Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανοιξε η πύλη του Taxisnet για τον ειδικό φόρο ακινήτων

Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή της δήλωσης ειδικού φόρου ακινήτων από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως τις 20 Μαΐου του έτους φορολογίας. Ο φόρος που επιβάλλεται με συντελεστή 15% επί της αξίας των ακινήτων καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Όπως εξηγεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για μια χρεωστική δήλωση που θα υποβληθεί στις 09/05/2017 θα θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή της έως και 12/05/2017 (και όχι έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής, ήτοι 20/05).


Υπόχρεοι σε φόρο είναι:
• Κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία (offshore κ.λπ.).
• Κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private investment company κ.λπ.).
• Κάθε μορφής καταπίστευμα (trust, Anstalt κ.λπ.) ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης.
• Κάθε μορφής ίδρυμα (foundation, Stiftung κ.λπ.) ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης.
• Κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση.
• Κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία.
• Κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου και κάθε άλλο πιθανό μόρφωμα εταιρικής οργάνωσης, ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ανεξάρτητα αν υπάγονται στον φόρο ή όχι, έχουν:
α) Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.
β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com