Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Πώς θα υπολογίζεται η προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών βάσει του κοινωνικού πόρου για επαγγελματίες

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον υπολογισμό προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ, δηλαδή για τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή  για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του άρθρου 40, υπολογίζεται το εισόδημα το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40, καθ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή  τον Μάιο του 2016, εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης. Σε αυτό, θα πρέπει να συνυπολογιστούν με αναγωγή κατά κεφαλήν, εφόσον υπάρχουν, κοινωνικοί πόροι που καταβάλλονταν το διάστημα αυτό, υπέρ των αντίστοιχων ταμείων (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ).
Για την εφαρμογή της διάταξης υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, επισυνάπτονται πίνακες μηνιαίων κατά κεφαλήν, κατά το διάστημα 2002-2016, κοινωνικών πόρων υπέρ των τομέων ασφάλισης των αντίστοιχων τ. ταμείων αυτοαπασχολουμένων.
Σημειώνεται πως το ποσό του κοινωνικού πόρου δίδεται ετησίως για 12 μήνες.
Η προσαύξηση των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών υπολογίζεται με διαίρεση του κατά κεφαλήν ποσού του κοινωνικού πόρου δια 0,20 (ποσοστό εισφοράς 20%, π.χ. 48,32/0,2 = 241,60 ευρώ). Οι ετήσιες συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με πολλαπλασιασμό του μηνιαίου ποσού επί 12 (241,60 ευρώ χ 12 = 2.899,20 ευρώ). Στη συνέχεια, οι συνολικές συντάξιμες αποδοχές προσαυξάνονται με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com