Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Eurobank: Το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και ετήσια βάση

Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης υπερκάλυψε την πτώση των καθαρών εξαγωγών το 1ο τρίμηνο 2017, εκτιμά η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο "7 Ημέρες Οικονομία".

Ειδικότερα, αναφερόμενη στη συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 1ο τρίμηνο 2017, η Eurobank εκτιμά ότι βάσει της προσέγγισης της δαπάνης, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης υπερκάλυψε τη μείωση των καθαρών εξαγωγών και ως εκ τούτου το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση. 
Αναλυτικά όπως αναφέρεται στο δελτίο: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (provisional data) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών (δημοσίευση: 2/6/2017) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 0,4% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο 2017 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Πιο αναλυτικά, η πραγματική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν στην ελληνική οικονομία το 1ο τρίμηνο 2017 ανήλθε στα €46,13 δις από €45,92 και €45,93 δις το 4ο τρίμηνο 2016 (+204,4 εκατ.) και το 1ο τρίμηνο 2016 (+€200,7 εκατ.) αντίστοιχα. Σε όρους ονομαστικών μεγεθών, δηλαδή λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση της μεταβολής των τιμών, η τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ ήταν 0,4% και η αντίστοιχη ετήσια 0,9%. Συνεπώς, ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2016 ενισχύθηκε 0,5% (προσεγγιστικά).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 1ο τρίμηνο 2017 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ (δημοσίευση 15/5/2017). Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η προαναφερθείσα αναθεώρηση ήταν αποτέλεσμα της διεύρυνσης του συνόλου πληροφόρησης λόγω ενσωμάτωσης μηνιαίων και τριμηνιαίων στοιχείων (π.χ. δείκτες κύκλου εργασιών στους κλάδους των υπηρεσιών και έρευνα εργατικού δυναμικού) τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα όταν πραγματοποιήθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις για την αξία του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο 2017.   
Ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 1ο τρίμηνο 2017;  Βάσει της προσέγγισης της δαπάνης, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης υπερκάλυψε τη μείωση των καθαρών εξαγωγών και ως εκ τούτου το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, οι πραγματικές τριμηνιαίες και ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των 5 βασικών συνιστωσών της ζήτησης για το 1ο τρίμηνο 2017 είχαν ως ακολούθως: ιδιωτική κατανάλωση (0,4 QoQ% και 1,7 YoY%), δημόσια κατανάλωση (1,3 QoQ% και 1,0 YoY%), ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (48,3 QoQ% και 13,6 YoY% ή -0,4 QoQ% και 11,2 YoY% σε όρους ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου), εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (-2,3 QoQ% και 4,8 YoY%) και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (4,5 QoQ% και 10,9 YoY%). Τα αντίστοιχα μεγέθη σε ονομαστικούς όρους, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές, είχαν ως εξής: ιδιωτική κατανάλωση (1,0 QoQ% και 2,9 YoY%), δημόσια κατανάλωση (1,0 QoQ% και 0,2%), ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (17,1 QoQ% και 11,7% ή 17,5 QoQ% και 13,8% σε όρους ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου), εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (0,0 QoQ% και 13,1 YoY%) και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (6,7 QoQ% και 21,1 YoY%). 
Ως γνωστόν όταν ο ονομαστικός ρυθμός μεταβολής είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο πραγματικό τότε ο ρυθμός μεταβολής του εκάστοτε αποπληθωριστή είναι θετικός αριθμός. Εν παραδείγματι, ο ονομαστικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 21,1% το 1ο τρίμηνο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος σε πραγματικούς όρους ήταν 10,9%. Η προαναφερθείσα διαφορά αντικατοπτρίζει την αύξηση του αποπληθωριστή των εισαγωγών σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2016. Η τελευταία μεταβολή εξηγείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και από το μεγάλο ποσοστό που κατέχουν τα πετρελαιοειδή αγαθά επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com