Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Οι ακροαματικότητες των ραδιοφώνων στην Θεσσαλονίκη από τις 11/4 ως τις 12/6

Αυτοί είναι οι ραδιοσταθμοί που «άκουσε» κατά την Bari-Focus η συμπρωτεύουσα, από τις 11/4 ως τις 12/6.


διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις υπαγωγής

Δεύτερη ευκαιρία σε ανέργους, πρώην επιχειρηματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις δίνει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αποσκοπεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων για την αύξηση της επιχειρηματικότητας.Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι μία από τις τρεις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας προκειμένου να προκηρυχθούν στις αρχές του 2017. Οι άλλες δύο δράσεις είναι η «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» που στοχεύει στην ανάπτυξη αλυσίδων αξίας προϊόντων / υπηρεσιών και η «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» που ενισχύει επενδύσεις για την αύξηση των εξαγωγών. Οι δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ ύστερα από εισήγηση της υφυπουργού Οικονομίας Θεοδώρας Τζάκρη και του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Στρατή Ζαφείρη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των τριών νέων προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν ως εξής:

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ2014-20

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος (Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά ‐ Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα. Αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

§ ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον

§ μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.

§ κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.

§ ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών και σύνταξη τεχνικών φακέλων και προδιαγραφών.

§ πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών

§ ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφιακής Βιομηχανίας και του νέου παραγωγικού προτύπου.

§ προώθηση της οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014)

§ προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι ομάδες τουλάχιστον πέντε υφιστάμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων (ΜμΕ σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορισμό) με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες, οι οποίες θα συνδέονται ως προς τον στόχο του εγχειρήματος με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU), όπως θα ορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος.

Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχήμα μπορεί να συμμετέχει και μία υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα μπορεί να είναι και συνδεδεμένη με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα .

Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών συνεργατικών σχεδίων θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη στόχευση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα και περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν στις ακόλουθες ενέργειες:

§ Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραμμών παραγωγής.

§ Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού & εργαστηριακού εξοπλισμού εφόσον συνδέεται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.

§ Στοχευμένες κτιριακές παρεμβάσεις, εφόσον συνδέονται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.

§ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.

§ Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.

§ Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

§ Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών και κανονισμών, πιστοποίηση .

§ Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών.

§ Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών των επιχειρήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, στοχευμένες ενέργειες προώθησης - επέκτασης σε νέες αγορές, κλπ.).

§ Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης νέων τεχνικών marketing, καθώς και συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης).

§ Εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κοινού επιχειρηματικού σχεδίου.

§ Δαπάνες οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014).

§ Εκπαίδευση Προσωπικού σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος (Αξιοποίηση Ρήτρας Ευελιξίας -χρηματοδότηση δράσεων τύπου ΕΚΤ).

§ Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα επιτρεπόμενα ανά Περιφέρεια όρια και τις επιλογές προτεραιότητας που θα τεθούν.

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 1.000.000,00Euro έως 4.000.000,00Euro κλιμακούμενο ανάλογα με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στην κάθε αλυσίδα αξίας -επενδυτικό σχέδιο.

2. ΔΡΑΣΗ: «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ»

Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν - ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά, ενσωματώνοντας πλήρως τις πολιτικές, τους στόχους και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΠΑνΕΚ. Εκτός από τον μεταποιητικό κλάδο, στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και του χονδρεμπορίου, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων των 8 τομέων εθνικών προτεραιοτήτων (εκτός του Τουρισμού).

Ο σχεδιασμός της δράσης αποσκοπεί:

Ø Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ø Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Ø Στην ενίσχυση των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων να σχηματίσουν συνεργατικούς σχηματισμούς με στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας για την υποστήριξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων.

Ø Στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ø Στην ικανοποίηση των προαπαιτούμενων για την παροχή ενισχύσεων στους (8) τομείς εθνικής προτεραιότητα κατά τρόπο συμβατό και συμπληρωματικό με τους άξονες περιφερειακών ενισχύσεων και τις επιλογές των Περιφερειών στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.

Ø Στον αναπροσανατολισμό των επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές ευελιξίας και προτρέπει στην ανάπτυξη μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Ø Στην αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης πτώσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και την αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά και στις διεθνείς αγορές.

Ø Στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση του εκπαιδευμένου έμψυχου δυναμικού στην Ελλάδα.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Ακολουθούν οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης.

1 Στοχευμένος μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός- Ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου του εξωστρεφούς επιχειρηματικού σχεδίου

2 Τεκμηριωμένες Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών - ψηφιοποίησης διαδικασιών.

3 Ενέργειες / δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας

4 Ενέργειες / δαπάνες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων

5 Ενέργειες / δαπάνες εξειδικευμένης πιστοποίησης -διαπίστευσης για αγορές στόχους.

6 Ενέργειες / δαπάνες προβολής / προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές -στόχους

7 Ενέργειες/ Δαπάνες μίσθωσης εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση

8 Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

9 Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

10 Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού

11 Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες ( εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες)

12 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Το Προτεινόμενο κατώτατο και ανώτατο ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά τύπο επιχείρησης και αντίστοιχα το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

-1η κατηγορία: Πολύ Μικρές -Μικρές επιχειρήσεις. Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 20.000 - 40.000 ευρώ, Ποσοστό Επιδότησης 100%

-2η κατηγορία: Μικρές -Μεσαίες. Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 40.000 - 250.000 ευρώ, Ποσοστό Επιδότησης 50%

Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν μόνο μια από τις δυο κατηγορίες υποβολής προτάσεων

Από την δράση αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 2.500 ΜμΕ επιχειρήσεις

3. ΔΡΑΣΗ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας -Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000Euro έως 60.000Euro, για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το 60% των εγκεκριμένων σχεδίων θα εντάσσονται στον τομέα της μεταποίησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι 'Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

- συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων

ή

- διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν

Οι επιλέξιμές δαπάνες των ενισχυόμενων επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν:

• Ηλεκτρο -μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό

• Κτιριακές Παρεμβάσεις - Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας)

• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού

• Λειτουργικά (π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

• Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)

• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, branding, σχεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας .

• Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας

• Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ - ψηφιακής οικονομίας.

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικων σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20 Ερωτήσεις - απαντήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Με 20 ερωτήσεις - απαντήσεις ο τρόπος λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών, που πρόκειται να θεσπίσει η κυβέρνηση.


Στόχος είναι με γρήγορες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία να εξυγιανθούν βιώσιμες επιχειρήσεις μέσα από ρυθμίσεις ακόμη και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς πιστωτές. Το νέο πλαίσιο βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμούς και το κουαρτέτο των θεσμών.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο έρχεται να προστεθεί σε άλλους τρόπους (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών και Πτωχευτικός Κώδικας) ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης κυρίως «κόκκινων» δανείων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά, από καθαρή βάση, τις παραγωγικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες.

Η «ΗτΣ» παρουσιάζει έναν οδηγό για το νέο πλαίσιο, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει καθώς ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται ακόμη σε στάδιο νομικής προετοιμασίας.

1. Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης επιχειρηματικών χρεών;

Πρόκειται για έναν αυτοματοποιημένο τρόπο όπου επιχειρήσεις βιώσιμες με ληξιπρόθεσμα χρέη θα μπορούν να τον αξιοποιούν ώστε σε συμφωνία με τους πιστωτές να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με γρήγορο τρόπο.

2. Για ποιους λόγους δημιουργείται;

Υπάρχει ανάγκη για εξυγίανση χιλιάδων επιχειρήσεων που λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας βρέθηκαν σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

3. Απαιτείται νόμος για τη λειτουργία του;

Ναι, χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι πλευρές ως προς τη νομιμότητα και μη αμφισβήτηση των πράξεων τους.

4. Το πλαίσιο αυτό προϋποθέτει και την έγκριση των θεσμών;

Υπάρχει κατ΄ αρχήν συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών για τη θέσπιση αυτού του μηχανισμού.

5. Ποιους αφορά ο εξωδικαστικός μηχανισμός και ποιες οφειλές;

Ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες, καθώς και όλα τα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

6. Πως θα ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη;

Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

7. Μέχρι πότε θα έχει ισχύ εξωδικαστικός μηχανισμός;

Ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει ισχύ για δύο χρόνια.

8. Που θα απευθύνονται οι οφειλέτες για να συμμετέχουν;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

9. Θα υπάρχει συντονιστής της διαδικασίας;

Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος επαγγελματίας από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διορίζεται ως συντονιστής της διαδικασίας. Ενώπιον του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στη περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη.

10. Στο «τραπέζι» θα μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι και προμηθευτές στους οποίους οφείλονται ποσά;

Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.

11. Απαιτείται μελέτη βιωσιμότητας για τις συζητήσεις;

Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων και θα συντάσσονται μελέτες βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων με τζίρο άνω των 2,5 εκατ. ευρώ θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

12. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στη διαδικασία;

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνεται η επιλεξιμότητά τους να βασίζεται στο θετικό πρόσημο των αποτελεσμάτων τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στην αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά στοιχεία απεικονίζονται στον ισολογισμό τους. Αντίστοιχα και για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, προτείνονται παρόμοιοι δείκτες, δηλαδή θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και ένα κριτήριο βασιζόμενο στο αριθμητικό αποτέλεσμα της διαίρεσης των συνολικών υποχρεώσεών τους προς τα ως άνω αποτελέσματά τους.

13. Θα απαιτείται συμφωνία όλων των μελών για τους τρόπους ρύθμισης των οφειλών;

Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών.

14. Κινδυνεύουν με το «κούρεμα» επιχειρήσεις;

Υπάρχει κίνδυνος για μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις να εγγράψουν σημαντικές ζημίες μετά το «κούρεμα» οφειλών και να αναγκαστούν να βάλουν «λουκέτο».

15. Υπάρχει κίνδυνος αφελληνισμού των εταιρειών;

Εν δυνάμει ναι. Αν μεγάλα ξένα funds έρθουν και αγοράσουν επιχειρηματικά δάνεια θα έχουν και τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Επίσης, οι παλαιοί μέτοχοι ενδεχομένως να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή ο οποίος θα βάλει χρήματα στις εταιρείες που είναι βιώσιμες. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να έλθουν ξένοι με «ζεστό» χρήμα και να πάρουν τον έλεγχο στις εταιρείες.

16. Πως θα αποκλείονται στρατηγικοί κακοπληρωτές;

Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.).

17. Ποια μέτρα θα μπορούν να εφαρμοστούν στις «κόκκινες» επιχειρήσεις.

Μπορεί να ζητηθεί η αποχώρηση των βασικών μετόχων, εφόσον δε συναινούν με το σχέδιο εξυγίανσης. Μπορεί να προκύψει μετοχοποίηση δανείων και είσοδος των τραπεζών στα δ.σ. με την τοποθέτηση επιτρόπων. Μπορεί να υπάρξει «πάγωμα» δανείων για προσυμφωνημένη χρονική περίοδο.

18. Το πτωχευτικό δίκαιο δεν επαρκεί για την εξυγίανση των επιχειρήσεων;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα με το πτωχευτικό δίκαιο και θα λειτουργεί με λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες. Πάντως, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης καταργεί στην πράξη το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, τη δυνατότητα, δηλαδή, των επιχειρήσεων που χρήζουν εξυγίανσης να υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο για προσωρινά μέτρα προστασίας από τους πιστωτές τους.

19. Ποιοι κλάδοι έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα;

Υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρείται στην εστίαση (79,5%), στην κλωστοϋφαντουργεία (75,9%), στον κλάδο ξυλείας, χάρτου και επίπλων (71,7%) αλλά και στη γεωργία (62,7%) και τις κατασκευές (54,9%). Αντίθετα, πολύ μικρό ποσοστό παρατηρείται στον κλάδο ενέργειας και πετρελαιοειδών (4,5%) και σχετικά μικρό στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (27,5%).

20. Τι ζητούν οι τράπεζες για να «κουρέψουν» δάνεια;

Ζητούν να αλλάξει το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τις διαγραφές δανείων. Αν μια τράπεζα προχωρήσει σε διαγραφή δανειακών απαιτήσεων, για τις οποίες έχει σχηματίσει προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ως το τέλος του 2015, έχει μεν τη δυνατότητα να συμψηφίσει μέρος της ζημίας με τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο, μόνο, όμως, εντός 5ετίας ζητούν να μπορούν να αποσβέσουν τη φορολογική ζημία από τη διαγραφή σε ορίζοντα δεκαετίας ή και μεγαλύτερο.

διαβάστε περισσότερα...

ΙΚΑ Σε 2 έως 4 δουλειές 134.153 μισθωτοί

Σε περισσότερες από 2, 3 ή ακόμη και 4 δουλειές (!) απασχολούνται νόμιμα - με ασφάλιση στο ΙΚΑ - 134.153 εργαζόμενοι μετά την «έκρηξη» της μερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας και την απομείωση των μισθών.Στον αριθμό αυτό φτάνουν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι που επισήμως «δηλώνονται» ως «πολλαπλά απασχολούμενοι». Με βάση τα στοιχεία:

• 65.428 που ασφαλίζονται ως εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση έχουν κι’ άλλες απασχολήσεις: 45.754 έχουν 1 μερική απασχόληση για να συμπληρώνουν το μειωμένο μισθό ενώ άλλοι 19.674 εμφανίζονται να έχουν ακόμη περισσότερες δουλειές ενώ

• 68.725 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, ασφαλίζονται ως παράλληλα εργαζόμενοι σε 2,3, 4 ή και περισσότερες δουλειές: 51.568 δηλώνονται με δύο μερικές απασχολήσεις, 10.566 με 3 μερικές απασχολήσεις και 6.591 με 4 ή πάνω από 4 θέσεις μερικής απασχόλησης.

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Σε 2 έως 4 δουλειές 134.153 μισθωτοί
Η πολυαπασχόληση - αποτέλεσμα των μεγάλων αλλαγών που έχουν γίνει στην αγορά εργασίας και στο ύψος των μισθών - όπως εξηγεί στην «Ημερησία» ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου και επί χρόνια διευθυντή του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ Σ. Ρομπόλη, αποτελεί τη μια όψη της γενικευμένης απορρύθμισης που έχει συντελεστεί. Η άλλη όψη περιλαμβάνει:

• Την εκτεταμένη χρήση της μερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας που, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Εργάνης» (Σεπτέμβριος 2016) έφτασε στο 61,10% του συνολικού αριθμού των προσλήψεων έναντι 44,69% (το χαμηλότερο ποσοστό) που ήταν τον Απρίλιο του 2016. Οι «ευέλικτοι» και χαμηλά αμειβόμενοι, αυξήθηκαν μέσα σε 1 χρόνο (Σεπτέμβριος 2015 - Σεπτέμβριος 2016) κατά 27,06% (877.919 προσλήψεις έναντι 690.851) ενώ οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν κατά 17,86% (766.739 προσλήψεις έναντι 650.541). Συνολικά, 527.299 εργαζόμενοι απασχολούνται...μερικώς με μέσες μηνιαίες αποδοχές 403 ευρώ ή ακόμη και...335,08 ευρώ (ο μέσος μισθός σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς).

• Τη μη δήλωση όλων των ωρών εργασίας για 200.000 άτομα που ενώ εργάζονται έως 8 ώρες την ημέρα, στην πράξη, καταχωρίζονται ως «μερικά απασχολούμενοι».

• Την ανασφάλιστη εργασία που αφορά 1 στους 5 εργαζόμενους (500.000 άτομα).

• Την μετατροπή 300.000 εργαζόμενων με «υποκρυπτόμενη» σχέση εξαρτημένης εργασίας ως αυτοαπασχολούμενων, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

• Την καθυστέρηση, από 1 μέχρι 15 μήνες, της καταβολής των δεδουλευμένων, παρά τις μειώσεις των μισθών έως και 38%, σε 900.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

• Την περιθωριοποίηση των κλαδικών συμβάσεων (φέτος έχουν υπογραφεί 280 επιχειρησιακές, 9 κλαδικές και 6 τοπικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις) και την κυριαρχία των ατομικών συμφωνιών.διαβάστε περισσότερα...

Ολες οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας

Μεγάλες ανατροπές στον τρόπο υπουλογισμού των τελών κυκλοφορίας για το 2017, που εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει περισσότερους από 1.200.000 ιδιοκτήτες, ετοιμάζει η κυβέρνηση.


Αν και ακόμη γίνονται σχέδια επί σχεδίων, εκτιμάται ότι πάνω από 1,2 εκατ. φορολογούμενοι, με ΙΧ που τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία την τελευταία 10ετία στην ΕΕ ή στην Ελλάδα θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένα τέλη, ενώ μειώσεις στα τέλη θα δουν περίπου 800.000 ιδιοκτήτες με ΙΧ παλαιότητας μεγαλύτερης των 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου», οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν:

Σημαντικές αυξήσεις τελών κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα με μεγάλη εμπορική αξία, τα οποία πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ε.Ε. ή στην Ελλάδα από το 2011 και μετά.
Μικρότερες αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας για τα μεγάλης εμπορικής αξίας Ι.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. ή στην Ελλάδα την περίοδο από το 2006 έως το 2010.
Μικρές μειώσεις τελών κυκλοφορίας για τα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού Ι.Χ. αυτοκίνητα που πρωτοκυκλοφόρησαν την περίοδο από το 2000 έως το 2005 σε Ε.Ε. ή Ελλάδα.
Μεγαλύτερες μειώσεις στα τέλη για τα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού Ι.Χ. τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. ή την Ελλάδα πριν από το 2000.
Ακόμη, εξετάζεται το ενδεχόμενο για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 2007 έως το 2010, τα οποία σήμερα επιβαρύνονται με τέλη υπολογιζόμενα με βάση τα κυβικά εκατοστά των κινητήρων τους, να ισχύσει το σύστημα υπολογισμού με βάση τους ρύπους. Αυτό θα έχει ως συνέπεια πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να πληρώσουν σημαντικά υψηλότερα τέλη, σε σχέση με πέρυσι.
Αυξήσεις τελών κυκλοφορίας και για ΙΧ που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους κάτω από τα 90 γραμ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Ενδέχεται το όριο να μειωθεί ακόμη και στα 80 γραμ., και έτσι χιλιάδες ιδιοκτήτες, που έως τώρα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ, θα πληρώσουν τέλη.


διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Πότε διαγράφονται απαιτήσεις του Δημοσίου από ιδιώτες

Εγκύκλιο με την οποία επιχειρείται η συγκεντρωτική καταγραφή και συστηματική παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου, εστιάζοντας κυρίως στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.Σύμφωνα με την εγκύκλιο απαιτείται να περάσουν από 3 έως και 20 έτη για να παραγραφεί μια απαίτηση του Δημοσίου από φορολογούμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και περί Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Ακόμη, δε, και μετά την παραγραφή τους οι απαιτήσεις του Δημοσίου μπορούν να ληφθούν υπόψη μέχρι και για τρία ακόμη χρόνια για συμψηφισμούς τους με απαιτήσεις των φορολογουμένων έναντι του Δημοσίου.

Από την εγκύκλιο προκύπτειότι η παραγραφή διακόπτεται σε κάθε περίπτωση που το Δημόσιο κοινοποιεί ειδοποιητήριο προς το φορολογούμενο για την τακτοποίηση των οφειλών του ή προχωρεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Ακόμη, αναστολή της παραγραφής επέρχεται σε περίπτωση υπαγωγής οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής του χρέους του καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος οφειλέτη με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:
Παραγραφή απαίτησης είναι το χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση του οποίου ο δανειστής δεν δύναται να επιδιώξει την είσπραξη αυτής και ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή. Ο,τι καταβλήθηκε όμως χωρίς γνώση της παραγραφής δεν αναζητείται.

Εάν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος παραγραφής, παραλύει το εναγώγιμο της αξίωσης, παραμένει όμως φυσική ή ατελής ενοχή.

Αναστολή παραγραφής είναι ο μη υπολογισμός στον χρόνο της παραγραφής ορισμένου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διαρκεί ο λόγος της αναστολής. Η παραγραφή συνεχίζεται μετά την παύση της αναστολής.

Διακοπή παραγραφής είναι η ματαίωση του χρόνου της παραγραφής που διανύθηκε πριν λάβει χώρα ο λόγος της διακοπής. Από την περάτωση της διακοπής αρχίζει νέος χρόνος παραγραφής.

Χρόνος έναρξης της παραγραφής
α) Ο χρόνος παραγραφής των χρεών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Ν. 321/1969, Ν.2362/1995 και Ν. 4270/2014 αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου βεβαιώθηκαν εν στενή εννοία και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

β) Ο χρόνος παραγραφής των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4174/2013, των οποίων ο εκτελεστός τίτλος αποκτήθηκε από 1-1-2014, αρχίζει από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε ο νόμιμος τίτλος εκτέλεσης.

Προθεσμία παραγραφής
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ.321/1969, ήτοι των απαιτήσεων που γεννήθηκαν μέχρι και 31-12-1995, ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 87 αυτού, ως εξής:

1.Σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται: i. Κάθε χρέος προς το Δημόσιο, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το ανωτέρω Ν.Δ., που αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε στο Δημόσιο Ταμείο με τη στενή έννοια. Εάν η βεβαίωση έγινε πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο, μερικά ή ολικά, η παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και για το ποσό αυτό. ii. Χρέη προς το Δημόσιο προερχόμενα από απαιτήσεις που περιήλθαν σ’ αυτό από οποιονδήποτε λόγο, οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου μέχρι τη μεταβίβασή των στο Δημόσιο. iii. Χρέη από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη.

2. Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται: i. Χρέη προς το Δημόσιο από παρακρατηθέντες ή για λογαριασμό του Δημοσίου εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα. ii. Χρέη προς το Δημόσιο από εισαγωγικούς δασμούς και τέλη εν γένει εισπραττόμενα στα Τελωνεία, η οποία αρχίζει από την λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η προς είσπραξη αυτών απαίτηση του Δημοσίου. Ως χρόνος γένεσης της αξίωσης προς είσπραξη εισαγωγικών δασμών και λοιπών τελών εμπορευμάτων υπό αποταμίευση, λογίζεται για την παραγραφή, η επομένη της λήξης της σύμφωνα με τους τελωνειακούς νόμους οριζόμενης προθεσμίας αποταμίευσης, σε περίπτωση δε διενέργειας ως προς αυτήν ελέγχου των αποθηκών, η ημέρα της σύνταξης έκθεσης περί διαπίστωσης ελλείμματος.

3. Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται: Χρέη προς το Δημόσιο που προέρχονται από: i. τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, πλην χρεών από πρόστιμα, χρηματικές ποινές και συναφή δικαστικά έξοδα και τέλη, ii. άπιστη διαχείριση, iii. συμβάσεις και διατάξεις τελευταίας βουλήσεως, περιλαμβανόμενων και των περιοδικών παροχών και iv. καταλογισμούς που επιβλήθηκαν από οποιαδήποτε κατά νόμο αρμόδια Αρχή.

Προθεσμία παραγραφής απαιτήσεων που γεννήθηκαν από 1-1-1996 (Ν. 2362/1995 και Ν. 4270/2014).

1. Σε τριετή παραγραφή υπόκεινται: Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που εισπράττονται από τα Τελωνεία, εφ’ όσον δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή η οφειλή.

2. Σε πενταετή παραγραφή υπόκειται: Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα πρόστιμα, τους τόκους και τις προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον ίδιο νόμο ή σε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει προθεσμία παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε με την στενή έννοια η απαίτηση και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.

3. Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται: i. Απαιτήσεις του Δημοσίου από δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπά δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία, η οποία αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ως χρόνος γένεσης αξίωσης για είσπραξη δασμών ,φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων επί εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή παρακολούθηση την οποία επιβάλλει η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών ή η υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς, το οποίο συνεπάγεται τελωνειακή παρακολούθηση, θεωρείται για την παραγραφή το χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιείται η διαφυγή του εμπορεύματος από την τελωνειακή παρακολούθηση και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, το χρονικό σημείο διαπίστωσης της διαφυγής. ii. Απαιτήσεις του Δημοσίου ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα δικαιώματα του δανειστή ή πιστωτή κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά των λοιπών συνυπόχρεων, οι οποίες βεβαιώνονται με τη στενή έννοια από 1/1/1996 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο μετά την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.


διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Προσωρινή σύνταξη: Πως χορηγείται και ποιες εισφορές υπολογίζονται

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης παρέχονται σε εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.Συγκεκριμένα, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν, από 1/7/2011 και μετά, για την κύρια ασφάλισή τους πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των Π.Δ. 124/1993, Π.Δ. 125/1993 και Π.Δ. 126/1993, δηλαδή μηνιαίως εισφορά ύψους 13,87 ευρώ (693,35 ευρώ x 2%).

Δεδομένου ότι η ανωτέρω πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης, θα συνυπολογίζεται με την κύρια εισφορά για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης. Ωστόσο, δεν θα συνυπολογίζεται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν εξαιρεθεί από την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς, μέχρι 31/12/2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης η εισφορά των 10 ευρώ που καταβάλλεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους του ΟΑΕΔ.

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους που κατά το τελευταίο 12μηνο ασφάλισης είχαν ασφάλιση μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία

Στους μεν μισθωτούς η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, στους δε αυτοαπασχολούμενους στο 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ στις περιπτώσεις που η καταβαλλόμενη εισφορά δεν είναι συνάρτηση του μηνιαίου εισοδήματος, προβλέπεται διαδικασία αναγωγής της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίο εισόδημα.

Στις περιπτώσεις που κατά το τελευταίο 12μηνο υπάρχει χρόνος μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία για τον καθορισμό της προσωρινής σύνταξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών μισθωτού και του μηνιαίου εισοδήματος για το χρόνο ελεύθερου επαγγελματία που προκύπτει, βάσει των σχετικών υπολογισμών.

Ως προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται το 50% του ανωτέρω μέσου όρου. Ειδικά, στην περίπτωση των μέχρι 31/12/1992 εμμίσθων ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, όπου η εισφορά του ασφαλισμένου είναι σταθερό ποσό και η εργοδοτική εισφορά συνάρτηση των καταβαλλόμενων αποδοχών (13,33% επί των αποδοχών), ως μηνιαίες αποδοχές θα θεωρούνται αυτές που αντιστοιχούν στο άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, με συνολικό ασφάλιστρο ύψους 20%.

Συνυπολογισμός εισφορών που έχουν καταβληθεί από εμμίσθους για δώρα εορτών και επίδομα αδείας

Για τους έμμισθους ασφαλισμένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη επί των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ασφάλισης (12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης), εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχουν παρακρατηθεί ασφαλιστικές εισφορές επί των ληφθέντων δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, τα σχετικά ποσά θα συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους της προσωρινής σύνταξης και θα προσαυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές του μήνα που καταβλήθηκαν.

Δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη, εάν ο αιτών λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο αιτών την προσωρινή σύνταξη λαμβάνει ή έχει υποβάλει αίτηση, για να λάβει σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του ν. 612/1977, δεν δικαιούται να λάβει προσωρινή σύνταξη για δεύτερη σύνταξη, λόγω γήρατος, καθώς και στις δύο περιπτώσεις η σύνταξη χορηγείται για την κάλυψη του κινδύνου του γήρατος.

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε δικαιούχους της Ειδικής Προσαύξησης του ΤΣΜΕΔΕ και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016, η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργήθηκαν αναδρομικά από 1/1/2016. Ως εκ τούτου, υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υφίσταται, μέχρι 31/12/2015.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί αντίστοιχα στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων και εντός του 12μηνου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης υπάρχει σχετική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβληθείσα εισφορά στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων θα συνυπολογίζονται με την εισφορά για την κύρια ασφάλιση για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή αφορά κατ' ουσίαν αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται εντός του 2016. Για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το 2017, δεν προκύπτει καταβολή εισφοράς στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, κατά το προηγούμενο 12μηνο και, ως εκ τούτου, ζήτημα συνυπολογισμού εισφοράς. Επισημαίνεται ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, θα συνυπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν. 3986/2011 για την Ειδική Προσαύξηση (ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Π.Δ. 124/1993) και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων (ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Π.Δ. 126/1993).
διαβάστε περισσότερα...

Πώς τα «κοράκια» θέλουν να αγοράσουν τα δάνεια των Ελλήνων

Ενας σκληρός, υπόγειος πόλεμος γύρω από τα «κόκκινα» δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.Αντίπαλοι αυτή τη στιγμή από τη μια η κυβέρνηση και οι τράπεζες κι από την άλλη μικρά και μεγάλα ξένα funds που όμως κατατάσσονται στην πλευρά των λεγόμενων «κορακιών».

Πρόκειται για εταιρείες που ζητούν να αγοράσουν πακέτα δανείων σε εξευτελιστικές τιμές και στη συνέχεια να κερδοσκοπήσουν πουλώντας τα με μεγάλο κέρδος είτε πιέζοντας τους δανειζόμενους για να αποκομίσουν οι ίδιες σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 40 εκπρόσωποι ξένων funds, τα περισσότερα κερδοσκοπικά και με βραχυχρόνιο ορίζοντα επένδυσης, έχουν έρθει στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες και πιέζουν για αγορά δανείων σε εξευτελιστικές τιμές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα «κοράκια» των αγορών προσφέρουν ελάχιστα για την απόκτηση ακόμη και πακέτου δανείων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Φήμες στην τραπεζική αγορά αναφέρουν ότι ένα τέτοιο μεγάλο fund, το οποίο έχει επενδύσει πάνω από 20 δις ευρώ στο εξωτερικό, και ειδικά στη Λατινική Αμερική, ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα με τη... στήριξη κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.

Πολλές συναντήσεις
Οι εκπρόσωποι του εν λόγω επενδυτικού σχήματος είχαν συναντήσεις με πολλούς φορείς και τραπεζικά στελέχη και κατέθεσαν μια πρόταση που από πολλούς χαρακτηρίστηκε... βόμβα. Ζήτησαν από μεγάλο τράπεζα να του δώσει ένα πακέτο «κόκκινων» δανείων όλων των ειδών συνολικής αξίας 1 δις ευρώ. Ωστόσο, η πρόταση δε φαίνεται να προχωρά καθώς λέγεται ότι η προσφορά που κατέθεσαν δεν ξεπερνούσε τα? 70 με 100 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ήθελαν να αγοράσουν τα δάνεια αυτά στο 7% με 10% της αξίας τους, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα μεικτό πακέτο που περιελάμβανε και μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς καλύμματα αλλά και δάνεια που είχαν υποθήκες, κυρίως σπίτια, γραφεία ή καταστήματα.

Η περίπτωση του εν λόγω fund είναι χαρακτηριστική, αλλά όχι η μοναδική. Πληροφορίες από τις τράπεζες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους 40 εκπροσώπους που ήρθαν στην Αθήνα κινούνταν στη λογική των «κορακιών». «Μύρισαν... αίμα στην ελληνική τραπεζική αγορά και στο real estate κι έρχονται κάνοντας εξωφρενικές προσφορές που δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να δεχθούμε», λένε τραπεζικά στελέχη.

Συγκεκριμένα, προσφέρουν ένα ποσό της τάξης των 5 έως 10 σεντς για κάθε ένα ευρώ δανείου που δεν έχει καλύψεις. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια που δεν αποπληρώνονται, παρά τις πιέσεις προς τους οφειλέτες.

Οι ξένοι πιστεύουν ότι προσφέροντας το 5% με 10% του δανείου θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε να πιέσουν τους «κόκκινους» δανειολήπτες να πληρώσουν ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% έως 50% του δανείου, είτε θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να τα επαναπωλήσουν κερδίζοντας μεγάλα ποσά.

Αλλωστε, όπως λένε κύκλοι της αγοράς «τα funds που λειτουργούν με τη λογική του? γύπα ή του κορακιού, δεν έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, δεν κάνουν κοινωνική πολιτική όπως οι ελληνικές τράπεζες. Εχουν τους τρόπους για να εξαναγκάσουν τους δανειολήπτες να πληρώσουν τουλάχιστον ένα μέρος των οφειλών τους, ειδικά οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραπεζίτες αρνούνται κάθε συζήτηση με τους «γύπες», προχωρώντας σε «κούρεμα» καταναλωτικών δανείων κατά περίπτωση. Σε δανειολήπτες με αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής φθάνουν να «κουρεύουν» το χρέος έως και 70%. Ετσι, οι τράπεζες εξασφαλίζουν το 30% αντί να πωλήσουν το δάνειο σε funds, παίρνοντας μόνο 5% ή 10%.

Στεγαστικά δάνεια
Ενδιαφέρουσες χαρακτηρίζονται οι προτάσεις που καταθέτουν για δάνεια επιχειρήσεων που έχουν εγγυήσεις ακίνητα (κυρίως εμπορικά και βιομηχανικά) αλλά και στεγαστικά δάνεια με υποθήκη το σπίτι. Στις περιπτώσεις αυτές προσφέρουν ένα ποσό μεταξύ 30% έως και 50% επί της πραγματικής αξίας, ανάλογα με τα καλύμματα που υπάρχουν. Δίνουν δηλαδή 30 έως 50 ευρώ ανά 100 ευρώ δανείου με σκοπό στη συνέχεια να διαπραγματευτούν τα funds με τους δανειολήπτες την αποπληρωμή τους, όχι βεβαίως στο 100% αλλά στο 60% έως 80%. Αλλωστε, υπάρχει και η υπόσχεση της κυβέρνησης να έχει ο δανειολήπτης τον πρώτο λόγο στην αγορά του δανείου του, προτού αυτό καταλήξει σε funds, προσφέροντας μεγαλύτερο ποσό από αυτό που δίνουν οι ξένοι.

Η ελληνική πλευρά θέλει να αποφύγει την πώληση δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε ξένους και μάλιστα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, κι επιδιώξει μαζικές αναδιαρθρώσεις. Για παράδειγμα δεν μπορεί να δεχθεί πώληση?. Κοψοχρονιά δανείων, ειδικά αν πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, να έχουν κερδοφορία και να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Προκρίνει τη λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού και των μαζικών αναδιαρθρώσεων δανείων ώστε οι επιχειρήσεις να μείνουν σε ελληνικά χέρια αλλά και ακίνητα (κυρίως αστικά, κι όχι ακριβά εξοχικά) να μη χαθούν για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν τα στεγαστικά τους.

Μοντέλο Banca di Bari
«Πακέτο» δανείων μόνο αν ανέβουν οι αξίες

Κορυφαίος τραπεζικός παράγοντας επισημαίνει ότι για τους επόμενους μήνες είναι δύσκολη έως αδύνατη η πώληση έστω κι ενός δανείου σε ξένα funds, πολύ περισσότερο πακέτου δανείων. Οι πληροφορίες από την αγορά ανέφεραν ότι οι τράπεζες εξετάζουν το μοντέλο «Banca di Bari» για τα «κόκκινα» δάνεια. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο στην ουσία προβλέπει τη δημιουργία πακέτου δανείων που έχουν καλές εξασφαλίσεις και καλή προοπτική ανάκτησης. Τα δάνεια θα αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους και θα παίρνουν μια καλή αξιολόγηση ώστε να μπορούν στη συνέχεια να πουληθούν σε ξένους οι οποίοι θέλουν να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο πακέτο. Ετσι, λένε κύκλοι της αγοράς, τη διαχείριση θα κάνουν οι χρηματοδότες μαζί με τις τράπεζες και θα αποφεύγοντας τα επιπλέον κόστη. Οι τραπεζικοί κύκλοι που μιλούν στην «Η» αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται μόνο στα χαρτιά καθώς οι αποτιμήσεις των δανείων βρίσκονται στα... Τάρτατα και μόνο αν ανέβουν θα μπορούσε να γίνει «πακετοποίηση» και πώληση.

Από την άλλη, περιμένουν αλλαγή του κλίματος στην αγορά ακινήτων και ανάκαμψη από το 2017, κάτι που θα βοηθήσει στο να υπάρξουν καλύτερες αποτιμήσεις και για τα συνδεδεμένα δάνεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΤτΕ, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τα επόμενα χρόνια κατά 42 δισ. τα κόκκινα δάνειά τους. Ωστόσο, μόλις 5 δισ. δάνεια θα μπορούσαν να πωληθούν σε ξένα funds ενώ τα υπόλοιπα εμπίπτουν στη διαδικασία των ρυθμίσεων με διάφορους τρόπους. Ενας από αυτούς είναι και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας για τη διάσωση χιλιάδων επιχειρήσεων μέσω κουρέματος οφειλών, «παγώματος» χρέους, επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, αλλαγής του management με απομάκρυνση δύστροπων μετόχων κ.λπ.
διαβάστε περισσότερα...

Σε νοικοκυριά χωρίς εισόδημα ζουν 230.000 παιδιά

Βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως φαγητό και θέρμανση, στερείται το 39,9% του πληθυσμού στη χώρα, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών!Μάλιστα σχεδόν ένα στα έξι νοικοκυριά (ποσοστό 17,7) διαμένουν σε σπίτια ακατάλληλα με διαρροές στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, κ.ά. Συνολικά, περισσότεροι από 4.512.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο. Ενδεικτικό είναι ότι 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και ουσιαστικά χωρίς κανένα εισόδημα!

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη τελευταία έκθεση -Σεπτέμβριος 2016- της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Στην έκθεση περιέχονται στοιχεία που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων (εργασία, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία κλπ.) που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης, και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πιο αναλυτικά:
Σε νοικοκυριά χωρίς εισόδημα ζουν 230.000 παιδιά

Φτώχεια - Ανισότητα
Ποσοστό 35,7% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή 3.828.500 άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή στερούνται υλικά αγαθά, το 2015. Την ίδια στιγμή, ποσοστό 18,7% του πληθυσμού, σε απόλυτους αριθμούς 1.111.300 άτομα, διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Δραματικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των «ατόμων με υλικές στερήσεις», δηλαδή του πληθυσμού της χώρας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά ή στερείται, λόγω οικονομικής αδυναμίας, τουλάχιστον 3 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών:

• Πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι λογαριασμοί κ.ά.

• Διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλα, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.

• Ικανοποιητική θέρμανση

• Τηλέφωνο

• Εγχρωμη τηλεόραση

• Πλυντήριο ρούχων,

• Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο

• Διακοπές για μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το 2015 ποσοστό 39,9% του πληθυσμού στερείται βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 44,5 του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών, στο 41,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και 34,9% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν 4.512.000 Έλληνες με τα παιδιά να απειλούνται περισσότερο.

Ειδικότερα, το 2015 ποσοστό 21,5% των ανδρών και 21,2% των γυναικών ζουν σε νοικοκυριά με το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, ποσοστό 26,6% των παιδιών (ηλικίες 0-17 ετών) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 22,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και στο 13,7% στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Ποσοστό 17,7% των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην κατοικία τους όπως διαρροή στη στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, θεμέλια κ.ά.

Αγορά εργασίας
Το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2016) το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,9% έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό απασχόλησης στο 39,1% έναντι 39,4%. Σε απόλυτους αριθμούς, το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, οι απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, ανήλθαν σε 3.606.300 έναντι 3.641.700 το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2015) και οι άνεργοι σε 1.195.100 έναντι 1.174.700, αντίστοιχα. Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του έτους η ελληνική στατιστική αρχή κατέγραψε και 4.424.900 μη οικονομικά ενεργούς πολίτες. Στον πληθυσμό ηλικίας 20-64 ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας έφθασε στο 24,9% (1.170.000 άτομα) το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο και στο 55,1% το ποσοστό απασχόλησης (3.533.800) έναντι 55,5% ενώ ο αριθμός των μη οικονομικά ενεργών ατόμων ανήλθε σε 1.710.800.

Κατά ομάδες ηλικιών, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του έτους «χτύπησε» κόκκινο στις ηλικίες15-29 ετών με το ποσοστό να φθάνει στο 40,9%. Ακολουθούν οι ηλικίες 30-44 ετών με ποσοστό ανεργίας 23,4% και 45-64 ετών με ποσοστό 20,4%. Μακροχρόνια άνεργοι είναι το 14,9% των ανδρών και το 20,7% των γυναικών στο σύνολου του εργατικού δυναμικού.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το πρώτο τρίμηνο του έτους στο 12% έναντι 11,2% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς 230.774 παιδιά ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο! Αντίστοιχα, το ποσοστό ενηλίκων ηλικίας 18-60 ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο έφθασε το ίδιο διάστημα στο 18,1% (έναντι 17,7% το προηγούμενο τρίμηνο), δηλαδή 1.052.802 άτομα.

Κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας
Φαγητό και στέγαση απορροφούν τις περισσότερες δαπάνες των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, από το σύνολο της μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, το 20,5% αφορά τα είδη διατροφής και το 13,4% τη στέγαση. Ακολουθούν με ποσοστό 12,7% οι μεταφορές, ποσοστό 9,8% ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια και ποσοστό 7,2% η Υγεία. Από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, μειώθηκε κατακόρυφα η κατανάλωση των νοικοκυριών ακόμη και σε βασικά αγαθά. Οι Έλληνες φαίνεται ότι στερούνται και το ψωμί, αφού η μέση μηναία κατανάλωση (στοιχεία 2014) έχει μειωθεί κατά 90,4% σε σχέση με το 2008. Κατακόρυφη πτώση καταγράφεται και στο γάλα, με τη μέση μηναία κατανάλωση να παρουσιάζει μείωση κατά 89,15%, σε σχέση με το 2008.

Η κρίση «χτύπησε» και τα τσιγάρα, με την κατανάλωσή τους να έχει πέσει στο μισό (μείωση 50,12% σε σχέση με το 2008). Αυξάνεται χρόνο με το χρόνο το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συγκεκριμένα, από 0,4% που ήταν προς κρίσης, το 2014 το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «δεν θερμαίνεται» έφτασε στο 1,8%. Την ίδια στιγμή κατακόρυφη πτώση παρουσιάζει ο αριθμός των οικογενειών που χρησιμοποιούν καλοριφέρ με πετρέλαιο!

Επτά στα δέκα (ποσοστό 68,2%) νοικοκυριά το 2008 ζεσταινόταν με καλοριφέρ πετρελαίου έναντι 35,5% το 2014. Τα χρόνια της κρίσης καταγράφεται «στροφή» των νοικοκυριών σε ποιο οικονομικές λύσεις όπως τα καυσόξυλα και οι ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ). Αναφορικά με τον τύπο κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα) και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2014) προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία κατοικεί σε διαμερίσματα πολυκατοικίας (ποσοστό 59,4%) και σε ποσοστό 18,5% με ενοίκιο.

διαβάστε περισσότερα...

Οργιο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες - «φαντάσματα»

Η Γιάννα Χ. διατηρούσε κομμωτήριο για δεκαπέντε χρόνια στο Γέρακα με σταθερή πελατεία. Στα χρόνια της κρίσης είδε την πελατεία της και τα κέρδη της να μειώνονται, τα έξοδά της να αυξάνονται, να συσσωρεύονται χρέη προς τις τράπεζες, να αυξάνεται υπέρμετρα η φορολόγησή της. Έτσι άρχισε να χρωστά στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και βλέποντας την οικονομική κατάσταση της να μην βελτιώνεται, αποφάσισε να βάλει «λουκέτο» στην επιχείρηση και να κλείσει τα βιβλία.
Όμως, η Γιάννα δεν έφυγε από την αγορά. Συνέχισε να ασκεί το επάγγελμά της και διατήρησε την πελατεία της. Με τη «βαλίτσα» της στο χέρι και χωρίς «ταμειακή μηχανή» ή μπλοκ αποδείξεων άρχισε να επισκέπτεται τις πελάτισσες που είχε από το κομμωτήριο στα σπίτια τους και να παρέχει τις υπηρεσίες της. Τα χρήματα που βάζει στην τσέπη της είναι πλέον «μαύρα» και αφορολόγητα ενώ έχει περιορίσει στο ελάχιστο τα έξοδά της αφού δεν πληρώνει ενοίκιο για να διατηρεί κομμωτήριο, δεν απασχολεί προσωπικό, δεν έχει λειτουργικά έξοδα, δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και από τη στιγμή που δεν εκδίδει αποδείξεις δεν αποδίδει ΦΠΑ 24% και δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως άνεργη εισπράττοντας επιδόματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η περίπτωση της Γιάννας είναι μια από τις χιλιάδες που συνθέτουν το νέο τοπίο που δημιουργείται στην αγορά και σε λίγα χρόνια ο χάρτης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δείχνει λιγότερα μαγαζιά και γραφεία και περισσότερους περιπλανώμενους επαγγελματίες. Το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και των επαγγελμάτων της «βαλίτσας», παρουσιάζει ανησυχητικά αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ.
Οργιο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες - «φαντάσματα»

Ο επιχειρηματίες κλείνουν τα βιβλία τους, κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και μεταβαίνουν στον άτυπο τομέα της οικονομίας, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι από τη αδήλωτη εργασία περάσαμε στην αδήλωτη επιχειρηματικότητα ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται και το φαινόμενο της μετανάστευσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία).
Τα λεγόμενα επαγγέλματα της «βαλίτσας» κομμωτές, καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, μανικιουρίστες, ηλεκτρολόγοι κλπ κατακλύζουν την αγορά διογκώνοντας την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή.
Οργιο φοροδιαφυγής από επαγγελματίες - «φαντάσματα»

«Για τις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπεται και προφανώς δεν υπάρχει, και ενδεχόμενα είναι δύσκολο να υπάρξει, και κανένας έλεγχος» αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς για να προσθέσει ότι μόνο στον κλάδο των κομμωτών εκτιμάται το 40% είναι αδήλωτη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή τέσσερις στους δέκα κομμωτές εργάζονται παράνομα. Και δεν είναι μόνο οι κομμωτές που εργάζονται παράνομα και εισπράττουν «μαύρες» αμοιβές:
Φροντιστήρια κλείνουν και οι καθηγητές συνεχίζουν να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα στους μαθητές τους είτε χρησιμοποιώντας το σπίτι τους είτε στο σπίτι των παιδιών χωρίς βέβαια να κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Μεσίτες μετά την καθίζηση που έχει υποστεί ο κλάδος της οικοδομής αναγκάστηκαν να κλείσουν τα γραφεία τους. Ωστόσο εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι τους και πολλοί μάλιστα συνεχίζουν να βάζουν στις αγγελίες πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων είτε σε εφημερίδες είτε σε σχετικές ιστοσελίδες το τηλέφωνό τους.
Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα ραντεβού τους και οι μανικιουρίστες οι οποίες φροντίζουν κατ΄οίκον τις πελάτισσές ή τους πελάτες τους εισπράττοντας συνήθως από 10 έως 30 ευρώ σε κάθε επίσκεψη.

«Ροζ» ραντεβού
Από τον κατάλογο των επαγγελμάτων της «βαλίτσας» δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το αρχαιότερο επάγγελμα. Οι «επαγγελματίες» του χώρου επισκέπτονται τους πελάτες τους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς φυσικά να εκδίδουν απόδειξη.

Σχεδόν όλοι που εργάζονται παράνομα δεν φοβούνται τον έλεγχο των αρχών αφού διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους πελάτες τους και γνωρίζουν ότι έλεγχοι δεν γίνονται σε κατοικίες παρά μόνο στην έδρα των επιχειρήσεων. Με την παραοικονομία στην Ελλάδα να αγγίζει το 35-40% του ΑΕΠ το φαινόμενο της αδήλωτης επιχειρηματικής δράσης παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση λόγω του υψηλού κόστους εισφορών στα ταμεία ασφάλισης και στην εφορία.

Κλείνουν βιβλία και «μπλοκάκια»
Στις εφορίες, έχουν αρχίσει ήδη να σχηματίζονται ουρές από μικροεπιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» οι οποίοι έχουν αποφασίσει να κλείσουν τα βιβλία τους για να γλιτώσουν από τις επιβαρύνσεις που φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Και ενώ μέχρι σήμερα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον τρόπο βεβαίωσης και παρακράτησης των εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» οι φορολογούμενοι αυτοί, αναζητούν διόδους «διαφυγής».

Υπό το νέο ασφυκτικό περιβάλλον που δημιουργούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» κάνουν τους υπολογισμούς τους και σχεδιάζουν τις επόμενες οικονομικές - στρατηγικές κινήσεις τους ζητώντας συμβουλές και λύσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς με στόχο να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις στα εισοδήματά τους.

Μεταξύ των λύσεων που επιλέγουν είναι η φυγή σε γειτονικές χώρες όπως τη Βουλγαρία και την Κύπρο αλλά και η «προσαρμογή» των κερδών τους μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων. Την ίδια ώρα και ενώ τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, αλλά και εναλλακτικών μορφών συνεργασίας παραμένουν σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κλείνουν τα βιβλία τους (τις ατομικές επιχειρήσεις τους) και παρόλα αυτά συνεχίζουν τη δραστηριότητα τους, προκειμένου να διαβιώσουν.

Με δεδομένοι ότι ο φοροελεγκτικός μηχανισμός είναι δύσκολο σχεδόν αδύνατον να εντοπίσει τους επαγγελματίες με τη «βαλίτσα» η ΓΣΕΒΕΕ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να εξεταστούν και να ληφθούν μέτρα όπως η επέκταση, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις του εργόσημου, ενώ κρίσιμης σημασίας χαρακτηρίζει ο κ. Καββαθάς την ενίσχυση και σωστή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Φορολογικοί έλεγχοι σε επαγγελματίες
Στους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδίως στις κατηγορίες των επαγγελμάτων που εμφανίζουν μεγάλη παραβατικότητα στρέφει τώρα την προσοχή του ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εκπονήσει σχέδιο για τους ελέγχους στους ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, λογιστές, μηχανικοί, υδραυλικοί κλπ) οι οποίοι θα γίνονται ανάλογα με τον βαθμό «επικινδυνότητας» του εκάστοτε κλάδου, όπως αυτός προκύπτει από την «ανάλυση κινδύνου» (risk analysis).

Σύμφωνα με το σχέδιο οι ελεγκτές θα ψάχνουν ακόμη και τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση γονιών, παιδιών και αδελφών για να εντοπιστούν περιπτώσεις φορολογούμενων που εργάζονται παράνομα και αποκτούν περιουσιακά στοιχεία.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με διαφορετική μέθοδο, ανάλογα με την κατηγορία του επαγγέλματος ή ανά ομάδα των κλάδων. Γενικός κανόνας είναι ότι πρώτοι θα ελεγχθούν όσοι κατά το παρελθόν υπέπεσαν σε παραπτώματα.

Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί η «ανάλυση κινδύνου» (risk analysis) για φοροδιαφυγή, στην οποία τα βασικά κριτήρια είναι:

Τα εισοδήματα (ή ο τζίρος) που έχουν δηλωθεί κατά την τελευταία πενταετία

Το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων (ή του τζίρου) σε σχέση με την επαγγελματική έδρα. Το σύστημα θα κτυπά «κόκκινο» στις περιπτώσεις πολύ χαμηλού τζίρου, ενώ η έδρα βρίσκεται σε περιοχή με πολύ υψηλά ενοίκια, είναι εμβαδού πολλών τετραγωνικών μέτρων κ.λπ.

Οι επαγγελματικές δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην εφορία για να μειώσουν το εισόδημα

Τα τραπεζικά δάνεια που έχουν ληφθεί και εάν χρησιμοποιήθηκαν για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία. Ειδικά σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να εντοπισθεί η επαγγελματική έδρα (π.χ. σε περιπτώσεις ατόμων που ασχολούνται με επισκευές), οι εφοριακοί θα ελέγχουν και την περιουσιακή κατάσταση των συγγενών τους α΄ βαθμού (γονείς, τέκνα, αδέλφια) και τις πιθανές μεταβιβάσεις που έχουν γίνει.

Οι εφοριακοί θα επισκέπτονται ως υποψήφιοι πελάτες και την επαγγελματική έδρα του ελεύθερου επαγγελματία (π.χ. το ιατρείο), προκειμένου να διαπιστώσουν τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται, το κόστος που έχει δαπανηθεί για έπιπλα κ.ά. και να τα συσχετίσουν με το δηλωθέν εισόδημα.διαβάστε περισσότερα...

Χορεύοντας με τα... κοράκια

Πρώτα το κράτος κατέστρεψε τις τράπεζες και τώρα οι τράπεζες «σβήνουν « τις επιχειρήσεις.Η 7ετής ιστορία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που ξεκίνησε με «μεγάλο ασθενή» το Δημόσιο και γονάτισε το τραπεζικό σύστημα, κλείνει τον κύκλο της με τον αφελληνισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κι αυτό γιατί όλες σχεδόν οι εταιρείες ψυχορραγούν αφού είναι κυριολεκτικά υποθηκευμένες στις τράπεζες, δέσμιες πια στον υψηλότοκο (τοκογλυφικό) δανεισμό τους.

Μάλιστα έχουν φθάσει να έχουν τόσο υψηλά «κόκκινα» δάνεια που ουσιαστικά βρίσκονται στα χέρια των δανειστών, παρ’ όλο που διοικούνται ακόμη από τους παλαιούς μετόχους.

Των δανειστριών τραπεζών που είναι μεν ελληνικές, αλλά ελέγχονται κι αυτές με τη σειρά τους από τους ξένους δανειστές μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Έτσι, μια τεράστια περιουσία που σε αξία μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ είναι «ώριμη» τώρα να πωληθεί αντί πινακίου φακής και να περάσει στα χέρια ξένων.

Το τραγικό είναι ότι αυτόν τον κίνδυνο αφελληνισμού των επιχειρήσεων η ελληνική κοινή γνώμη δεν τον αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει με δυσπιστία ή και χαιρεκακία ακόμη τις κραυγές απόγνωσης των επιχειρηματιών.

Εκείνων των ιδιοκτητών που πήραν τοκογλυφικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους, δεν τα διοχέτευσαν στο εξωτερικό (υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις βέβαια) και μετά ήρθε η κρίση που έκανε αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων.

Τα δάνεια «κοκκίνισαν» και η τράπεζα φυσικά αρνήθηκε κάθε είδος παροχής ρευστότητας και συγχρόνως διέκοψε κάθε πιστωτική γραμμή, προκαλώντας ασφυξία στην επιχείρηση.

Αυτή η επιχείρηση τώρα με τις επιβαρύνσεις από τα υψηλά επιτόκια και τα πανωτόκια είναι έτοιμη να παραδοθεί σε ξένους και Έλληνες που έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό ή πρόσβαση για δανεισμό σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η περίπτωση ιστορικής υαλουργίας που πέρασε τις τελευταίες ημέρες στα χέρια ξένων, είναι ενδεικτική.

Όπως επεσήμανε κορυφαίος Έλληνας επιχειρηματίας σε ομιλία του στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η ιστορική αυτή Ελληνική επιχείρηση χάθηκε εξαιτίας του ακριβού χρήματος.

«Ξέρετε τι συνέβη με την εξαγορά της ιστορικής υαλουργίας «Γιούλα»; είπε. Αυτός που αγόρασε την εταιρία δανείστηκε με 1%, όταν το χρηματοδοτικό κόστος της «Γιούλα» ήταν 8%. Είναι συγκλονιστικό, καθώς πρόκειται για μια εταιρία που δεν είχε προβλήματα» κατέληξε.

Τον ίδιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν τώρα εκατοντάδες επιχειρήσεις που απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Και ο κίνδυνος αυτός γίνεται πιο άμεσος πλέον όταν τα «κόκκινα» δάνεια περάσουν στα κερδοσκοπικά Funds, στα «κοράκια» της αγοράς, οπότε θα υπάρξουν απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις.

Αλλά η κοινή γνώμη θα συνεχίσει να αντιδρά με σφοδρότητα για ορισμένες προγραμματισμένες αποκρατικοποιήσεις, αλλά θα καταπίνει με ευκολία τον αφελληνισμό της οικονομίας για μια χούφτα δολάρια ή ευρώ.διαβάστε περισσότερα...

Επιβαρύνσεις μόνο για τους... συνεπείς

Οι μεγάλες επιβαρύνσεις που έχουν επέλθει μέσα από την αύξηση των φόρων - έμμεσων και άμεσων - καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, αποτελούν ένα από τα μεγάλα εμπόδια για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας.Αυτό το γνωρίζει κάθε συνεπής επαγγελματίας, αλλά, και όποιος ακόμη κάνει τους υπολογισμούς του , προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα αυτή την περίοδο.

Όταν, στην όποια προσπάθεια ή σκέψη ξεκινάς με το δεδομένο ότι το 50% τουλάχιστον, που μπορεί να φθάνει και το 75% του εισοδήματος , πρέπει να καταβληθεί στο κράτος , αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην όποια πρωτοβουλία.

Κι όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, εάν είχε βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα του ελέγχου της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα ήταν πολύ μικρότερες για όσους πληρώνουν , εάν ήταν δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που συστηματικά και όχι μόνο περιστασιακά, αποφεύγουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές.

Στα χρόνια της κρίσης είναι γεγονός ότι πέρα από την θέληση και τη βούληση , υπάρχει και η αδυναμία που είναι αντικειμενική σε πολλές περιπτώσεις.

Όμως το φαινόμενο δεν είναι σημερινό ούτε πρωτόγνωρο στη χώρα αυτή.

Η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, όπως αντίστοιχα η φοροκλοπή και η εισφοροκλοπή , ακόμη και στις περιόδους της ανάπτυξης και της ευημερίας, ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα , πάνω από 25%.

Επομένως, τα συγκεκριμένα φαινόμενα και οι πρακτικές , δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κρίσης και της δραματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Είναι πρακτικές και φαινόμενα διαχρονικά , με βαθιές τις ρίζες τους τόσο στην νοοτροπία μας , όσο και στις μεγάλες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.

Γνωστά πράγματα βεβαίως και ακόμη πιο γνωστές οι επαναλαμβανόμενες πολιτικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις περί πάταξης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής , που έχουν καταντήσει ανέκδοτο.

Κανένας, πλέον, δεν μας πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα.

Και όταν, κατά καιρούς, έχει τεθεί τέτοιο θέμα και στόχος στις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους , έχουν πάψει να δίνουν έστω και την παραμικρή σημασία σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση.

Σε πολλές βέβαια χώρες υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά, με δυο πολύ ουσιαστικές διαφορές.

Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι τόσο μεγάλα τα μεγέθη και οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία και σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επιβάρυνση για όσους είναι συνεπείς ή όσους δεν μπορούν να είναι ασυνεπείς.

Επιπλέον, όμως, σε καμιά άλλη χώρα με ανάλογα προβλήματα δεν θα είχαν διαλυθεί οι μηχανισμοί ελέγχου ειδικά σε μια τέτοια περίοδο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ουσιαστικά τρείς μηχανισμοί μέσα από τους οποίους διενεργούνται οι έλεγχοι οικονομικού περιεχομένου. Οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Σε αυτούς τους μηχανισμούς - σχηματισμούς στηρίζεται ή πρέπει να στηρίζεται η προσπάθεια για τον έλεγχο των φόρων , των εισφορών , της μαύρης εργασίας κ.λ.π.

Ποτέ, όμως, αυτές οι υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαλυμένες όσο τα τελευταία χρόνια.

Την περίοδο δηλαδή που χρειαζόταν μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να βελτιωθούν τα δημόσια έσοδα , οδηγηθήκαμε μέσα από οριζόντια και απερίσκεπτα μέτρα, στην πλήρη αποσύνθεση στο χώρο των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Και είναι άλλο πράγμα να αναμορφώσεις, να εξυγιάνεις και να καταστήσεις σύγχρονες και αποτελεσματικές αυτές τις υπηρεσίες και άλλο να τις καταργήσεις στην ουσία.

Είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιήσεις σύγχρονα μέσα οργάνωσης και λειτουργίας, όταν και εφόσον αξιοποιηθούν, που είναι απολύτως αναγκαία και εντελώς διαφορετικό να πιστεύεις ότι όλα αυτά μπορούν να αποδώσουν, χωρίς ένα αξιόμαχο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο

Έτσι όμως η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο

Δεν μιλάμε βέβαια για στρατιές ελεγκτών και πολυδάπανους μηχανισμούς , αλλά, για τη στοιχειώδη δυνατότητα ελέγχου που πρέπει να έχει μια κρατική υπηρεσία.

Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σήμερα σε κανένα τομέα που αφορά τα δημόσια έσοδα, μέσα από διαλυμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Από τον έλεγχο του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και τις «τριγωνικές» συναλλαγές μέχρι την ανασφάλιστη εργασία, μερικώς ή ολικώς.

Γιατί μην μας πει κάποιος ότι όλοι αυτοί, οι νέοι κυρίως εργαζόμενοι, που δηλώνονται με μερική απασχόληση, δουλεύουν τετράωρα. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι δουλεύουν οκτάωρα και δεκάωρα και πληρώνονται για τις μισές ώρες και με τη μισή ασφάλιση.

Όλα αυτά που συμβαίνουν θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και ως αποτέλεσμα έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Μπορεί να είναι και έτσι.

Εάν όμως ακόμη και τώρα, που τα πράγματα έχουν φθάσει στο «μη παρέκει» δεν υπάρχει βούληση και σχέδιο, δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά ελπίδα για την αποτροπή νέων επώδυνων μέτρων και νέων μνημονίων.


διαβάστε περισσότερα...

Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Μετά το... 2050 η ανάκαμψη

Το γεγονός και μόνο ότι χάθηκαν επενδύσεις 18 δισ. ευρώ, δηλαδή το 8,2% του ΑΕΠ από την οικοδομή, δείχνει το μέγεθος της κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής και είναι μια από τις βασικές αιτίες για τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται το σύνολο της οικονομίας.Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι εκατομμύρια Ελληνες βλέπουν να χάνεται μεγάλο μέρος της περιουσίας τους καθώς το «κεραμίδι» στο οποίο επένδυσαν τις αποταμιεύσεις τους, έχει απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την ΤτΕ, από το 2008, ο αριθμός των αγοραπωλησιών μειώθηκε κατά 72%, ενώ οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 41%, με την εντονότερη μείωση να παρατηρείται στα αστικά κέντρα. Ακόμη και αυτό το ποσοστό, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μείωσης των τιμών έως και 60%.
Ακίνητα: Χάθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Μετά το... 2050 η ανάκαμψη

Η φορολογία στην ακίνητη περιουσία αυξήθηκε 6 φορές σε σχέση με το 2010, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% του διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή. Κάτι που σημαίνει ότι το ακίνητο, εκτός από απαξιωμένο, επιβαρύνεται και με υπέρογκους φόρους, επομένως αποτελεί «βαρίδι» για τον ιδιοκήτη.

Aπούλητα σπίτια
Στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 200 χιλιάδες απούλητα σπίτια, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν ποτέ κατοικηθεί, αν και κτίστηκαν την περίοδο 2007-2009. Αλλα μάλιστα έχουν μείνει γιαπιά λόγω αδυναμίας των κατασκευαστών να τα αποπερατώσουν. Οσο για την οικοδομική δραστηριότητα, υποχωρεί κάθε μήνα σε ποσοστό πάνω από 30% και μόνο τους μήνες που γίνονται ανακαινίσεις (ειδικά Ιούνιο και Ιούλιο στα εξοχικά και τα ξενοδοχεία) καταγράφεται ανοδική τάση.

Μέσα στον κλίμα της πλήρους διάλυσης, οι ειδικοί είναι πλέον σίγουροι ότι η περίοδος της «τρέλας» στην κτηματαγορά δεν θα επιστρέψει ποτέ. Η έρευνα της PriceWaterhouseCoopers είναι χαρακτηριστική. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν τέσσερα σενάρια για την εξέλιξη του κλάδου.

Ομως, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το ΑΕΠ κατά κεφαλήν θα επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα περίπου το 2030

Η εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική κατοικία θα επέλθει περί το 2047, λόγω της υπερπροσφοράς, της υψηλής φορολόγησης και της έλλειψης στεγαστικής πίστης.

Οι τιμές των κατοικιών θα αυξάνονται αργά, με μέσο ρυθμό περί το 0,6% ετησίως, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της περιόδου 2002-2008 μετά το 2050.

Ανάπτυξη
Οι επενδύσεις κατοικιών δεν αναμένεται να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα, καθώς θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα των ιστορικών, περί τα 4,5 δισ. ετησίως κατά μέσο όρο.

Για να μπορέσει να επανεκκινήσει η ελληνική αγορά κατοικίας και να επανέλθει στα επίπεδα του 2002-2008, απαιτείται πραγματική ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% ετησίως για πολύ μακρά χρονική περίοδο

Η στεγαστική πίστη πρέπει να ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ώστε να συμβάλλει στην τόνωση της ζήτησης.

Οι φόροι στα ακίνητα πρέπει σταδιακά να μειωθούν για να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για κατοικίες.

H πρόβλεψη για εξισορρόπηση της αγοράς κατοικίας το 2036 προβλέπει την ύπαρξη συστηματικής και σημαντικής ανάπτυξης ενώ, τονίζουν οι αναλυτές, με χαμηλή ανάπτυξη δεν προβλέπεται εξισορρόπηση πριν από το 2050.

Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς, οι τιμές των κατοικιών αναμένεται να επανέλθουν στο μέσο όρο της περιόδου 2002-2008 το νωρίτερο το 2042, αν η οικονομία αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς.

Επίσης, ο μέσος ρυθμός κατασκευής νέων κατοικιών τοποθετείται, ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης, μεταξύ 3,2% και 9,3% ανά έτος, ενώ οι μέσες ετήσιες επενδύσεις σε νέες κατοικίες εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 2 και 10 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά η εκτίμηση είναι να κτίζονται κατά μέσο όρο 20 χιλιάδες σπίτια με τη χαμηλή ανάπτυξη και... 100 χιλιάδες με την υψηλή. Οι επενδύσεις στην κατοικία γίνονται με την εκτίμηση ότι το μέσο σπίτι είναι 94 τ.μ., η οικοδόμηση του οποίου κοστίζει 100 χιλ. ευρώ.

Απόθεμα 6,4 εκατ.
Ενδιαφέροντα είναι και άλλα στοιχεία της έρευνας:

Περίπου το 55% των αστικών κτηρίων στην Ελλάδα είναι κτισμένα πριν από το 1980 και περίπου 13% μετά το 2001. Το απόθεμα στα αστικά κέντρα είναι νεότερο εκτός των Αθηνών και Πειραιώς.

Σε αντίθεση με τη σημαντική διεύρυνση των ονομαστικών τιμών κατοικιών (+10,7%), οι μέσες πραγματικές τιμές στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3% την ίδια περίοδο. Οι ονομαστικές και πραγματικές τιμές κατοικιών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 30%, ακολουθούμενες από την Ισπανία.

Το υπάρχον απόθεμα κατοικιών αγγίζει τις 6,4 εκ. κατοικίες ενώ αντιστοιχεί σε λιγότερα από 9 εκ. άτομα (πληθυσμός άνω των 18 ετών). Το 2002 αντιστοιχούσαν 64 κατοικίες ανά 100 άτομα, ενώ το 2014, αυξήθηκαν σε 71 κατοικίες ανά 100 άτομα (ή 1,7 κατοικίες ανά οικογένεια), αντανακλώντας τη διεύρυνση των διαθέσιμων κατοικιών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο αντίστοιχος δείκτης στις υπόλοιπες χώρες του δείγματος μεταβλήθηκε από 55 κατοικίες το 2002 σε 60 κατοικίες το 2014. Η υπερπροσφορά κατοικιών είναι δύσκολο να απορροφηθεί, ειδικά σε περίοδο μείωσης των εισοδημάτων και περιορισμένου στεγαστικού δανεισμού.

«Πνίγουν» τα χρέη
Κόκκινα δάνεια ύψους 12,9 δισ.

Στο κόκκινο βρίσκονται, λόγω υψηλής δανειοδότησης οι κλάδοι των κατασκευών και της κτηματαγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, από ανοίγματα (δηλαδή δάνεια, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.) ύψους 23,5 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις των δύο προαναφερθέντων κλάδων, περισσότερα από τα μισά (12,9 δισ., 54,9%) καταγράφονται ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τα 2/3 από αυτά αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και καταγγελμένα δάνεια, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αν και προς το παρόν εξυπηρετείται κανονικά κρίνεται ότι είναι αβέβαιης είσπραξης (δηλ. υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσει πρόβλημα στο μέλλον). Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ήδη συνομολογήσει ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 4,5 δισ., εκ των οποίων ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό εμφανίζει εκ νέου πρόβλημα. Για τους εν λόγω κλάδους οι τράπεζες έχουν σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις ύψους 6,4 δισ.


διαβάστε περισσότερα...

Μικρότερες εισφορές θα πληρώνουν όσοι δηλώνουν έως 20.000 ευρώ το χρόνο

Αυτό δηλώνει ο διοικητής του ΟΑΕΕ Δημήτρης Τσακίρης εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, για το λόγο αυτό, θα αυξηθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων που ακόμη και σήμερα αναζητούν διάφορα τεχνάσματα αποφυγής των επιβαρύνσεων, «από απόκρυψη εισοδήματος, μη έκδοση αποδείξεων, ίδρυση παράκτιων ή άλλων εταιρειών σε τρίτες χώρες, μέχρι πληρωμή με κάρτα POS και τα χρήματα να πηγαίνουν στη Μάλτα ή σε άλλες γειτονικές χώρες».
Γίνατε το πρόσωπο της εβδομάδας για μια δήλωση που, όπως διευκρινίσατε, δεν κάνατε («όποιος δεν μπορεί να πληρώσει εισφορές να πάει στη Βουλγαρία»). Η τάση «φυγής», ενόψει του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών από την 1/1/2017 είναι , ωστόσο, ένα υπαρκτό γεγονός. Σας προβληματίζει;

Αναφορικά με τη δήθεν δήλωσή μου, «όποιος δεν μπορεί να πληρώσει εισφορές να πάει στην Βουλγαρία», την διέψευσα πριν ακόμα δημοσιευθεί στην πρωινή εφημερίδα. Την δε διάψευσή μου την καταχώρησε η ίδια εφημερίδα. Παρά ταύτα ιδιωτικό κανάλι ίδιων συμφερόντων με την εφημερίδα, πήρε τη σκυτάλη και έδειξε βίντεο με την παρουσία μου σε ομιλία στο Οικονομικό Επιμελητήριο Φλώρινας χωρίς να ακούγεται η φωνή μου. Ίσως η τηλεπαρουσιάστρια διάβαζε τα χείλη μου και έβγαλε την είδηση. Δεν ήμουν εγώ ο στόχος. Η ταπεινότητα μου δεν πιστεύω να τους ενοχλεί. Στόχος είναι μόνο η κυβέρνηση, που είναι μόνιμος. Μήπως όμως κρύβεται και κάτι άλλο; Πάντως, η ασημαντότητά μου δεν δικαιολογεί τόσο και τέτοιο θόρυβο. Σε κάθε περίπτωση και σήμερα και χθες και προχθές που ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί ο νέος νόμος τα στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται κάνουν λόγο για παραοικονομία, μαύρη και αδήλωτη εργασία της τάξης του 25% -30%.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν πρωταγωνιστούν στο άθλημα αυτό, προκύπτει ότι και στο χώρο μας ευδοκιμούν τέτοια φαινόμενα. Και με το πρόσχημα των υψηλών εισφορών και φόρων, χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνάσματα από απόκρυψη εισοδήματος, μη έκδοση αποδείξεων, ίδρυση παράκτιων ή άλλων εταιρειών σε τρίτες χώρες μέχρι πληρωμή με κάρτα POS και τα χρήματα πηγαίνουν στη Μάλτα ή σε άλλες γειτονικές χώρες. Το ζήτημα τίθεται και διαφορετικά. Εάν όλοι πληρώναμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα αναγκαζόταν η πολιτεία να επιβάλει αυξημένους φόρους και εισφορές. Συνεπώς το ζητούμενο είναι να εδραιωθεί η φορολογική, ασφαλιστική και κοινωνική συνείδηση για να επιβιώσουμε ως κοινωνία και όχι να βαδίζουμε ως άθροισμα ατόμων.

Η επιβάρυνση του επαγγελματία ανάλογα με το εισόδημα που θα δηλώνει και χωρίς μάλιστα αναλογική επιστροφή των εισφορών μέσω των παροχών για όσους θα «βγάζουν» πάνω από 20.000 ευρώ - 30.000 ευρώ ή και παραπάνω το χρόνο, δεν δημιουργεί αντικειμενικά κίνητρο φοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής;

Είναι γνωστό ότι οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και σήμερα, πριν δηλαδή από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου καταβάλουν εισφορές ποσοστό 20% για την Κύρια Σύνταξη και 7,65% για τον Κλάδο Υγείας. Ο υπολογισμός, όμως, γίνεται επί ενός τεκμαρτού μηνιαίου εισοδήματος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος. Ο μισθός της 1ης Α.Κ. από 1.1.2009 ανέρχεται σε 762,00€ και της 10ης υποχρεωτικής Α.Κ. σε 2.071,00€. Υπάρχουν και άλλες 4 προαιρετικές κατηγορίες. Ο μισθός της 14ης κατηγορίας ανέρχεται σε 2.564,00€. Η αλλαγή των κατηγοριών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια.

Σύμφωνα με αυτό ο ασφαλισμένος που βρίσκεται στην 10η Α.Κ. καταβάλει μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης 414,00€ και για τον Κλάδο Υγείας 158,00€ και συνολικά 572,00€ , ήτοι για όλο το έτος 6.864,00€. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωμένος να το καταβάλλει είτε εισέπραξε το αντίστοιχο ποσό ήτοι 25.660,00€ είτε δεν είχε καθόλου εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του TAXIS ποσοστό 80% των ασφαλισμένων δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000,00€. Ένα μικρό ποσοστό δηλώνει μέχρι 20.000,00€-25.000,00€ και το 10% δηλώνει περισσότερα από 25.000,00€.

Ένας σοβαρός λόγος που υπάρχει μεγάλος αριθμός οφειλετών οφείλεται σε αυτό ακριβώς το γεγονός ότι οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό το πρόβλημα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ο νέος νόμος, ο οποίος καθιερώνει τον υπολογισμό των εισφορών από 1-1-2017 με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα. Με αυτή τη ρύθμιση όσοι δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000,00€ θα καταβάλουν μικρότερες εισφορές από αυτές που καταβάλουν σήμερα και θα έχουν όφελος.

Όσοι δηλώνουν μέχρι 25.000,00€ θα πληρώνουν περίπου το ίδιο ποσό που καταβάλουν σήμερα. Ως αποτέλεσμα αυτού υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα διευρυνθεί η ασφαλιστική βάση, με την έννοια ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εισφερόντων και έτσι θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Αυτοί που δηλώνουν περισσότερα από 25.000 € θα έχουν κάποια αυξημένη εισφορά. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός ο νέος νόμος μεροληπτεί κάπως υπέρ των αδυνάτων και προσφέρει την ευκαιρία στους δυνατούς να συμβάλλουν περισσότερο για τη βιωσιμότητα. Κατά την άποψή μου δεν δημιουργούνται κίνητρα φοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Η καθυστέρηση στην αποσαφήνιση του τρόπου βεβαίωσης και ελέγχου των εισφορών δεν επιδεινώνει το πρόβλημα;

Όπως έχει εξαγγελθεί ο υπολογισμός των εισφορών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα γίνει με βάσει το εισόδημα του έτους 2015, καθόσον δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα οι δηλώσεις. Με την εκκαθάριση του 2016 θα γίνει επανυπολογισμός και συμψηφισμός για όσους προκύψουν διαφορές. Ο φόβος ότι ίσως τα εισοδήματα του έτους 2015 να είναι υψηλά και υπολογιστούν μεγάλες εισφορές, δεν δικαιολογείται, λαμβανομένου υπόψη ότι το 80% των ασφαλισμένων στο έτος 2015 δήλωσαν εισοδήματα μέχρι 10.000,00€.

Γιατί «έπεσε» έξω ο ΟΑΕΕ - ένα Ταμείο που δεν είχε, ποτέ, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις - στα χρόνια της κρίσης;

Ο ΟΑΕΕ δεν «έπεσε έξω» από δικές του πολιτικές, λάθη ή παραλείψεις ή υπέρογκες διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ποσοστό 2% των συνολικών δαπανών. Εξάλλου, οι υπάλληλοι από 3.500 περιορίστηκαν σε 1.600. Λαβώθηκε από την γενικότερη οικονομική κατάσταση. Οι 1.500.000 άνεργοι είναι εκτός κοινωνικής και οικονομικής κίνησης. Αυτοί καταναλώνουν ελάχιστα άρα επηρεάζουν αρνητικά την ζήτηση και αυτό με την σειρά του την παραγωγή, την μείωση της κατανάλωσης και τον περιορισμό των εσόδων των εμπόρων, βιοτεχνών και ελεύθερων επαγγελματιών. Και έτσι προκύπτει δυσκολία στην καταβολή των εισφορών. Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των οφειλετών και ενός μεγάλου αριθμού (περίπου 250.000) ασφαλισμένων που έχουν διακόψει την επαφή με τον Οργανισμό η αναλογία εισφερόντων - συνταξιούχων είναι 1 προς 1,5 στην καλύτερη περίπτωση.

ι οφειλές των 12 δισ. ευρώ στον ΟΑΕΕ δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης ή νωρίτερα; Και με την ευκαιρία, η εξαγγελία για κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των χρεών για όσους θα είναι συνεπείς στην πληρωμή των τρεχουσών εισφορών από την 1/1/2017 έχει επηρεάσει και σε τι βαθμό τη ροή των εσόδων σας;

Δεν δημιουργήθηκαν όλες οι οφειλές στα χρόνια της κρίσης. Οι οφειλές έρχονται και από πολύ παλιά. Μέχρι το 2009 ανέρχονταν σε 4,5δις, από το 2010 μέχρι το 2014 αυξάνονταν κατά 1,1 δισ. το χρόνο, όσο και το 2015. Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των οφειλών 8,5 δισ. αφορούν εισφορές και 3,5 δισ. τέλη καθυστέρησης και προσαυξήσεις. Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για το πάγωμα των οφειλών δεν έχει επηρεάσει τη ροή των εσόδων.

Σπάσαμε τον κουμπαρά για να πληρώσουμε τις συντάξεις

Εως το τέλος του χρόνου ο ΟΑΕΕ, έχοντας εξαντλήσει την ετήσια κρατική επιχορήγηση, θα λάβει 350 εκατ. ευρώ από τον «κουμπαρά» του ΑΚΑΓΕ για να «καλύψει» μέρος του ελλείμματος και να πληρώσει συντάξεις ενώ θα έχει και άλλες απλήρωτες οφειλές. Μετανιώσατε που αναλάβατε να διοικήσετε ένα τόσο ελλειμματικό Ταμείο;

Το ποσό των 350 εκατ ευρώ προέρχεται από τον λεγόμενο «μικρό λογαριασμό» του ΑΚΑΓΕ που προορίζεται για την κάλυψη των ελλειμμάτων των ΦΚΑ. Το ΔΣ του ΟΑΕΕ αποφάσισε να ζητήσει το ποσό αυτό για να εξασφαλίσει τη βεβαιότητα ότι θα χορηγήσει συντάξεις τους επόμενους μήνες. Να σημειώσετε ότι τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πολύ λίγες έως ελάχιστες, γιατί οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές κάθε δυο μήνες με τον περιττό αριθμό (Ιανουάριος - Μάρτιος κ.τ.λ.). Ακόμα, επειδή οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2017 θα καταβληθούν 20 και 21 Δεκεμβρίου 2016, οι εισφορές θα περιοριστούν ίσως περισσότερο. Για τους λόγους αυτούς ζητήσαμε και την επιχορήγηση από το ΑΚΑΓΕ. Σε ό, τι αφορά την προσωπική ερώτηση, ασφαλώς και δεν μετανιώνω για το αξίωμα που μου ανατέθηκε. Όσο η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εργασίας με τιμά με την εμπιστοσύνη της , θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου.

διαβάστε περισσότερα...

Τέσσερις προτάσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017

Αλλαγές με αυξήσεις και μειώσεις έρχονται φέτος στα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πάνω από 5 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων.Το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται διάφορα σενάρια με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη να δηλώνει ότι «θα μεταφέρουμε βάρος, λογικό, από παλιά και φθηνά σε νεότερα και ακριβά αυτοκίνητα». Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων οι αλλαγές επικεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες αυτοκινήτων:

1. Τα νέα αυτοκίνητα, αυτά που αγοράστηκαν την τελευταία πενταετία και ειδικότερα αυτά που έχουν υψηλή εμπορική αξία. Στα αυτοκίνητα αυτά θα υπάρξουν αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας.

2. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πριν από το 2005. Για τα αυτοκίνητα αυτά θα υπάρξουν κλιμακωτές μειώσεις. Μικρές μειώσεις των τελών κυκλοφορίας για εκείνα που είναι κυκλοφόρησαν μετά το 2000 έως και το 2005 και μεγαλύτερες για όσα κυκλοφόρησαν πριν το 2000. Οπως είπε ο υπουργός «δεν είναι λογικό ένα αυτοκίνητο του 1995 που η αξία του είναι 500 ευρώ να έχει τέλη κυκλοφορίας 800 ή 1.000 ευρώ, αυτοί οι παραλογισμοί πρέπει να σταματήσουν διότι έχουμε ένα κύμα κατάθεσης πινακίδων.

Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα ώστε ο κόσμος να πάρει πίσω τις πινακίδες ή να μην κατατεθούν άλλες».

3. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 για τα οποία εξετάζεται τα τέλη κυκλοφορίας να υπολογίζονται ανάλογα με του ρύπους. Με βάση το σημερινό σύστημα ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας με τους ρύπους γίνεται για τα οχήματα που έχουν πρωτοκυκλοφορήσει από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, ενώ για τα παλαιότερα οχήματα υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό και το έτος πρώτης κυκλοφορίας.

Με το σενάριο που εξετάζεται θα υπολογίζονται τα τέλη με βάση τους ρύπους και για οχήματα τα οποία έχουν πρωτοκυκλοφορήσει από την 1η Ιανουαρίου 2007. Από την αλλαγή αναμένονται μικρές ή μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για οχήματα ηλικίας σήμερα 6 έως 9 ετών.

4. Νέες κλίμακες υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα που τα τέλη τους υπολογίζονται με βάση του εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα. Εξετάζεται το όριο των 90 γραμμαρίων να μειωθεί ακόμη και στα 80 γραμμάρια και έτσι χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που ως τώρα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ θα πληρώσουν τέλη.

Από τις αλλαγές που θα γίνουν στο υπουργείο Οικονομικών ευελπιστούν ότι θα αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου καθώς θα δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους να ξαναπάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας σε οχήματα έθεσαν σε ακινησία ενώ δεδομένη θεωρείται και η μεταβίβαση βάρους των τελών από παλαιότερα οχήματα υψηλού κυβισμού σε νεότερα.

διαβάστε περισσότερα...

Ασυνάρτητη «συζήτηση» για την απασχόληση

Μετά από 7-8 χρόνια οικονομικής κατάρρευσης και συνακόλουθης κρίσης απασχόλησης μια κοινωνία και ένα έθνος με στοιχειώδες αίσθημα αυτοσυντήρησης θα όριζε την ανεργία ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και θα συζητούσε, θα μελετούσε, θα σχεδίαζε το πώς θα υπαχθούν όλα τα άλλα θέματα ως εργαλεία οικονομικής πολιτικής στην προσπάθεια καταπολέμησής της.Αντί αυτού απλά «τσαλαβουτάει» επιλεκτικά στα στατιστικά της απασχόλησης, όταν αυτά δημοσιεύονται περιοδικά.

Τέτοιο παράδειγμα είναι η δημόσια συζήτηση (ο Θεός να την κάνει!) και η αντιπαράθεση για τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2016 για τις ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα απασχόλησης από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι απόψεις και η αντιπαράθεση, ως συνήθως, έμειναν στα ρηχά και ανεπεξέργαστα.

Η άποψη Α διαπιστώνει ότι «το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννιαμήνου του έτους 2016 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 245.605 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εννιαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης, για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας συνεχίζονται και εντείνονται».

Η άποψη Β διαπιστώνει ότι «τα στοιχεία του μηνός Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν το μέγεθος της μεγάλης ανατροπής. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης τη διετία 2015-2016 έσπασαν το ιστορικό φράγμα του 50% και ξεπέρασαν την πλήρη απασχόληση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε το 2014 και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ιαν.-Σεπτ. 2016 τα ποσοστά των ευέλικτων μορφών απασχόλησης έφθασαν το 53,4%, έναντι της πλήρους απασχόλησης που υποχώρησαν στο 46,6%». Πρόκειται εδώ για τον αριθμό και το είδος των προσλήψεων.

Αν υπήρχε σοβαρή συζήτηση, όχι επιπέδου τηλεπαράθυρου, και πρόθεση κατανόησης του τι συμβαίνει και γιατί, η άποψη Α θα προσπαθούσε να κατανοήσει ότι «η υψηλότερη επίδοση πρώτου εννιαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα» στην δημιουργία θέσεων εργασίας, σε συνθήκες οικονομικής στασιμότητας, οφείλεται στις (μνημονιακές) προσαρμογές που υλοποίησαν οι σημερινοί εκφραστές της άποψης Β, οι οποίες έκαναν την αγορά εργασίας πολύ ευέλικτη.

Όμως οι φορείς της άποψης Β «προσπερνούν» το γεγονός της αύξησης των θέσεων εργασίας σε δυσανάλογες συνθήκες μεταβολής του ΑΕΠ. Προτιμούν να εστιάσουν στην αυξανόμενη βαρύτητα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Οι δε φορείς της άποψης Α, οι οποίοι έχουν υπάρξει οι συστηματικά καταγγέλλοντες την ευελιξία και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης επιλέγουν επίσης να «προσπεράσουν» αυτό το χαρακτηριστικό με το οποίο συνδέεται «η υψηλότερη επίδοση πρώτου εννιαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα».

Αυτού του είδους η μη-συζήτηση δεν επιτρέπει να ειδωθεί η ουσία. Οι θέσεις εργασίας αυξάνονται, προσωρινά, κυρίως λόγω της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Όμως άλλο το ποσοστό των προσλήψεων-συμβάσεων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (που κινείται στο 50%+) και άλλο το μερίδιό τους στην αγορά εργασίας (που κινείται στο 30%-). Σε μια κατακερματισμένη αγορά εργασίας οι «ευέλικτοι» ανακυκλώνονται ταχύτερα, και το μερίδιό τους σταδιακά επεκτείνεται όμως σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Οι λειψές «παραγωγικές δυνάμεις» οδηγούν σε κακές «παραγωγικές σχέσεις».


διαβάστε περισσότερα...

Φορολογικών «παραδείσων» η συνέχεια..

Με αφορμή τα όπλα που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση για να ανακόψει το κύμα μετανάστευσης επιχειρήσεων σε κράτη που χαρακτηρίζονται φορολογικοί «παράδεισοι».


Σε ό,τι αφορά τη φορολογική κατοικία τα φυσικά πρόσωπα είναι φορολογικοί κάτοικοι μιας χώρας εφόσον έχουν σε αυτή τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή ή το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς τους, δηλαδή για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης.

Όμως, προς απογοήτευση όσων έχουν υποκύψει στα κελεύσματα των «σειρήνων» μεταφέροντας την έδρα τους σε φορολογικούς «παραδείσους» όπως η Βουλγαρία δραστηριοποιούμενοι όμως κυρίως στη χώρα μας, μόνο η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του ατόμου δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς τη φορολογική κατοικία.

Όταν λοιπόν θα κληθούν από τη Φορολογική Διοίκηση να αποδείξουν τη φορολογική κατοικία τους, πέραν του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας όπου οι «σειρήνες» προβάλουν ως πρώτη παροχή στους πελάτες τους, οι σχετικές οδηγίες ορίζουν ότι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι όντως είχαν μεταφέρει το κέντρο του οικογενειακού τους βίου (οικογενειακή εστία) ή το κέντρο του επαγγελματικού τους βίου, της ύπαρξής τους και των βιοτικών τους σχέσεων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων), στο κράτος αυτό, δηλαδή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος/τέκνα), εάν αυτά υφίστανται, διαμένουν σε μόνιμη και σταθερή βάση στη Βουλγαρία (π.χ. βεβαίωση από δημοτική/δημόσια/άλλη αναγνωρισμένη αρχή, αποδεικτικά εκπαίδευσης/φοίτησης τέκνων ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή υφίσταται, κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι εκείνα, έστω και αν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογούνται εν τοις πράγμασι, ή υπόκεινται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 50% του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

Τα κράτη αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στην ένατη θέση του καταλόγου αυτού, για το φορολογικό έτος 2015, φιγουράρει ο φορολογικός «παράδεισος» της Βουλγαρίας αγαπημένος προορισμός της βαριάς βιομηχανίας που έχει στηθεί με πελάτες - θύματα και συνάμα ηθικούς αυτουργούς τους «έξυπνους επιχειρηματίες» που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο να δραπετεύσουν από τις υποχρεώσεις τους.


διαβάστε περισσότερα...

E-mails : Πώς Ομπάμα και Κλίντον παρενέβησαν για να υπογραφεί το Μνημόνιο

Νέες αποκαλύψεις για το ρόλο των Αμερικανών στην απόφαση της κυβέρνησης να υπογράψει το 2015 το νέο μνημόνιο, έρχονται στο φως.Σύμφωνα με τα e-mails που έχει δημοσιεύσει το Wikileaks ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και ο Μπιλ Κλίντον επιδίωξαν να επηρεάσουν την Ελλάδα να δεχτεί τους σκληρούς όρους λιτότητας το 2015.

Σε σημερινό του άρθρο το RT παρουσιάζει και την αλληλογραφία για το ίδιο θέμα. Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες είχε αποκαλυφθεί συνομιλία του Λευκού Οίκου με τον Μπ. Κλίντον που του ζητούσε να παρέμβη στον Αλέξη Τσίπρα για να συμφωνήσει αυτός με τους δανειστές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του RT, το Wikileaks δημοσίευσε αλληλογραφία της 10ης Ιουλίου 2015 μεταξύ του επικεφαλής της καμπάνιας της Κλίντον Τζον Ποντέστα και της επικεφαλής προσωπικού του Μπιλ Κλίντον Tina Flournoy. Στο πρώτο e-mail ο Ποντέστα ρωτά την Flournoy αν ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να καλέσει τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Λευκός Οίκος με ρωτά αν ο WJC (Ουίλιαμ Τζέφερσον "Μπιλ" Κλίντον) έχει σχέσεις με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για να του τηλεφωνήσει και να τον συμβουλεύσει να προχωρήσει σε συμφωνία», γράφει ο Ποντέστα.

Η Flournoy του απάντησε λέγοντάς του ότι ο Κλίντον θα καλούσε, αλλά ότι «η άμεση ερώτησή του είναι -θα πιέσουμε και την Μέρκελ;».

Στη συνέχεια το RΤ στο δημοσίευμά του σημειώνει ότι «εκείνη την περίοδο η Ελλάδα είχε απορρίψει τα μέτρα που επέβαλε η Ευρώπη και το ΔΝΤ μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η Ελλάδα απειλούνταν με χρεοκοπία και έξοδο από την ΕΕ μετά από πέντε χρόνια σκληρής λιτότητας. Τις μέρες που προηγήθηκαν της αλληλογραφίας αυτής, ο Τσίπρας είχε πει στο λαό ''λέμε όχι σε τελεσίγραφα, όχι σε εκβιασμούς''. Οι Ελληνες έκαναν δημοψήφισμα και απέρριψαν τη συμφωνία στις 5 Ιουλίου».

Τα νέα e-mail που έρχονται στο φως

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, την ίδια ημέρα εστάλη και ένα ακόμα μήνυμα για την Ελλάδα από τον Amitabh Desai, Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του Μπιλ Κλίντον, με παραλήπτη τον επικεφαλής προσωπικού του Μπαράκ Ομπάμα Denis McDonough.

«Έχουμε έλθει σε στενή επαφή με τους ανθρώπους της Μέρκελ αυτή την εβδομάδα πριν την επίσκεψη του WJC στη Βοσνία και με δεδομένη την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της Μέρκελ στη Βοσνία -έτσι θα ήταν μια αθώα και εύκολη βοήθεια -αν χρειάζεται μία ώθηση προς την Μέρκελ -να βάλουμε τον WJC να καλέσει την Μέρκελ με σκοπό να ζητήσει καθοδήγηση για τη Βοσνία και μετά τυχαία να τη ρωτήσει για την Ελλάδα στο τέλος», έγραψε ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κλίντον Amitabh Desai.

«Θα επικροτούσαμε μια ώθηση προς την Καγκελάριο με τον τρόπο που προτείνετε», απάντησε ο McDonough από το γραφείο του Μπαράκ Ομπάμα. «Αν όλοι έχετε χρόνο αύριο το πρωί στη Σρεμπρένιτσα, τώρα πιστεύουμε ότι ένα τηλέφωνο Τσίπρα θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο».

Σύμφωνα με το RT, το γραφείο του Μπαράκ Ομπάμα ανάφερε τα σημεία τα οποία έπρεπε να συζητήσει ο Κλίντον με τον Τσίπρα, υπογραμμίζοντας «τη σημασία παραμονής στο ευρώ τόσο για πολιτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους».

«Είναι χαρούμενος να το κάνει και είμαστε όλοι ευτυχείς να βοηθήσουμε», απάντησε ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κλίντον. «Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους της Μέρκελ πριν την αναχώρηση και ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της αύριο, και θα επικοινωνήσουμε επίσης αύριο το πρωί με τον Τσίπρα όταν προσγειωθούμε στο Σεράγεβο.

Στις 11 Ιουλίου επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε σε αυξήσεις φόρων και σε περικοπές στον δημόσιο τομέα τονίζοντας σε ομιλία του μετά την επίτευξη της συμφωνίας ότι είναι «εθνικό καθήκον» η παραμονή στην Ευρωζώνη.

Αργότερα, και κατά «περίεργο τρόπο» κατά το RT, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο ετήσιο συνέδριο «Clinton Global Initiative», τον Σεπτέμβρη του 2015 όπου του πήρε συνέντευξη ο ίδιος ο Μπιλ Κλίντον.

*Σημειώνεται ότι ο Μπιλ Κλίντον θα μετέβαινε στη Βοσνία με αφορμή τα 20 χρόνια από τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα.
διαβάστε περισσότερα...
 
website counter
friend finderplentyoffish.com