Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Άμεσα η επιστροφή φόρου έως 10.000 ευρώ

Την άμεση επιστροφή φόρων ύψους έως 10.000 ευρώ προβλέπει μίνι νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για συνολικά ποσά μέχρι 10.000 ευρώ σε υποθέσεις ελέγχου που εκκρεμούν, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου δείγματος των επιστροφών αυτών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με άλλες διατάξεις του ν/σχ:

* Θεσμοθετείται αναδρομικά από 1-1-2018 η πρόσβαση αφενός της ΑΑΔΕ και αφετέρου των φορολογικών αρχών των άλλων κρατών-μελών της E.E. στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξακρίβωση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

* Χορηγείται στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, της ΕΛΣΤΑΤ, του ΝΣΚ, του ΤΠΔ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1η-11-2011 η «προσωπική διαφορά» που είχε προκύψει από την εφαρμογή των ενιαίων μισθολογίων των ετών 2011 και 2015. Η προσωπική διαφορά θα χορηγηθεί για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και μετά.

* Προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας και της ΥΠΑ κατ' αντιστοιχία με τη φορολογική μεταχείριση του πτητικού επιδόματος των ενόπλων δυνάμεων.

* Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος έχει οφειλές από φόρους επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας, να λαμβάνει το οικείο πιστοποιητικό με παρακράτηση όχι μόνο του ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ) για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και του συνολικά οφειλόμενου ποσού ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται η ρύθμιση αυτού. Το ποσό παρακρατείται και αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός τριών ημερών.

* Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2018 τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που αποβιώνουν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 23η και την 24η Ιουλίου 2018, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η περιουσία αυτή.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com