Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Nέο σύστημα αξιολόγησης για τους γιατρούς

Νέα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των γιατρών του ΕΣΥ, προβλέπει προσχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για τα «Συμβούλια κρίσης και επιλογής γιατρών ΕΣΥ», το οποίο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τέλος του χρόνου. Πιο αναλυτικά, κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο, το εκπαιδευτικό έργο ενώ για τους υποψήφιους σε διευθυντικές θέσεις προβλέπεται και δομημένη συνέντευξη.
Η ιεράρχηση (βαρύτητα) των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50%, για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%. Στις περιπτώσεις κρίσης για θέση διευθυντή (ή συντονιστή διευθυντή) η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η (10%) και ως εκπαιδευτής (10%). Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων για κάθε θέση γίνεται με βάση την συνολική μοριοδότηση από τα προσκομισθέντα στοιχεία του βιογραφικού. Μάλιστα, οι πέντε πρώτοι στην τελική σειρά κατάταξης, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, από την οποία προκύπτει και η μεταξύ των πέντε πρώτων κατάταξη και τελική επιλογή.


Μέχρι 14 εξάμηνα

Στην προϋπηρεσία βαθμολογούνται συνολικά μέχρι 14 εξάμηνα και ανώτερη βαθμολογία είναι 500 μόρια. Στη κατηγορία επιστημονικό έργο, βαθμολογούνται μέχρι 10 δραστηριότητας και η ανώτερη συνολική βαθμολογία είναι 300 μόρια. Στην κατηγορία εκπαιδευτικό έργο οι υποψήφιοι μπορούν να συγκεντρώσουν έως 200 μόρια ενώ η συνέντευξη δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 150 μόρια και 200 για τις διευθυντικές θέσεις. Η διάρκεια της συνέντευξης είναι 20-30’ και οι ερωτήσεις υποβάλλονται από τον /την πρόεδρο του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής το οποίο συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, με απόφαση του υπουργού Υγείας σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) συγκροτείται Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής γιατρών ΕΣΥ (ανά ειδικότητα) με διετή θητεία. Το Συμβούλιο είναι 5μελές και απαρτίζεται από έναν διοικητή νοσοκομείου της ΥΠΕ ως πρόεδρο, έναν ΠΕ διοικητικό υπάλληλο βαθμού Α’ από την κεντρική υπηρεσία ή τους φορείς της ΥΠΕ, 3 γιατρούς με βαθμό διευθυντή ή Συντονιστή που επιλέγονται με κλήρωση. Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος και με κλήρωση που διενεργείται στην ΥΠΕ από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιας ειδικότητας την διαδικασία θα συμμετέχει το κάθε μέλος από αυτά.
Υποψηφιότητα για 5 θέσεις
Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για 5 θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν προκηρυχθεί σε νοσοκομεία μιας ΥΠΕ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και σειρά προτίμησης. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται (ηλεκτρονικά ) στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της ΥΠΕ μέσα σε 2 εβδομάδες από την ημερομηνία προκήρυξης.
Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής και μέσα σε 2 εβδομάδες, τα στοιχεία από τα βιογραφικά των υποψηφίων ελέγχονται και καταχωρούνται ηλεκτρονικά.
Αμέσως μετά συνέρχεται το συμβούλιο σε ολομέλεια και μοριοδοτεί τους υποψηφίους για κάθε θέση. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.
Η μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται για την επόμενη μία εβδομάδα από την ημερομηνία της ανάρτησης. Το Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και αποφασίζει για την τελική κατάταξη και την επιλογή για κάθε θέση μέσα σε 10 μέρες. Η τελική κατάταξη και επιλογή αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ. Οι πέντε (5) πρώτοι στην βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση , υποβάλλονται στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Τα μόρια που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος στην συνέντευξη, προστίθενται στην προηγούμενη μοριοδότηση και προκύπτει η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση.
Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της ΥΠΕ. Τυχόν παραβίαση των προθεσμιών, συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη των διοικητών των ΥΠΕ (ατελής / πλημμελής εκπλήρωση καθήκοντος κλπ.).
Πως γίνεται η βαθμονόμηση για κάθε κριτήριο
Πιο ...ευνοημένοι είναι οι γιατροί με προϋπηρεσία σε άγονα αγροτικά ιατρεία
Μέχρι και μία 7ετία ή αλλιώς 14 εξάμηνα σε δημόσιο νοσοκομείο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μπορούν να αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν έως και 500 μόρια.
Πιο ...ευνοημένοι είναι οι γιατροί με προϋπηρεσία σε άγονα αγροτικά ιατρεία καθώς για αυτούς προσαυξάνονται τα εξάμηνα προϋπηρεσίας. Εργασίες, δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακό και διδακτορικό συνθέτουν το επιστημονικό έργο του υποψηφίου το οποίο βαθμολογείται συνολικά με 300 μόρια.
Μάλιστα από κάθε κατηγορία βαθμολογούνται μέχρι 10 δραστηριότητες. Για τις θέσεις επιμελητών προβλέπεται η κατηγορία «εκπαιδευτική δραστηριότητα», η παρακολούθηση δηλαδή μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως συνέδρια με ανώτερη βαθμολογία τα 200 μόρια. Για τις διευθυντικές θέσεις η κατηγορία αυτή προσφέρει έως 100 μόρια είτε πρόκειται για συμμετοχή ως μετεκπαιδευόμενος είτε ως εκπαιδευτής.
Τέλος στη συνέντευξη εντάσσονται οι κατηγορίες της «κλινικής εμπειρίας με κριτήριο τον χώρο εργασίας» με ανώτερη βαθμολογία τα 50 μόρια, της «κλινικής εμπειρίας με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις» με ανώτερη βαθμολογία τα 100 μόρια και τις «διοικητικές ικανότητες» για τις διευθυντικές θέσεις με ανώτερη βαθμολογία τα 50 μόρια. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ανώτερη βαθμολογία από την συνέντευξη είναι τα 150 μόρια ή τα 200 για τις διευθυντικές θέσεις.
Μάλιστα προβλέπεται οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, να προσκομίσουν οποιοδήποτε στοιχεία μπορεί να τεκμηριώσει το βάσιμο των απαντήσεων τους. Σημειώνεται ότι τα μέλη του συμβουλίου βαθμολογούν το καθένα ατομικά την κάθε κατηγορία απαντήσεων.
Στο τέλος, η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.

 
website counter
friend finderplentyoffish.com