Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τις δηλώσεις

Το αναλυτικό ημερολόγιο για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να εκπληρώσουν έγκαιρα την φετινή φορολογική τους υποχρέωση.


Τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ατομικές επιχειρήσεις,  ελεύθεροι επαγγελματίες), θα υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, καταληκτική ημερομηνία με βάση τη διάταξη του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 67, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56/13-04-2017) και ισχύει για τα φορολογικά έτη, από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά. 
Με την νέα ρύθμιση καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικών ετών 2016 και μετά, η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου κάθε φορά φορολογικού έτους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση "Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δίδεται ο απαραίτητος χρόνος στους υπόχρεους ώστε να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων".
Για τα Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες - κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά - η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 30η Ιουνίου 2017 (με βάση τη διάταξη του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 68, παρ. 2 - Πολ.1030/3.3.2017)
Πως θα καταβληθεί ο φόρος:
α) τα φυσικά πρόσωπα
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.(πολ. 1034/9.3.2017).

β) τα Νομικά πρόσωπα
Με τις νέες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4467/2017 - ΦΕΚ Α' 56/13-04-2017), ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. (πολ. 1071/3.5.2017)
pin
pin

pin

Φορολογία Ν.Π. - Συντελεστές φορολογίας (άρθρο 58):
Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 βάσει της οποίας, από 01.01.2016 αυξάνεται ο συντελεστής φόρου από 26% σε 29% στα παρακάτω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:
-   Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-   Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-   Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
     συμμετοχικές ή αφανείς
-   Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-   Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-   Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-   Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 

pin
Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
- Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
- Τράπεζες
- Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
- Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
  συμμετοχικές ή αφανείς
- Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
- Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
- Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

 
pin

Επισήμανση:
Με την παρ. 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 και αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης αλλά και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου των μερισμάτων από 10% σε 15% για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017 και μετά. Δηλαδή ισχύει για τα κέρδη που θα αποκτηθούν στο φορολογικό έτος 2017 (διανομή κερδών του φορολογικού έτους 2016 που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα μέσα στο φορολογικό έτος 2017).
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 
pin

Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών
Με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών2 φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). 

pin

Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις. 
Προκαταβολή φόρου
Αλλαγές στην προκαταβολή φόρου επήλθαν με τον ν.4336/2015 και για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά. Με το νόμο αυτό από 1.1.2016 η προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις βεβαιώνεται με ποσοστό 100%.

pin

Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του ν.4172/2013.
Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
pin


 
website counter
friend finderplentyoffish.com