Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Διπλή στήριξη στις τράπεζες - Ανάσα για αποτελέσματα και κόκκινα δάνεια

H πολυπόθητη τροπολογία την οποία ανέμεναν οι τράπεζες για τον αναβαλλόμενο φόρο κατατέθηκε επιτέλους χθες στη Βουλή. Κατόπιν τούτου εκτιμάται πως τα πιστωτικά ιδρύματα που είχαν αναβάλει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους, θα προβούν σε αυτήν στο τέλος του μήνα. Νωρίτερα η ΕΚΤ είχε δώσει ισχυρό σήμα αναφέροντας στην ιστοσελίδα της πως είναι επιθυμητή μία νομοθετική ρύθμιση για τις ελληνικές τράπεζες που θα επεξέτεινε τον αναβαλλόμενο φόρο πέραν της εικοσαετίας. Το Bloomberg είχε αναμεταδώσει τη σχετική είδηση.Με την συγκεκριμένη διάταξη επεκτείνεται στην 20ετία -από τα πέντε χρόνια σήμερα- το διάστημα φορολογικής απόσβεσης της ζημίας, που προκύπτει από λογιστικές ή πραγματικές διαγραφές δανειακών απαιτήσεων.

Αν, για παράδειγμα, οι προβλέψεις μιας τράπεζας για δάνεια ύψους 100 εκατ. ανέρχονται σε 30 και τελικώς τα npl's διαμορφώνονται στα 40 εκατ. ευρώ, η διαφορά των 10 εκατ. ευρώ θα αποσβεστεί σε είκοσι χρόνια και όχι σε πέντε που προβλέπει το τρέχον θεσμικό πλαίσιο.
Διπλή στήριξη στις τράπεζες - Ανάσα για αποτελέσματα και κόκκινα δάνεια

Ετσι αίρεται ένα σημαντικό εμπόδιο για τις ρυθμίσεις, τις μεταβιβάσεις -σε χαμηλότερες τιμές- αλλά και για τις διαγραφές των «κόκκινων» δανείων.

Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται πρώτον, ότι δεν θα επηρρεαστούν εξαιτίας των διαγραφών αυτών τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και, δεύτερον, ότι θα πιαστούν οι στόχοι για τα «κόκκινα» δάνεια που έχει θέσει ο SSM και έχουν συνομολογήσει οι τράπεζες για την ερχόμενη τριετία.

«Κόκκινα»
Συγχρόνως οι ορκωτοί ελεγκτές απελευθερώνονται ώστε να πιστοποιήσουν το κεφαλαιακό stock στο ενεργητικό των τραπεζών που έχει προβλεφθεί για τις διαγραφές δανείων και που τελικώς επιτρέπει τη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση όσα ίσχυαν οι τράπεζες είχαν το περιθώριο να συμψηφίσουν μέρος της ζημίας από διαγραφές κόκκινων δανείων -ακόμη και αν είχαν σχηματίσει ειδικές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ως το τέλος του 2015 για το 100% του δανείου- εντός πενταετίας. Αυτός ο χρονικός περιορισμός στην πράξη λειτουργούσε ως εμπόδιο για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) κατά 38% ή κατά 40,2 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας:

«Δίνεται η δυνατότητα 20ετούς απόσβεσης ζημιών που εγγράφουν τα πιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις που αυτές οφείλονται σε διαγραφές οφειλών από τον ισολογισμό τους είτε λόγω διακανονισμού ή αναδιάρθρωσης δανείων συμβατικά, δικαστικά ή εξωδικαστικά, είτε λόγω μεταβίβασης του δανείου σε εταιρείες απόκτησης δανείων ή τιτλοποίησης ή σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε άλλες εταιρείες ή νομικές οντότητες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές τη διαχείριση πραγματοποιεί εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Το φορολογικό όφελος της 20ετούς απόσβεσης δίνεται μόνο στις πραγματοποιηθείσες ζημιές».

Σύμφωνα επίσης με την αιτιολογική έκθεση: «Με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 27Α προβλέπεται ότι πέραν της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αφορά το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και στο (αναπόσβεστο) υπόλοιπο της χρεωστικής διαφοράς του PSI, μπορεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αφορά λογιστικές διαγραφές και οριστικές ζημιές λόγω οριστικής διαγραφής ή μεταβίβασης δανείων, υπό προϋποθέσεις να μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του δημοσίου και έτσι προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια».

Στην τροπολογία προβλέπεται ρητά ο περιορισμός στο ποσό του φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου που είχαν λογιστή στις 30 Ιουνίου 2015. Ας σημειωθεί πως οι τράπεζες επιζητούν την τροπολογία αυτή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.


 
website counter
friend finderplentyoffish.com