίσεις συνοδευόμενες από δύο πίνακες με τα ηλικιακά όρια, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κανένας από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τι αφορά ο πρώτος και σε τι ο δεύτερος πίνακας.

Αναμένεται βέβαια η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που θα έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα , αλλά τι αλήθεια μπορεί να διορθωθεί με τον τρόπο αυτό από ένα καθ’ όλα προβληματικό νομοθέτημα; Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στη σύσταση επιτροπής για μελέτη εκ νέου του ασφαλιστικού. Επειδή συμμετέχουν στην επιτροπή έγκριτοι νομικοί και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί θα ασχοληθούν και με μεγάλα νομικά προβλήματα των τελευταίων ρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες -όπως οι ίδιοι λένε- έχουν έντονα τα στοιχεία της αντισυνταγματικότητας;

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, θα πρέπει να ασχοληθεί αμέσως με τα μεγάλα νέα προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα αυτό και να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις.

διαβάστε περισσότερα...

Ποια η επόμενη ημέρα μετά το τρίτο Μνημόνιο

Ενα χαρακτηριστικό στοιχείο των εκλογικών αναμετρήσεων από το 2012 και μετά ήταν ότι όσα κόμματα διεκδίκησαν εντολή διακυβέρνησης υπόσχονταν, ανεδαφικά όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι η χώρα μπορεί να βγει από την κρίση χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οδήγησαν στη δημοσιονομική εκτροπή του 2009.Η ΝΔ με την πρόταση για Ζάππεια και ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πήραν εντολή έχοντας αποφύγει πριν από τις εκλογές του 2012 και 2015, αντίστοιχα, να συμμετάσχουν σε μια αναγκαία και ουσιαστική συζήτηση για την επόμενη ημέρα της χώρας. Το εισιτήριο που εξασφάλισε την άνοδό τους στην εξουσία ήταν η αντίθεσή τους στα μνημόνια.

Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι οι δύο αυτές κυβερνήσεις εκ των υστέρων αποδέχτηκαν τα μνημόνια που απέρριπταν, αλλά απέτυχαν να διασφαλίσουν την έξοδο της χώρας στις αγορές.

Στις 20 Σεπτεμβρίου οι πολίτες καλούνται για τέταρτη φορά από τον Μάιο του 2012 να επιλέξουν ποια κόμματα κατά την εκτίμησή τους μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και με ευαισθησία τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τις προοπτικές της.

Τα ζητήματα αυτά είναι:

1) Να κατατεθεί οδικός χάρτης εξόδου της χώρας από την κρίση. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, η οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση το 2015 και το 2016, συμπληρώνοντας οκτώ χρόνια ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Στον χάρτη αυτό θα υπάρχει πρόνοια για ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πριν από τον Δεκέμβριο του 2015, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες, να επιστρέψουν καταθέσεις και να γίνει άρση των capital controls κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

2) Να κατατεθεί εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα απολαμβάνει ευρύτερης πολιτικής στήριξης. Με αυτό θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες αλλαγές στην οικονομία, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνιστικός και εξωστρεφής τομέας της οικονομίας.

Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει το αναγκαίο εφαλτήριο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του ΠΔΕ και αυτά του προγράμματος Γιούνκερ να διευκολυνθεί ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός της οικονομίας.

Θα περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αλλά και των θεσμών.

3) Να οριστικοποιηθούν και να κατατεθούν την επόμενη της συγκρότησης της κυβέρνησης οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο και δεν έχουν ενσωματωθεί στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του προηγούμενου διαστήματος. Αυτές θα περιληφθούν στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2016-2019.

Κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ άλλων, η μείωση στις εξοπλιστικές δαπάνες το 2015 και το 2016, η σταδιακή μείωση ΕΚΑΣ και η αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλειμμάτων των επικουρικών συντάξεων.

Στόχος να επανέλθει η χώρα το συντομότερο δυνατό σε πρωτογενή πλεονάσματα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που συμφωνήθηκαν για την ελάφρυνση του χρέους.

Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση του χρέους και παράταση της περιόδου χάριτος στις πληρωμές τόκων και χρεολυσίων.

Η εμπειρία από το 2009 και μετά συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα μόνο κυβερνήσεις με ευρύτερες συμμαχίες μπορούν να προωθήσουν τις αναγκαίες αλλαγές.

Οι πολιτικές δυνάμεις δεν ανταποκρίθηκαν στην κρισιμότητα των καταστάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Προέταξαν το στενό κομματικό συμφέρον και διεκδίκησαν εντολή, ενώ ήταν γνωστό ότι δεν είχαν ούτε τη βούληση ούτε τη δυνατότητα να δρομολογήσουν τις αναγκαίες αλλαγές.

Αντίθετα, σε κρίσιμα ζητήματα όπως για παράδειγμα στην παιδεία ή στη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης, ή σε θέματα φορολογικής διοίκησης οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριών ετών αναθεώρησαν μεταρρυθμίσεις ή προσέφυγαν στις πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην κρίση.

Σε αυτές τις εκλογές τα κόμματα οφείλουν -δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία- να δώσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Να εξηγήσουν αναλυτικά γιατί με αυτές θα μπορέσει η οικονομία να σταθεί στις δικές της δυνάμεις ώστε η χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα να εξασφαλίζει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, όπως πέτυχαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.

Οπως και να συμφωνήσουν με ποιο η ποια άλλα κόμματα θα συγκυβερνήσουν για να προχωρήσουν αυτές τις αλλαγές. Έτσι, μόνο θα διασφαλιστεί η επίτευξη ενός σταθερού πολιτικού πλαισίου που θα συμβάλει στην ταχύτερη έξοδο της χώρας από την κρίση και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σύνθετα κοινωνικά προβλήματα που προκάλεσε η πολύχρονη κρίση.


διαβάστε περισσότερα...

Μνημονιακοί όλων των χωρών ενωθείτε!

Διαγενομένου του Δεκαπενταύγουστου του έτους 2015 η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία συνήψε και επικύρωσε, με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το τρίτο της μνημόνιο.Έγινε, προς στιγμήν, πράξη το «Μνημονιακοί όλων των χώρων ενωθείτε!», κατ’ αντίστιξη δε και το «Αντιμνημονιακοί όλων των χώρων ενωθείτε!». Αν και το ακριβέστερον είναι ότι (και) για το τρίτο μνημόνιο είναι το «Αντιμνημονιακοί-μνημονιακοί όλων των χώρων ενωθείτε!» που ισχύει.

Πλέον, μέσω των κοινοβουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, οι διευρυνόμενοι αντιμνημονιακοί-μνημονιακοί καλούνται να εφαρμόσουν το τρίτο Μνημόνιο, που κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν θέλει, αλλά υπερψήφισαν: α) όσοι λίγοι είχαν απομείνει (κοινοβουλευτικά) από εκείνους που είχαν υπερψηφίσει/επικυρώσει το πρώτο μνημόνιο (αν και δεν το ήθελαν) τον Μάιο του 2010, β) όσοι είχαν απομείνει από εκείνους που είχαν καταψηφίσει/καταγγείλει το πρώτο μνημόνιο, αλλά είχαν επικυρώσει/υπερψηφίσει εν συνεχεία το δεύτερο μνημόνιο τον Φεβρουάριο του 2012 (αν και δεν το ήθελαν), γ) οι περισσότεροι (αν και δεν το ήθελαν) και από εκείνους που είχαν καταψηφίσει/καταγγείλει και το δεύτερο μνημόνιο.

Το τρίτο μνημόνιο κατ’ ουσίαν περιλαμβάνει α) ότι ψηφίσθηκε αλλά δεν εφαρμόσθηκε από το πρώτο μνημόνιο, β) ότι ψηφίσθηκε αλλά καθυστέρησε (ή αναβλήθηκε), διά ατέρμονων διαπραγματεύσεων περί την αξιολόγηση (με τις γνωστές φαεινές επιλογές για ραντεβού με την τρόικα στο Παρίσι), να εφαρμοσθεί από το δεύτερο μνημόνιο, γ) τον επικαιροποιημένο/προσαυξημένο λογαριασμό της αναγκαίας νέας δημοσιονομικής εξισορρόπησης και προσαρμογής σε/με χαμηλότερα επίπεδα ΑΕΠ λόγω των κυβερνητικών χειρισμών του τελευταίου δωδεκαμήνου (κυρίως του εξαμήνου).

Εκαστος πολιτικός πρωτεργάτης εκάστου «ορφανού» μνημονίου επαίρεται για το δικό του, ωστόσο το μνημόνιο στις τρεις παραλλαγές του παραμένει ενιαίο. Πίσω από τις πολιτ(ευτ)ικές αντιπαραθέσεις και μέσα στα, πολιτικά δυσβάστακτα, τρία μνημόνια υπάρχει μια συνεκτική γραμμή που αποτελεί κοινό τόπο στις επιλογές και προτεραιότητες για το περιώνυμο μείγμα μέτρων πολιτικής για τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Ενώ η δημοσιονομική χρεοκοπία επήλθε κατά 3/4 λόγω εκτροχιασμού των δημοσίων δαπανών, για το χατίρι της βιωσιμότητας του μετεμφυλιακού και μεταπολιτευτικού πελατειακού κράτους, η προσαρμογή επιχειρείται δυσανάλογα μέσω της υπερφορολόγησης των ήδη φορολογουμένων. Ακόμη κι εάν κάθε μνημονιακή παρτίδα φαίνεται να έχει τον δικό της (αν και «διαφωνούντα») πρωτεργάτη/υποστηρικτή, κάθε νέα παρτίδα περιλαμβάνει/εφαρμόζει και τα προηγούμενα μνημονιακά μέτρα. Τα δημοσιονομικά μέτρα του τρίτου μνημονίου ως ονομαστικό μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μικρότερα από εκείνα των δύο προηγουμένων, ακριβώς επειδή βασίζονται στη συνέχιση εφαρμογής τους, όπως π.χ. η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ή ο νέος φόρος στην ακίνητη περιουσία (νυν ΕΝΦΙΑ) κ.ο.κ.

Η έξοδος από τη Σκυταλοδρομία Μνημονίων (βλ. παρούσα στήλη «Η» 14/3/2015) προσκρούει στην πρότυπη «κανονικότητα» του μετεμφυλιακού και του μεταπολιτευτικού «πολιτ(ευτ)ικου πολιτισμού», όπου όλοι (πρέπει να) διαφωνούν μεταξύ τους, και να αλληλοκαταγγέλλονται και για αυτά που υπερψήφισαν από κοινού, και για τα παρελθόντα και για τα παρόντα και για τα μελλούμενα, πάντα με το πελατειακό κράτος στο απυρόβλητο. Κι αν οι εκλογές βγάλουν «Αντιμνημονιακοί-μνημονιακοί όλων των χώρων ενωθείτε!», τι γίνεται;

διαβάστε περισσότερα...

Απαιτείται νέο σχέδιο φορολογικών μεταρρυθμίσεων και κατευθύνσεων

Σ ε τρεις εβδομάδες θα διενεργηθούν βουλευτικές εκλογές. Είναι η τρίτη προσφυγή στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού μέσα σε εννέα μήνες, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο με τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έδωσαν κυβέρνηση στη χώρα, συνεχίζοντας με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και καταλήγοντας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Σεπτέμβρη.
Στη μικρή προεκλογική περίοδο τα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο μας αναμένεται να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, στα οποία θα δούμε και τις προτεινόμενες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας, αλλαγές οι οποίες κοινό παρονομαστή αναμένεται να έχουν «την ελάφρυνση των πολιτών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα», αλλά και την «αύξηση των φορολογικών εσόδων».

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων, δηλαδή τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους αλλά και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, απαιτεί την υιοθέτηση ουσιαστικών - ριζοσπαστικών μέτρων κοινωνικά δίκαιων, άμεσα εφαρμόσιμων και με χαμηλό διαχειριστικό κόστος, κατά συνέπεια η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί από τον περιορισμό του φαινομένου της φοροδιαφυγής, πετυχαίνοντας την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα της χώρας μας δικαιότερη επιβολή των φόρων. Με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης οδηγούμαστε σε ουσιαστική μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Όλες οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες φυσικά δεν αποτυπώνονται στο ΑΕΠ., συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδημάτων από μια κατηγορία πολιτών, τα οποία δεν φορολογούνται, με αποτέλεσμα την άνιση και άδικη αναδιανομή του πλούτου και άδικη φορολογική επιβάρυνση των υγιώς σκεπτόμενων πολιτών, οι οποίοι δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές πρέπει να καταρτίσει ένα σαφή μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις φορολογικού περιεχομένου μεταρρυθμίσεις και το πλαίσιο και τις απαραίτητες κατευθύνσεις για τους απαιτούμενους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της χώρας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο φορολογικό σύστημα, με ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας που το χρησιμοποιούσε κατά το δοκούν στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της κομματικής πελατείας της, στο σχέδιο αυτό πρέπει να υπάρξει η δέσμευση για την αναγκαιότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που πρόκειται να το μεταβάλλουν.

Κυρίαρχος στόχος αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι η ολοκλήρωση μιας ριζοσπαστικής φορολογικής μεταρρύθμισης που θα δώσει ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, δηλαδή ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που θα προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, πέραν των προαναφερομένων, θα συμβάλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Η έκταση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής επηρεάζεται από παράγοντες όπως η συνολική φορολογική επιβάρυνση, η περιπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Η φοροδιαφυγή ήταν και παραμένει γενικευμένο πρόβλημα στη χώρα μας οδηγώντας στην αποσάθρωση της φορολογικής βάσης, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου και διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη προς την πολιτεία.

Ενα νέο σχέδιο φορολογικών μεταρρυθμίσεων και κατευθύνσεων, που δεν θα μείνει στα χαρτιά, θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια να ελεγχθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, και να ελαχιστοποιηθούν οι ανισότητες στην κατανομή των φορολογικών βαρών.


διαβάστε περισσότερα...

Στον «αέρα» τινάζονται 800 έργα του ΕΣΠΑ

Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχθούν περί τα 800 έργα του ΕΣΠΑ, λόγω της νέας προεκλογικής περιόδου, όπως προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς όπως επισημαίνει το επερχόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει «νάρκη» στα θεμέλια του κοινού στόχου για την επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Με επιστολή του προς τους πολιτικούς αρχηγούς καθώς και τους αρμόδιους (σ.σ. πριν από την παραίτηση της κυβέρνησης) υπουργούς, ο ΣΑΤΕ ζητά την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, για την ολοκλήρωσή τους εντός του έτους, με οικουμενική συναίνεση και αποδοχή. Μάλιστα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η προεκλογική περίοδος, το διάστημα έως τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης και την ενημέρωση των μελών της, στη δεδομένη χρονική περίοδο και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες (capital controls, ουσιαστική πολύμηνη στάση πληρωμών από πλευράς Δημοσίου κ.α.), και με πάμπολλα έργα διακοπέντα στην εκτέλεσή τους, συνιστά ένα τεράστιο και εν προκειμένω ορατό κίνδυνο, να χαθούν εξαιρετικά σημαντικά ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια, ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως «νάρκη» στα θεμέλια του κοινού στόχου -όπως έχει δηλωθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις - δηλαδή, της ταχείας επανόδου της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στην επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Ζαχαρία Αθουσάκη, και τον γενικό γραμματέα, Δημήτρη Κωνσταντινίδη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η τραπεζική αργία και οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν γιγαντώσει τα προβλήματα των εργοληπτικών επιχειρήσεων (εκκρεμότητα πληρωμής εκτελεσμένων εργασιών το τελευταίο τετράμηνο, άρνηση υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν νέες πιστοποιήσεις, αδυναμία εκτέλεσης οιασδήποτε εργασίας λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και της ουσιαστικής παύσης πληρωμών του Δημοσίου, μη πληρωμή του ΦΠΑ σε ορισμένες σημαντικές κατηγορίες τεχνικών έργων, από τις 8/8/2014 και μετά κ.ο.κ.), με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η επανεκκίνηση πολλών διακοπέντων έργων που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τέλος του έτους.
Στον «αέρα» τινάζονται 800 έργα του ΕΣΠΑ

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων -τονίζεται- προ μηνός ο ΣΑΤΕ ενημερώθηκε κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό κ. Σταθάκη για τις συζητήσεις και συμφωνίες με την Ε.Ε., σχετικά με τη δρομολόγηση σειράς ενεργειών απελευθέρωσης ρευστότητας προς την Ελλάδα.

Σε αυτές τις συζητήσεις κομβικό σημείο αποτελούσε η εξασφάλιση μίας ομαλής ροής χρηματοδότησης των έργων μέχρι και τον Οκτώβριο, οπότε και με βάση τις συμφωνίες που είχαν συνομολογηθεί, ή που επρόκειτο να συνομολογηθούν, θα υπάρξει επαρκέστατη ρευστότητα για το ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως για παράδειγμα η αναμενόμενη χρηματοδότηση των έργων μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού 300 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ.

Διάλυση συμβάσεων
Η ομαλή ροή χρηματοδότησης κατά το μεσοδιάστημα θα εξασφαλιζόταν, έως ένα βαθμό, ώστε να γίνει επανέναρξη των διακοπέντων έργων και να αποφευχθεί η διακοπή άλλων και η εν συνεχεία διάλυση των συμβάσεων των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οπως τονίζει ο ΣΑΤΕ, εάν δεν επιτευχθεί ο ανωτέρω σχεδιασμός ομαλοποίησης των πληρωμών και με δεδομένη την πρόσφατη ενημέρωση του ελληνικού Κοινοβουλίου περί της άρνησης χορήγησης παράτασης στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, που είχε υποβάλει η Ελλάδα στην Ε.Ε., θα συμβούν τα κάτωθι για τα έργα που θα διακοπούν και δεν θα υλοποιηθούν μέχρι τις 31.12.2015:

α) Εάν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορεί να αποτελέσουν μέρος των έργων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, μειώνοντας ωστόσο ισόποσα τις δυνητικές νέες επενδύσεις.

β) Εάν δεν εντάσσονται στους στόχους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο: ι) είτε να συνεχίσει το ίδιο τη χρηματοδότησή τους, με αποκλειστικά εθνικούς πόρους, ιι) είτε να σταματήσουν εντελώς, οπότε και θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να επιστρέψει το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει για αυτά.

Με βάση αυτά, ο ΣΑΤΕ καλεί τα πολιτικά κόμματα και τους αρμόδιους υπουργούς, να συναποφασίσουν και να συνδράμουν από κοινού, ώστε «κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η ροή χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηματοδότηση η οποία είναι πλέον 100% για όλη τη δαπάνη, το 40% της οποίας, να σημειωθεί, κερδίζουν τα ταμεία του ελληνικού δημοσίου (23% ΦΠΑ, συν ασφαλιστικές εισφορές συν προκαταβολή φόρων που αναλογούν στον κύκλο εργασιών αυτών). Ο ΣΑΤΕ εκτιμά πως «η οικουμενική αποδοχή της ανωτέρω πρότασης συνιστά κρίσιμη παράμετρο για τη συνέχιση ή μη των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την απορρόφηση της ανεργίας μέσω αυτών, την αναπτυξιακή διάσταση της Ελλάδας, το καλύτερο τουριστικό προϊόν -μέσω των κατάλληλων υποδομών- την περιβαλλοντική προστασία και εν τέλει την ίδια την κοινωνία, ώστε αυτή να απολαμβάνει με ασφαλή τρόπο αυξημένη ευημερία και να μην αποτελέσει ο μήνας τον εκλογών και ο απαιτούμενος χρόνος συγκρότησης της νέας κυβέρνησης τροχοπέδη στην υλοποίηση των ανωτέρω».

Χάνονται οι προθεσμίες - Δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου
Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 μεταφέρονται 359 έργα

Συνολικά 359 έργα του παρόντος ΕΣΠΑ θα μεταφερθούν τελικά στο νέο ΕΣΠΑ, καθώς δεν προλαβαίνουν χρονικά να ολοκληρωθούν μέσα στο πλαίσιο του παρόντος χρηματοδοτικού προγράμματος, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Πρόκειται για ένα μεγάλο πλήγμα για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας, καθώς τα 359 έργα του ΕΣΠΑ θα εκπαραθυρώσουν άλλα έργα που είχαν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν με το νέο ΕΣΠΑ, μειώνοντας σημαντικά το ποσό για αμιγώς νέα έργα την επόμενη εξαετία. Το ποσό που αντιστοιχεί στα 359 έργα είναι 1,46 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 57 αφορούν το Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη με 430,9 εκατ. ευρώ, οκτώ το Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας με 372,8 εκατ. ευρώ.

Τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα εκτελούνται από το υπουργείο Υποδομών (και κάποια από το παλιό ΥΠΕΚΑ) και συνολικά μιλάμε για 803 εκατ. ευρώ (περίπου 60% του συνολικού ποσού). Σε αυτά δεν υπολογίζονται έργα υποδομής που εκτελούνται από τα διάφορα ΠΕΠ, καθώς για παράδειγμα από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης μεταφέρονται 83 έργα κόστους 168 εκατ. ευρώ και από το ΠΕΠ Δ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 47 έργα 112,3 εκατ. ευρώ.

Εκτός από αυτά τα έργα, προγραμματισμένα από πέρυσι είναι να μεταφερθούν ακόμα 313 έργα κόστους 738 εκατ. ευρώ που είχε από νωρίς προβλεφθεί πως δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, με τα σημαντικότερα από αυτά να είναι η επέκταση του Μετρό σε Καλαμαριά και Πειραιά, το σιδηροδρομικό έργο Τιθορέα - Δομοκός και Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος, το Άκτιο - Αμβρακία, το έργο του ΒΟΑΚ Γούρνες - Χερσόνησος κ.α. Συνολικά από το ΕΣΠΑ 2007-2013 θα μεταφερθούν (μετά και τη νέα προσθήκη έργων) 672 έργα με κόστος 1,541 δισ. ευρώ.

Έτσι, από τα 5,186 δισ. ευρώ προγραμματισμένα για έργα υποδομής και περιβάλλοντος, στο νέο ΕΣΠΑ θα πρέπει να αφαιρεθούν 803 εκατ. ευρώ που μεταφέρονται λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης. Από τα εναπομείναντα 4,383 δισ. ευρώ, αφαιρώντας και τα 738 εκατ. ευρώ από τα έργα ΕΣΠΑ που είχαν προγραμματιστεί να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ, απομένουν μόλις 3,645 δισ. ευρώ για νέα έργα, ποσό σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ.

διαβάστε περισσότερα...

Κομισιόν: Βάζει μπλόκο στον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση

Ενημέρωση για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει σχετικά με την άρση της επιβολής ΦΠΑ στα δίδακτρα των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση η Κομισιόν. Και αυτό διότι η επιβολή έμμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, στην εκπαίδευση αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία.Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η επιστολή της Κομισιόν έφθασε στο πρωθυπουργικό γραφείο -με email- περί τις 10 χθες το πρωί. Ετσι το θέμα θα είναι η πρώτη εκκρεμότητα στον χώρο της παιδείας που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Η επιβολή ΦΠΑ 23% επιβλήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κολεγίων, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ωδείων και κέντρων διά βίου μάθησης, επιφέροντας αύξησή τους έως και 2.000 ευρώ ετησίως.

Το «πάγωμα» του μέτρου, όπως ζητεί η Κομισιόν, αναμένεται να γίνει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για την οποία οι ιδιοκτήτες των εκπαιδευτικών φορέων ζητούν να εκδοθεί άμεσα, καθώς έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τα εκπαιδευτήρια οφείλουν να υποβάλουν δήλωση για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Αλλιώς θα επιβληθούν πρόστιμα για τις αποδείξεις που εκδόθηκαν χωρίς ΦΠΑ μετά τις 20 Ιουλίου.

Ηδη οι υπογραφές που συγκεντρώνουν τα ιδιωτικά σχολεία για την απόσυρση του μέτρου ξεπέρασαν χθες τις 100.000, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ η Ομοσπονδία Φροντιστών ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει 27.000 υπογραφές.

Παράλληλα, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών κομμάτων ζητεί την απόσυρση του μέτρου. Μετά τους Ν.Δ., ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ και η ΛΑΕ εξέδωσε χθες ανακοίνωση (ο Δημήτρης Στρατούλης και η Ραχήλ Μακρή ζήτησαν να συναντήσουν τους σχολάρχες).

Υπό τον φόβο του πολιτικού κόστους λόγω των αντιδράσεων, στην άρση του μέτρου συναινεί και η απερχόμενη κυβέρνηση. Στελέχη της ιδιωτικής εκπαίδευσης, φίλα προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν χθες ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης έχει συμφωνήσει στην άρση, και αναζητείται ο κατάλληλος τρόπος παρουσίασης της κυβίστησης…


διαβάστε περισσότερα...

Αύξηση ΑΕΠ με... πτώση των επενδύσεων και συρρίκνωση των εξαγωγών

Η ανοδος του τουρισμού και η... ιδιωτική κατανάλωση έδωσαν ώθηση στην οικονομία και το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σημείωσε αύξηση κατά 0,9% σημειώθηκε στο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το 1° τρίμηνο 2015 έναντι της αύξησης 0,8% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2014, παρουσίασε αύξηση 1,6% έναντι της αύξησης 1,4% που είχε υπολογιστεί στην π ρώτη εκτίμηση.

Το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 1,7 % σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2014 έναντι της αύξησης 1,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση. Ωστόσο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η άνοδος οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση, ενώ η δυναμική των εξαγωγών σχεδόν εξασθένισε και οι επενδύσεις μειώθηκαν. Οι τριμηνιαίες μεταβολές έχουν ως εξής:

1. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2015.

2. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,6 % σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2015.

3. Αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%. Μείωση κατά 4,9% σε σχέση με το 1° τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7,6%.

4. Οι ετήσιες μεταβολές έχουν ως εξής: Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,2% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,6%.

Μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.


διαβάστε περισσότερα...

Λαγκάρντ: «Οχι» σε διαγραφή, «ναι» σε αναδιάρθρωση του χρέους

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δεν ξεκαθαρίζει αν το Ταμείο θα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα διάσωσης Ελλάδας.Σε συνέντευξη της στην ελβετική εφημερίδα Le Temps η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ τονίζει πως κάποιου είδους αναδιάρθρωση του χρέους, αντί διαγραφής, θα μπορούσε να δώσει την δυνατότητα στην Ελλάδα να διαχειριστεί το «μη βιώσιμο» χρέος της.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «δεν μιλά για διαγραφή» του ελληνικού χρέους και πιστεύει πως μιας μορφής αναδιάρθρωσή του θα μπορέσει να το καταστήσει εκ νέου βιώσιμο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, κι ενώ το ΔΝΤ έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να συμβάλει χρηματοδοτικά στο νέο πρόγραμμα στήριξης εάν οι ευρωπαίοι εταίροι δεν αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε το χρέος να καταστεί βιώσιμο.

«Μιλάμε για ημερομηνίες ωρίμανσης, μειώσεις επιτοκίων και για περίοδο χάριτος στην αποπληρωμή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν αναφερόμαστε σε διαγραφή του χρέους», συνέχισε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

«Η συζήτηση για διαγραφή του χρέους δεν άνοιξε ποτέ», προσέθεσε, εκτιμώντας πως δεν χρειάζεται καν να ανοίξει «εάν όλα πάνε καλά».

Στη συνέντευξη δεν γίνεται αναφορά στο εάν το Ταμείο θα δώσει τελικά νέα δανειακή βοήθεια στην Ελλάδα, με την κ. Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει ωστόσο πως αυτή τη στιγμή το χρέος δεν είναι βιώσιμο. «Πιστεύω ότι κανένας πια δεν λέει το αντίθετο», σημείωσε, σε ένα μήνυμα προς τους εταίρους.

Ερωτηθείσα για τις επερχόμενες εκλογές, η κ. Λαγκάρντ επισήμανε πως το ΔΝΤ δεν παρεμβαίνει σε πολιτικές συζητήσεις, όμως ξεκαθάρισε πως πρέπει σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ανάκτηση της «οικονομικής ανεξαρτησίας» της χώρας μας.

Τόνισε δε με νόημα πως ακόμα υπάρχουν «πολλές μεταρρυθμίσεις» που πρέπει να γίνουν, αναφέροντας συγκεκριμένα αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

«Ελπίζω πως οι ελληνικές Αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ενισχυθεί», δήλωσε.

διαβάστε περισσότερα...

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει συνέντευξη και αποκαλύπτει τα σχέδιά της

Τέλος στην αγωνία για το τι θα κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής τη Δευτέρα στις 16:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στην Ακαδημίας για να αποκαλύψει τι θα κάνει ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.Παρά τις πληροφορίες της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα προχωρούσε σε δημιουργία δικού της κόμματος, όλα δείχνουν ότι θα προσχωρήσει στην Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Αλλωστε ο κοινός καταγγελτικός τους λόγος τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και για το τρίτο μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση του δείχνουν ότι θα τους φέρουν σε κοινή πορεία στις εκλογές.

Μένει να δούμε και σε ποια... εκλόγιμη θέση θα μπει καθώς πολλοί πιστεύουν ότι Βουλή χωρίς τη Ζωή θα είναι... άνοστη σούπα.


διαβάστε περισσότερα...

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Έως τις 280.000 ψήφους υπολογίζουν στην Κουμουνδούρου ότι θα φτάσουν οι απώλειες από την αποχώρηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη.Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι διαρροές προς τη Λαϊκή Ενότητα φτάνουν το 8,2%, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 5,2% που μετακινείται από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν απώλειες ακόμα και προς τη Χρυσή Αυγή αλλά και το ΚΚΕ. Οι ψηφοφόροι που επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο εμφανίζονται αναποφάσιστοι κατά 16,5%.

Η Νέα Δημοκρατία χάνει ψηφοφόρους προς την πλευρά της Ένωσης Κεντρώων καθώς ένα ποσοστό 5,2% εκείνων που εμπιστεύτηκαν το κόμμα δηλώνουν έτοιμοι να ψηφίσουν τον Βασίλη Λεβέντη. Διαρροές υπάρχουν προς το Ποτάμι, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Χρυσή Αυγή. Τις υψηλότερες συσπειρώσεις έχουν αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν "μάχη" να επαναφέρουν στις τάξεις τους, τους ψηφοφόρους.

Η συσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ φτάνει το 56%, ενώ οι μετρήσεις δείχνουν απώλειες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Το 22% όσων ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ τον Γενάρη δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο επιτελείο του Ποταμιού βλέπουν μόλις το 40% των ψηφοφόρων του Ιανουαρίου να παραμένει σταθερό στην επιλογή του, ενώ περίπου 16% κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο το 44% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Η μικρότερη συσπείρωση παρατηρείται στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι μόλις το 25% των ψηφοφόρων του... χειμώνα, επιλέγουν και το φθινόπωρο το κόμμα του Πάνου Καμμένου. Αρκετοί από εκείνους που δηλώνουν ότι θα αλλάξουν επιλογή στρέφονται προς τη Χρυσή Αυγή, την Ένωση Κεντρώων, τη Νέα Δημοκρατία ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ.


διαβάστε περισσότερα...

Λαφαζάνης: Γερμανική κοινωνική φυλακή το Μνημόνιο - Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κωλοτούμπα

«Το εθνικό νόμισμα δεν είναι φετίχ» τόνισε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, εκφράζοντας για μία ακόμα φορά την πλήρη αντίθεσή του στα μνημόνια.Σε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά δριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να ακολουθήσει μνημονιακή πολιτική, ενώ κατήγγειλε το Μνημόνιο ως γερμανική κοινωνική φυλακή.

Ο κ. Λαφαζάνης επανέλαβε ότι ο αντίπαλος της Αριστεράς είναι οι μνημονιακές δυνάμεις - ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ , Ποτάμι – το προεκλογικό πρόγραμμα των οποίων καταστρέφει την ελληνική κοινωνία.

«Χρειάζεται μεγάλο αντιμνημονιακό μέτωπο για να σταματήσουμε την συμφορά» τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν βγαίνει η χώρα από την κρίση μέσα στην Ευρωζώνη και με τα Μνημόνια. Κάνουμε αυτή την εναλλακτική επιλογή για να μπορέσει η χώρα να ανασάνει».

Αναφορικά με τον διαχωρισμό του από την κυβερνητική πορεία, εξήγησε ότι παντού εξέφραζε τη διαφωνία και την κριτική του και διεμήνυε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν λάθος πορεία, « ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικό σχέδιο, ότι έτσι που πάμε θα έχουμε άσχημη κατάληξη».

«Εμείς είμαστε συνεπείς με το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατηγορείται η συνέπεια και όχι η κωλοτούμπα;» επεσήμανε.

Οταν ρωτήθηκε «ποιος έκανε κωλοτούμπα;» απάντησε: «Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

Αποκάλυψε ότι είναι οριστικό ότι θα συνεργαστεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στις εκλογές, αλλά ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη ως προς την μορφή, αν δηλαδή θα κάνει κόμμα η πρόεδρος της Βουλής ή αν θα συνεργαστεί ως προσωπικότητα. Οπως είπε τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η συμπόρευση της Λαϊκής Ενότητας με την τέως πρόεδρο της Βουλής.

διαβάστε περισσότερα...

Μεϊμαράκης εναντίον Τσίπρα: Προσωπικό καπρίτσιο ή απόπειρα να δραπετεύσει

Την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και λογικής στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα για τη λύση των προβλημάτων, τονίζει σε συνέντευξή του ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και εκφράζει την πεποίθηση ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές.«Φιλοδοξούμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Διεκδικούμε και πάλι την πρώτη θέση. Και πιστεύω- αυτό το μήνυμα εισπράττω- ότι η πρώτη θέση ανήκει στη ΝΔ» αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα ο πρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος παράλληλα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως το ταγκό θέλει δύο.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει πως «από τη στιγμή που θα είμαστε πρώτη δύναμη μπορεί να υπάρξει μια ευρύτατη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μετώπου για μια κυβέρνηση τετραετίας, σε ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάταξης».

Επίσης, ο κ. Μεϊμαράκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πως «για προσωπικό καπρίτσιο ή επειδή θέλει να δραπετεύσει οδηγεί τη χώρα χωρίς καμία επιχειρηματολογία σε έναν καταστροφικό δρόμο», επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές μπορούν να έχουν κόστος για τη χώρα, όχι για τη ΝΔ.

Σε ερώτηση αν αλλάξουν οι λίστες του κόμματος ή η ΝΔ θα πάει με τους ίδιους υποψηφίους στην κάλπη, ξεκαθάρισε πως δεν θα αλλάξει μόνος αυτό που αποφάσισαν οι πολίτες πριν από μερικούς μήνες με τον σταυρό προτίμησης. «Δεν είναι του χαρακτήρα μου οι αντιδημοκρατικές και αντιδεοντολογικές κινήσεις», επισήμανε.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη η χώρα να έχει εθνικό σχέδιο, έναν οδικό χάρτη για να μπορέσει να εξέλθει από την κρίση και να προχωρήσει αναπτυξιακά

διαβάστε περισσότερα...

Συμμαχία ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ: Και το όνομα αυτής... «Δημοκρατική Συμπαράταξη»

Το όνομα του σχήματος ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που θα κατέβει στις εκλογές αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.Οπως είπε μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», το όνομα που φαίνεται να επικρατεί για το νέο πολιτικό σχήμα, είναι το «Δημοκρατική Συμπαράταξη».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αναδειχθεί στον τρίτο πόλο στις εκλογές και τόνισε πως «όταν οι άλλοι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, εμείς δείχνουμε το δρόμο».

Διευκρινίζοντας τη μορφή της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, τόνισε πως θα πρόκειται για μια «δημοκρατική -προοδευτική» σύμπραξη κομμάτων, που ξεπερνούν τις δυσκολίες του παρελθόντος και στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας.
Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, επιβεβαίωσε την αντίθεση του προκατόχου του στην ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη με το εγχείρημα καθώς ως γνωστόν δεν επιθυμούσε συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μια αντίθεση που αποτυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ όπου τόσο ο κ. Κουβέλης όσο και άλλα 29 μέλη του οργάνου διαφώνησαν ανοικτά. Ο κ. Θεοχαρόπουλος σχολίασε πως η αντίθεσή του, είχε να κάνει με την κάθοδο της ΔΗΜΑΡ στις εκλογές.

διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com