Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Σε ρύθμιση λόγω αδυναμίας πληρωμής 8 στα 10 "κόκκινα" δάνεια

Σχεδόν οκτώ στα δέκα "κόκκινα" δάνεια έχουν ρυθμίσει οι τράπεζες, εκ των οποίων όμως μόνο τα τέσσερα αφορούν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Οι ρυθμίσεις δανείων γίνονται ολοένα και περισσότερο στη βάση μακροπρόθεσμων λύσεων, τις οποίες οι τράπεζες αύξησαν κατά 61% από τις αρχές του 2016, με αιχμή τα στεγαστικά δάνεια, όπου το ποσοστό αύξησης των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων αυξήθηκε κατά περίπου 300%!

Παρά τις επιδόσεις αυτές, ο χαμηλός ρυθμός εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και το υψηλό ποσοστό υποτροπής ρυθμισμένων δανείων κατά το α΄ τρίμηνο 2017 (οι καθαρές ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκαν σε 576 εκατ. ευρώ, έναντι 385 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2016) δείχνουν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εντατικοποιήσουν περαιτέρω τις προσπάθειες για την παροχή βιώσιμων λύσεων στα "κόκκινα" δάνεια.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην Επισκόπηση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος που δημοσίευσε η ΤτΕ, οι τράπεζες είχαν ρυθμίσει στα τέλη του 2016 το 77% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους αβέβαιης είσπραξης, έναντι 70% το 2015. Ωστόσο, σε χαμηλά επίπεδα, και συγκεκριμένα στο 40% των εν λόγω ανοιγμάτων, συνεχίζουν να παραμένουν οι ρυθμίσεις των ΜΕΑ άνω των 90 ημερών.
Στο τέλος του 2016, το σύνολο των ρυθμισμένων ανοιγμάτων (Forborne) ανήλθε σε 50,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,7% σε σχέση με το τέλος του 2015. 
Ο λόγος των ρυθμισμένων ανοιγμάτων προς τα συνολικά ανοίγματα ανήλθε σε 21,4% για το 2016, από  17,6% στο τέλος του 2015. Ειδικότερα, τα ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 27,4% σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα ρυθμισμένα ΜΕΑ ανήλθε σε 13,7%. 
Ο υψηλότερος λόγος ρυθμισμένων ανοιγμάτων εμφανίζεται  στα στεγαστικά δάνεια (32,2% προς τα συνολικά ανοίγματα στεγαστικών δανείων), ενώ τα ποσοστά για τα καταναλωτικά και τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 21,4% και 16,3% αντίστοιχα. Όλα τα ποσοστά είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το 2015. 
Οι τράπεζες έχουν καταγγείλει το 44,8% των ΜΕΑ, με το 90% των εν λόγω ανοιγμάτων να μην έχει διευθετηθεί οριστικά. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, το 62,2% των καταναλωτικών δανείων έχει καταγγελθεί, ενώ υπάρχουν κάποιου είδους εξασφαλίσεις μόνο για το 14,6% των δανείων αυτών.
Επισημαίνεται ότι 15,2 δισ. ευρώ, ήτοι το 14% των ΜΕΑ, αφορά απαιτήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, εκ των οποίων 8,5 δισ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που είχαν ήδη καταγγελθεί. Τα ανοίγματα αυτής της κατηγορίας μπορεί να αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα (π.χ. ν. 3869/2010) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν. 4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας). 
Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 1/3 των ανοιγμάτων των στεγαστικών που βρίσκονται σε καθυστέρηση έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 25%.
Ο δείκτης "αξία εξασφαλίσεων προς συνολικά ΜΕΑ" συνεχίζει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (49,5%). Επισημαίνεται ότι 87% των συνολικών εξασφαλίσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορά ακίνητα και η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 46,1 δισ. ευρώ, 6% χαμηλότερα σε σχέση με το 2015. 
Σχεδόν αμετάβλητοι παρέμειναν και οι σχετικοί δείκτες των επιμέρους χαρτοφυλακίων, ήτοι 74,1% για τα στεγαστικά, 14,9% για τα καταναλωτικά και 47% για τα επιχειρηματικά. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι ο δείκτης "αξία εξασφαλίσεων προς συνολικά ΜΕΑ" για την κατηγορία των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων ανήλθε σε 44,8% και 52,2% αντίστοιχα.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com