Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Πήρε παράταση η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Μέχρι τις 8 Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. Η απόφαση κατέστη αναγκαία, δεδομένου ότι το προηγούμενο ορόσημο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, δηλαδή η 30η Ιουνίου, χάθηκε, λόγω της αποχής των δημοσίων υπαλλήλων από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Συγκεκριμένα η απόφαση της Ο. Γεροβασίλη προβλέπει ότι " δεδομένης αφενός της ανάγκης να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και αφετέρου λόγω των αντιδράσεων, οι οποίες έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της, κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τα κάτωθι σε σχέση με την ακολουθούμενη πορεία εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποκίνηση των υπαλλήλων,
Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την λογοδοσία των δημόσιων οργανώσεων και φορέων και τον προγραμματισμό της δράσης τους
Κατοχυρώνει την επαγγελματική υπόσταση των υπαλλήλων, διασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους,
Διασφαλίζει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με αξιοκρατία. Με την επιστημονική τεκμηρίωση, τον οριζόντιο έλεγχο της διαδικασίας και τη δυνατότητα αναθεώρησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, καταργείται η δυνατότητα αυθαιρεσίας δίνοντας τέλος στις πρακτικές απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων.
Αντίθετα, το νέο σύστημα αξιολόγησης είναι από τη φύση του ολιστικό στην προσέγγισή του, συνδεόμενο άρρηκτα με τη συμμετοχή και την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα, συνδεόμενο με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε αντικείμενα και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση είναι προς όφελος όχι μόνο των δημοσίων υπαλλήλων και των δημόσιων οργανώσεων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, η οποία προσδοκά την αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και τη βελτίωση της κατανομής των πόρων.
Για το λόγο αυτό, κατανοώντας τις όποιες επιφυλάξεις έχουν ανακύψει εξαιτίας προηγούμενων συστημάτων αξιολόγησης και τη μη έγκυρη πληροφόρηση αρκετών συνδικαλιστικών φορέων για το περιεχόμενο του ν. 4369/2016 (Α’ 33), παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν αμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016 και να μεριμνήσουν για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Όπου αυτό είναι εφικτό, παρακαλούμε να προηγηθεί η κατά το άρθρο 23 του ν.4369/2016 διαδικασία της σύγκλησης των Ολομελειών Διεύθυνσης και Τμήματος.
Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών. Επίσης αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (Β’ 4434/2016) υπουργικής απόφασης "Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016", η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr), στη διαδρομή "Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Αξιολόγηση".
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού παρακαλούνται, έως την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Τέλος, καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εκκίνησε με την κατάθεση των τροποποιήσεων των Οργανογραμμάτων των Υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων και συνεχίζει με την αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων οργανώσεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλων εφαπτόμενων δράσεων για την αποκομματικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όπως το σύστημα κινητικότητας, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων εν γένει. Συνεπώς, η όποια παρακώλυση στην εφαρμογή της αξιολόγησης συνεπάγεται την ανάγκη για πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις στα λοιπά διασυνδεόμενα πεδία. Η απαίτηση της κοινωνίας και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων για μια νέα, αξιοκρατική, δημοκρατική, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση δεν συνιστά μνημονιακή υποχρέωση αλλά συνταγματική επιταγή”.
Με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως "η καθολική, σχεδόν, συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ανάγκασε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην έκδοση και άλλης εγκυκλίου – τρίτης κατά σειρά – προκειμένου να εκφοβίσει τους συναδέλφους για να προχωρήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης.  Χαρακτηριστικό δε του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας είναι και οι λέξεις-φράσεις που χρησιμοποιεί στη νέα εγκύκλιο, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης εποχές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι "οφείλουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διανείμουν αμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους".
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο της Υπουργού, καλεί τους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει από τον Μάρτη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, είναι πέρα για πέρα συνταγματικό μας δικαίωμα, το οποίο και θα συνεχίσουμε να ασκούμε. Καμία πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί σε κανέναν, εξαιτίας της συμμετοχής του στην απεργία-αποχή.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, με τη συνέχιση της καθολικής τους συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, θα δώσουν τη δική τους απάντηση στην επιχείρηση εκφοβισμού τους από την Ο. Γεροβασίλη.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ θα συνεχίσει τον αγώνα, όχι μόνο για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου, αλλά και για να ωφεληθεί το σύνολο του κόσμου της δουλειάς και να μη δημιουργηθεί το "επιτελικό-ευέλικτο Δημόσιο" των… ιδιωτών, με τις πανάκριβες και ανεξέλεγκτες υπηρεσίες, που δε διασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια στις όποιες παροχές ή προϊόντα, παρά μόνο κέρδη για τους ίδιους”.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com