Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Στη Βουλή ν/σ με ασφαλιστικές –εργασιακές ρυθμίσεις

Νομοσχέδιο με μπαράζ ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό και στο μέτωπο της αδήλωτης εργασίας κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το νομοσχέδιο αυτό:-          Αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο ο χρόνος έναρξης και λήξης της καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου για το σύνολο των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων. Εφεξής, δηλαδή, ο χρόνος έναρξης –λήξης της καταβολής σύνταξης ορίζεται η 1η του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης αντί για ορισμένες κατηγορίες από την αίτηση ή αποχώρηση από την υπηρεσία και αντίστοιχα το τέλος του μήνα κατά τον οποίο επέρχεται ο θάνατος του συνταξιούχους αντί της ημερομηνίας θανάτου του συνταξιούχου.

-          Εισάγεται το δικαίωμα μη διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών ή μη, για την έναρξη καταβολής της σύνταξης

-          Επανακαθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έναρξης ή απαλλαγής της διακοπής ασφάλισης στον κλάδο κύριας ασφάλισης των αγροτών του τέως ΟΓΑ που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ

-          Προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής ή απαλλαγής τυχόν επιβληθέντων προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων βεβαιωμένων ή μη οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων πρώηυν φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

-          Απαλλάσσονται των επιβληθέντων προσθέτων τελών, τόκων , προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης , οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ , σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης , οι οποίες καταλογίστηκαν σε εκλλησιαστικά ΝΠΔΔ που τελούσαν σε εύλογη αμφιβολία περί την υποχρέωση καταβολής εισφορών λόγω δυσχερών ερμηνευομένων νομικών ζητημάτων.

-          Επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο της επιβολής προστίμου στον εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων , με τις παρακάτω προσθήκες :

·         Προσαυξάνεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη

·         Τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκησε 3 μήνες

·         Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου σε περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη σε σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης

-          Θεσπίζεται υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την πραγματοποίηση της. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευομένων , σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλεσης  και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα.

-          Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων,ειδικότερα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

-          Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του υπό ψήφιση μέρους και ορίζονται τα όργανα υλοποίησης του θεσμού της Επιτροπείας (σ.σ. για τα ασυνόδευτα παιδιά)

-          Εισάγεται ο θεσμός του επαγγελματία επιτρόπου(σ.σ. για τα ασυνόδευτα παιδιά) και καθορίζονται οι αρμοδιότητες το καθώς και το πλαίσιο των ευθυνών που απορρέουν από τις ενέργειες του.

-          Συνίσταται στο Υπ. Εργασίας , Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

-          Προβλέπεται η δυνατότητα διαβίωσης του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους, δηλαδή σε κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας ,είτε σε κατάλληλη μονάδα ημι-αυτόνομης διαβίωσης, είτε σε ανάδοχους γονείς

-          Θεσμοθετείται ο τρόπος αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου

-          Τηρούνται και λειτουργούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

*Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

* Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

* Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

- Παρατίθενται στοιχεία που οφείλεται να καταχωρούνται στα εν λόγω Μητρώα

- Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των παραπάνω Μητρών κλπ.

-Συνίσταται Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο ΕΚΚΑ

-Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου κλπ.

-Αναφέρονται οι λόγου αναστολής , παύσης και λήξης της επιτροπείας  κλπ.

-Διευρύνεται η έννοια του όρου ‘’αφερέγγυος εργοδότης’’ για τη χορήγηση του υφισταμένου επιδόματος αφερεγγυότητας του εργοδότη που χορηγεί ο ΟΑΕΔ

-Επανακαθορίζονται με ευνοϊκότερους όρους , οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο άνεργος διατηρεί την ιδιότητά του ανέργου, ενώ παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για 4 μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος , αντί επί 4μηνου πριν από την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα που ισχύει σήμερα. Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου διαγράφηκαν από τα μητρώα του ανέργων του ΟΑΕΔ, επειδή δεν πληρούσαν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την αποκατάσταση ανεργίας τους από την παραπάνω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, αναδρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

- Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως 1000 ευρώ που χορηγείται σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται από ιδιαίτερα από οικονομική ή άλλη αιτία είναι αφορολόγητη , ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων , δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το υπόλοιπο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

-Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων :

* ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ και σε λοιπά Νομικά Πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

* φορέων που εποπτεύονται από το Υπ. Εργασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για πολιτιστικές ή αντίστοιχες εκδηλώσεις , δράσεις κλπ. συμβατές με το χαρακτήρα των ακινήτων για βραχυχρόνιο διάστημα.

Οι δαπάνες διαμόρφωσης κλπ. για τα παραπάνω ακίνητα βαρύνουν τον φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Με υπουργική απόγαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης , το τυχόν αντάλλαγμα κλπ.

-Ανατίθεται στους εκάστοτε οικείους δήμους η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης των ελεύθερων χώρων οικισμών του τέως ΟΕΚ και του ΟΑΕΔ που είναι σε κοινή χρήση

- Τίθενται θέματα διευκρινιστικού χαρακτήρα αναφορικά με την ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του κλάδου ανεργίας –στράτευσης

-Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική κοινοποίηση κάθε είδους διοικητικής πράξης και εγγράφου που εκδίδεται από όλα τα όργανα και τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

-Προβλέπεται η συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ)σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπου προβλέπεται συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

-Καθιερώνεται και με τυπικό νόμο η 26η Δεκεμβρίου ως επίσημη αργία

-Μειώνεται το ελάχιστο ποσό του προστίμου για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας παραβαίνουν τις ρυθμίσεις του σχετικού νόμου από τα 1000 ευρώ στα 200 ευρώ

-Επανακαθορίζονται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μελών των συνεταιρισμών εργαζομένων. Συγκεκριμένα, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις που απάλλασσαν τα μέλη αυτά από οποιαδήποτε υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης

-    Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 από το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα καταργείται το Συμβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας του Υπουργείου Υγείας.

-   Ορίζεται ότι η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατ' εφαρμογή των οριζομένων διατάξεων για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων. (άρθρα 44- 45)

-           Εφαρμόζονται και στους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι ρυθμίσεις του ν.δ. 162/1973 περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων και του άρθρου 22 του ν.2646/1998 περί προγραμμάτων εισοδηματικών ενισχύσεων που αφορούν την οικογένεια, τη μητρότητα, το παιδί, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες κ.λπ.). (άρθρο 46)

-           Καθορίζεται με κ.υ.α. η διάθεση, διαχείριση και κατανομή των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές πολιτικές σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρο 47)

-           Αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. από 7 σε 11. (άρθρο 48)

-           Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εν λόγω Υπουργείου, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), την προμήθεια καυσίμων για τη διενέργεια ελέγχων από το ΣΕΠΕ, δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, ενοικίων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθαριότητας και φύλαξης θεωρούνται σύννομες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και εφόσον δεν έχουν πληρωθεί, δύνανται να πληρώνονται από τις πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού. (άρθρο 49)

-           Τροποποιούνται διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (π.δ. 134/2017) ως προς τις αρμοδιότητες οργανικών μονάδων του εν λόγω Υπουργείου.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com