Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΣΕΒ «Αλλαγή μοντέλου» για καλύτερους μισθούς

Tην αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας προς εξωστρεφείς και δυναμικές δραστηριότητες, όπως είναι η βιομηχανία που παράγει εξαγωγές και προϊόντα που υποκαθιστούν εξαγωγές αλλά και πιο εξειδικευμένες και καλοπληρωμένες δουλειές είναι το κλειδί όχι μόνον για την επάνοδο της οικονομίας στην ανάπτυξη, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλότερων προσόντων και αμοιβών, υπογραμμίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία, που κυκλοφόρησε.

Η βιομηχανία δημιουργεί καλοπληρωμένες και πιο σταθερές θέσεις εργασίας, κατά κανόνα πλήρους απασχόλησης, που μπορούν να απορροφήσουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλότερης εξειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου, βελτιώνοντας τις εργασιακές ευκαιρίες του εργατικού δυναμικού, που σήμερα απασχολείται με χαμηλές αποδοχές σε δουλειές χαμηλής παραγωγικότητας και επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ ένας μεγάλος αριθμός νέων και εξειδικευμένων εργαζόμενων φεύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒ στο δελτίο του, το 2015 ο μέσος εργαζόμενος στη βιομηχανία είχε διπλάσιες αμοιβές από ό,τι στον τουρισμό, 23,5 χιλ. ευρώ ετησίως έναντι 11,6 χιλ. ευρώ και 42% πάνω σε σχέση με το εμπόριο (16,6 χιλ. ευρώ).

Συνολικά, η απασχόληση ανερχόταν σε 3,6 εκατ. εργαζόμενους, εκ των οποίων 432 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι στη γεωργία. Από τα υπόλοιπα 3,2 εκατομμύρια των εργαζόμενων, σχεδόν οι μισοί, το 1,6 εκατομμύριο απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες, πωλητές και απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και άλλοι μισοί 1,5 εκατομμύριο, ως ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, επαγγελματίες, τεχνίτες, χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

Η μεγάλη μάζα των επαγγελματιών, 670 χιλιάδες, εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (141 χιλ.), είτε στους κλάδους της εκπαίδευσης (253 χιλ.) και της υγείας (94 χιλ.). Από τους 855 χιλιάδες απασχολούμενους ως πωλητές και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, οι 419 χιλιάδες απασχολούνται στο εμπόριο και οι 218 χιλιάδες στον τουρισμό.

Στους εξειδικευμένους τεχνίτες και τα συναφή επαγγέλματα (346 χιλιάδες), οι περισσότεροι (138 χιλ.) απασχολούνται στη μεταποίηση, ενώ 104 χιλιάδες απασχολούνται στις κατασκευές και 56 χιλιάδες στο εμπόριο.

Στους απασχολούμενους υψηλότερης εξειδίκευσης η βιομηχανία απορροφά στην Ελλάδα το 16,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι το 23,4% και αντίστροφα η Παιδεία απορροφά το 16,3% στην Ελλάδα έναντι 10% στην Ευρώπη. Αυτό εν μέρει εξηγείται από το συγκριτικά χαμηλό μέγεθος της βιομηχανίας ως συμμετοχή στο ΑΕΠ (8,5%). Πολλοί άνθρωποι υψηλότερης εξειδίκευσης επιλέγουν να ασχολούνται ως εκπαιδευτικοί και όχι ως στελέχη επιχειρήσεων στην αγορά και μάλιστα στη βιομηχανία, όπου οι αμοιβές είναι πιο υψηλές.

Στον αντίποδα, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων χαμηλότερης εξειδίκευσης, στη βιομηχανία δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το εμπόριο και ο τουρισμός όμως απορροφούν το 33% και το 19,6% αντίστοιχα στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη τα σχετικά ποσοστά είναι 23,8% και 10,3%. Αυτή η διαφορά δείχνει ότι στην Ελλάδα η παραγωγικότητα στο εμπόριο και τον τουρισμό είναι πιο χαμηλή από ό,τι στην Ευρώπη. Αντίθετα στις κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα απασχολούνται πολύ λιγότεροι εργαζόμενοι χαμηλότερες εξειδίκευσης, το 3,2%, έναντι του 11,4% στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα η ελληνική οικογένεια δεν κατευθύνει τα παιδιά προς επαγγέλματα που θεωρούνται ότι έχουν χαμηλό επαγγελματικό στάτους, ακόμα και όταν είναι πιο προσοδοφόρα, με αποτέλεσμα οι περισσότερες θέσεις αυτού του είδους να καλύπτονται από οικονομικούς μετανάστες.

Λόγω εμπορίου και τουρισμού, η Ελλάδα υπερέχει σε πωλητές, το 23,2% έναντι 16,9% στην ΕΕ-28 αλλά και στους αγρότες, στο 12,1% (Ελλάδα) έναντι 3,9% στην Ε.Ε.

Αντίθετα, εξ αιτίας του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, υστερεί σε διευθυντικά στελέχη, το 3,2% στην Ελλάδα έναντι 6% στην ΕΕ-28.

Εξάλλου, το 30% της απασχόλησης στη βιομηχανία, το 32% στο εμπόριο και το 24% είναι εργαζόμενοι με μεταλυκειακή εκπαίδευση, ενώ ως κλάδοι η βιομηχανία απορροφά το 7,6% των εργαζομένων υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου, το εμπόριο το 12,45% και ο τουρισμός το 5,1%, με τους υπόλοιπους να απασχολούνται στα ελεύθερα επαγγέλματα, στο δημόσιο, στην παιδεία κ.λπ.
 
website counter
friend finderplentyoffish.com