Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Ο αριθμός των Υπαλλήλων της Βουλής

1991-Αθανάσιος Τσαλδάρης 571 υπ.

1994-Απόστολος Κακλαμάνης 710 υπ.

2004-Άννα Ψαρούδα Μπενάκη 824 υπ.

2006-Άννα Ψαρούδα Μπενάκη 1305 υπ.

2009-Δημήτρης Σιούφας 1514 υπ.

2010-Φίλιππος Πετσάλνικος 1700 υπ. και πλέονΠετσάλνικος


Σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων της Βουλής, Επειδή διαβάζω κι εγώ, διαβάζετε κι εσείς, ακούτε διάφορα, μιλάνε για 1700, 1800 κλπ, ότι υπάρχει συνεχής αύξηση, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Επειδή, επαναλαμβάνω, από την ανάληψη των καθηκόντων μου, δεν έκανα χρήση κανενός άρθρου του Κανονισμού που θα μου έδινε τη δυνατότητα να προσλάβω προσωπικό και επειδή είχα δηλώσει ότι όποιος συνταξιοδοτείται και εκκενούται η θέση, δεν θα αναπληρώνεται η θέση αυτή, έχει αρχίσει ήδη τον τελευταίο καιρό η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων της Βουλής.
Μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής, δηλαδή μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου –οιονεί μόνιμοι- συνολικά είναι γύρω στους 1.350 και μειώνεται επαναλαμβάνω, γιατί κάθε συνταξιοδότηση που συμβαίνει, δεν αναπληρώνεται.Διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου
των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών και των Κομμάτων

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας


Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων, δηλαδή αυτές που είναι πιο ειδικές από το Άρ. 68: Απόσπαση, του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


Δι'αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, εκδιδομένων κατά παρέκκλισιν από πάσης ισχυούσης διατάξεως επιτρέπεται η παρά τω Υπουργείω απόσπασις δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή τραπεζών ελεγχομένων υπό του Κράτους.
Αι αποσπάσεις είναι υποχρεωτικαί διά τους αποσπωμένους υπαλλήλους, ως και διά τας υπηρεσίας εις ας ούτοι ανήκουν, ο δε χρόνος της αποσπάσεώς των λογίζεται, διά πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εν τη θέσει ην ούτοι οργανικώς κατέχουν. Η μισθοδοσία εν γένει των αποσπωμένων βαρύνει τας υπηρεσίας και τους φορείς, εξ ων ούτοι αποσπώνται.

Αποσπάσεις υπαλλήλων στο Υπ. Προεδρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου επιτρέπονται από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.

Αποσπάσεις Υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου επιτρέπονται από τα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα από το Κράτος νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και από τις επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.


Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης επιτρέπεται, υπάλληλοι του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που υπηρετούν ή αποσπώνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης να διατίθενται σε γραφεία βουλευτών για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του έργου των βουλευτών.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τους 'Ελληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για την απόσπαση υπαλλήλων στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αληθής έννοια των ανωτέρω διατάξεων είναι ότι στους διατιθέμενους υπαλλήλους για υποστήριξη του έργου των βουλευτών και των κομμάτων υπάγονται και οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με πάγια αντιμισθία δικηγόροι.
Για την απόσπαση και διάθεση απαιτείται και η συναίνεση του διατιθέμενου.


Η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους (ως ανωτέρω) γίνεται με απόφαση μόνο του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.


Ο προβλεπόμενος αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τέσσερις (4). 

Ο Βουλευτής ή ο Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και δεύτερο Επιστημονικό Συνεργάτη, κατ' εφαρμογή της 4775/82 (ΦΕΚ 137 Α) απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή τους υποστήριξη, περιορίζεται από τέσσερις (4) σε τρεις (3).

Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και να διατίθενται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων (για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους) υπολογίζεται ως εξής:
α) Στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και έλαβαν κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ποσοστό ψήφων μικρότερο από 10%, ο αριθμός των δυνάμενων να αποσπασθούν υπαλλήλων ισούται με τον αριθμό σαράντα (40) , προσαυξανόμενο με τον αριθμό του ποσοστού των ψήφων.
β) Στα λοιπά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ο αριθμός των υπαλλήλων ισούται με το διπλάσιο του αριθμού του ποσοστού των ψήφων που έλαβαν, προσαυξανόμενος κατά τριάντα (30)
γ) Στα κόμματα που εκπροσωπούνται μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αριθμός των υπαλλήλων ισούται με τον αριθμό τριάντα (30) , προσαυξανόμενος με τον αριθμό του ποσοστού των ψήφων που έλαβαν κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Για τον ανωτέρω υπολογισμό, ο αριθμός του ποσοστού των ψήφων στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.


Οι υπάλληλοι που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (…) μπορεί να προέρχονται και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 της παρ. 1 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α'). 

Επιτρέπεται η απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για διάθεση (ως ανωτέρω) και δικηγόρων με πάγια αντιμισθία από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ-101 Α').

Επιτρέπεται η διάθεση υπαλλήλων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 (για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών). 

Από κάθε φορέα του δημόσιου τομέα (υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθμού μεγαλύτερου του τέσσερα τοις εκατό (4%), υπολογιζομένου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο από Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπορία στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους (στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεμία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων και οργανισμούς, επιφυλασσομένου του ορίου 4% της ανωτέρω παραγράφου.  •

Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται από τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρείες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον ένα υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεμία από αυτές. 


Δεν επιτρέπεται διάθεση προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ούτε υπαλλήλου που είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον κλάδο ή ειδικότητα.  

Η απόσπαση υπαλλήλου απαγορεύεται πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
Τούτο ισχύει ρητά και για απόσπαση υπαλλήλου σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.


Η διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα της οργανικής του θέσης αμέσως μόλις ο βουλευτής, στο γραφείο του οποίου έχει διατεθεί, αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο τη βουλευτική του ιδιότητα.
Ο αποσπώμενος υπάλληλος παραμένει μετά τη διάλυση της Βουλής και αποχωρεί στην περίπτωση που ο βουλευτής δεν επανεκλεγεί.
Άρση της διάθεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση που θα τη ζητήσει ο οικείος βουλευτής. •


Ο χρόνος της διάθεσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Η αληθής έννοια της ανωτέρω φράσης είναι ότι ο χρόνος της διάθεσης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και πραγματικής απασχόλησης, προσμετρούμενος και συνυπολογιζόμενος για κάθε περίπτωση μισθολογικής ή ασφαλιστικής κατάστασης, καθώς και λήψεως συντάξεως. Για τους ασφαλισμένους κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, που αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 351/1991, ο χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ.
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οικείου φορέα πρόσθετη εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για όλο το χρόνο απόσπασης καταβάλλεται από τον κατά νόμο υπόχρεο και βαρύνει τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται.

Στους υπαλλήλους που διατίθενται για γραμματειακή υποστήριξη καταβάλλονται οι αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά.
Στις αποδοχές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης.

Οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση καμία σχέση υπηρεσιακή ή άλλη έχουν με την Βουλή και εξακολουθούν να μισθοδοτούνται και να εξελίσσονται υπηρεσιακώς βάσει του υπηρεσιακού καθεστώτος των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς χωρίς καμία επιβάρυνση της Βουλής.


Για τους υπαλλήλους που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, η έλλειψη υπηρεσιακών εκθέσεων αξιολόγησής τους δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει κώλυμα για την προαγωγική, μισθολογική και κάθε είδους υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Οι διατάξεις του Αρ. 56 του Ν. 1943/91 (αφορούν Υποχρεωτικές Μετατάξεις) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράψου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή διάθεσης και για τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη αυτής, δεν επιτρέπεται να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν χωρίς αίτησή τους.


18/7/2009

 
website counter
friend finderplentyoffish.com